När tabletten uppleves fastna i strupen, har den då verkligen fastnat? Det skulle i så fall kräva att matstrupen vanligtvis var partiellt slapp. Detta är så vitt jag vet inte fallet. Men varför dryfta sådant som vetenskapen har klara svar på? 1/1

Folk blandar ihop begreppen miljövänliga och hälsosamma kemikalier. Natriumhypoklorit uppleves som väldigt miljöaggressivt, vilket dock knappast är fallet. Vanligast omsättes det till koksalt och oxid. Däremot är det inte nyttigt att få i ögat eller att inmundiga. 1/1

Man anar bokens slut på författarens sätt att tona ned skurkens märkvärdighet. Nyss var skurken oövervinnerlig, nu är han fumlig och dum. 1/1

"Är du trött?" "Inte direkt" "Men indirekt..." Dylika uppföljningar kan om de blir alltför frekventa, likaledes bli en smula enerverande. 3/1

Här har du en domän där dagböcker utgör något som behandlas. Intresserar du dig för ämnet brand, undervisning, pedagogik, genmanipulation, mysterier, balans, eller moral? Här finns information i plenti. Förvisso är det så. Domänen delger dig allt viktigt i vad det avser sprit. Fakta rörande ämnet diskussion är bland annat en sak som tas upp. Du kan på detta ställe lära dig mer om drömmar.

Man får inte ostörd slå sig till ro med att vara blott nöjd. Nöjda personer räknas ju allmänt sett högt, dem folk kan umgås med utan att ana tiggeri och beräkning i varje propå. Men för att andra skall tro en om att vara nöjd måste man synbarligen ha allt. "Han är nöjd.", säger man då. Så blir även ickefikaren en fikare. 3/1

Hunden beundrade hans balans, upphöjdhet och mod. Vad det egentligen var fråga om? Flegmatisk patologi, introversion och senkommenhet. 3/1

Råbocken går på just de träd som skulle behöva få stå kvar. De är helt enkelt lätta att komma åt, ensamma och utsatta. Men en pessemist kan tolka det som lagen om alltings djävlighet. 3/1

Visst är det att vänta att klimatet fortsätter att fluktuera, liksom det har fluktuerat tidigare genom årtusendena. Men en betänklig temperaturstegring helt synkront med människans ökade utsläpp av s.k växthusgaser är ändå just betänklig. Varför just nu?? 3/1

Andras dumheter tycks så mycket dummare om man liksom bara har suttit och väntat på just dem. De egna ävenså! 3/1

Man märker huru avtrubbande det är att lägga tiden på annat än problemlösning, synnerligast då man sedan ändå måste lösa några. Det finnes dock en risk med att lägga allt för mycken tid på problemlösning. Risken är att man märker huru avtrubbande det är att inte lösa problem. Att göra sig själv till slav under falsk betydelse- det är riskabelt, samt avtrubbande. 4/1

"Har jag sagt det då?" "Har jag sagt att du har sagt det då?" "Har jag sagt att du har sagt att jag har sagt det då?" 4/1

Den av leverantören avsiktligt nerjordade (därvid naturliga) potatisen fordrade att man i sin rengöring gick mer bröstgänges tillväga. 4/1

Experterna på smärtlindring menar att deras uppgift är extra angelägen då smärtupplevelser kan hypersensibilisera berörda nerver och system. "Man vänjer sig vid allt.", sade han som suttit i Irakiskt fängelse. Var man känsligare förr? Tillvänjning och härdighet är komplicerade funktioner. Betrakta även depression som säges underblåsa upplevelser av smärta. Ibland kan tvärtom deprimerade personer vara tämligen likgiltiga för smärta. 4/1

Även småtrötthet kan vara behjälpt av ljus. Varför måste man vänta på att stupa i trappen av trötthet innan man tillgriper såpass enkel metodik. Det finns exempel på personer vilka inte kunnat ta sig i kragen med studierna, som bara med åtgärden - en bättre skrivbordslampa - ernått anmärkningsvärda förbättringar. 5/1

Då Stewen Zumdahl är framgångsrik som kemist vill han gärna framhålla att man inte skall lära sig det och det utantill, utan s.a.s tänka kemiskt. Likadant är det med nästan alla lärare. De menar det egna området vara tankekrävande, vilket det i och för sig många gånger också är, men de elever som klarar sig bäst på proven i resp ämne är likafullt de som lägger an mer på utantillinlärning, mindre på förståelse. 5/1

Tvenne interlokutörer i gott samförstånd. Så faller allt på att den ene tror att den andre tycker att den ene inte är förstående, fastän denne ene verkligen ursprungligen var förstående. 6/1

Experten på klimatforskning menade att temperaturstegringen i vårt innevarande decennium var måttlig i ett perspektiv på 100.000 år. Människans delaktighet i denna stegring är sannolikt mycket liten. Birger Schlaug genmälte att denna argumentation var identisk som den vilken oljebaroner och industripampar använde sig utav för att hävda sina pekuniära intressen. Nu tror ju inte jag att människans andel i klimatets avdrift är enbart marginell, även räknat enligt sannolikheten för de synkrona skeendena utsläpp respektive temperaturstegring, men sannolikt trodde verkligen experten på vad han sade. Han vågade trots riskerna härmed, trots att ett dylikt expertstöd uppenbart kunde användas för att hävda tvivelaktiga vinstintressen, hävda sin uppfattning. Den som tror att begreppen demokrati och diktatur liksom samarbete kontra konkurrens, är blott hindrande ord då ett gott samhälle skall upprättas, denne någon bör enligt mitt förmenande också hävda sin tro. 6/1

Man vill tillskriva den "evolutionära avsikten" en större andel av fysionomin. Det att man nästan undantagslöst är fysiskt motståndskraftigare då man är glad än då man är nere är inte evolutionärt ändamålsenligt. En gen för stark motståndskraft oavsett mentaltillstånd skulle bringa en större större utbredning till stånd än en för relativ motståndskraft. Alla försök att förklara fysisk avhängighet av själen såsom överlevnadsmässig ändamålsenlighet, blir med nödvändighet krystade och motsägelsefulla. Vi söker en andra, själsligt varsomnaglad komponent, liksom i environgerna kring fenomenen tankeläsning o.s.v. Liksom den subjektsliga utgångspunkten såsom unikum saknar evolutionär förankring framstår de varsomnaglade fenomenen sammaledes. 6/1

Kåre Andersson | Hemsida för ljus