Deciderat amorala patologier, sade jag. Men efterled -logi- betyder ju "läran om". Att tala om likartad morfologi skulle då vara att tala om konvergenta läror. 24/4

Bara tolv dödade i Littletown. Hrmpf! Medierna lovade ju åtminstone 20. 24/4

Gamla, pensionerade gubbar, vilka förargar sig på de många unga, samhälleligt parasiterande töser som springer omkring mitt på dagarna vågar ändå inte stirra ut dessa, ty det skulle ju kunna tolkas som gubbsjuka. 24/4

Det icke formaliserade tänkandet är så ogripbart för de likriktade att det inte kan beundras. Man beundrar ju förmågan att snabbt kunna lösa en viss typ av räkneuppgifter, förmågan att rada upp vinster mot starka motståndare i schack eller förmågan att minnas sifferserier, men förmågor som att leva eller att grubbla kan ju inte evalueras i resultat som fortskrider kortare eller längre åt ett visst håll. På samma, senare sätt betraktas icke formaliserat tänkande. Det existerar helt enkelt inte. Något icke existerande kan omöjligen göras till föremål för beundran. 25/4

Läs mer på en webbsite vars innehåll till del avser subrubriken dagböcker. Är ämnesområdet undervisning, moral, genmanipulation, brand, pedagogik, mysterier, eller diskussion ditt favoritämne? Då kan du sluta leta. Uppgifter avseende temat sprit är en frågeställning vilken avhandlas. Bra eller hur? Webbplatsen delger dig det av relevans i vad det avser drömmar. Som besökare kan du på detta ställe förkovra dig i ämnet balans. Något att betänka.

Människor gillar vanligen att ha att göra med artfränder vilka är i besittning av ett gott minne. Det är beståendet som återigen upphäver sitt triumfatoriska rossel. Människor estimerar varje bokslut över deras egna idiotier. 25/4

Känslan att vinna tid kan till del utbildas å föreställningen att göra nytta. Och inte enbart så för att det mestadels tar tid att göra nytta. 25/4

Piska och sporre sorterar under olika språkbruk, trots att såväl sporren som piskan har faktiska ursprung som pådrivare genom smärta. 25/4

Schackentusiasten förklarade att den första förmåga man måste tillägna sig som schackspelare med nödvändighet är ett gott menér i händelse av ett förlorat parti. Fast han formulerade det som att man först måste lära sig att förlora. "Ungefär som Bobby Fischer då?", retades jag. Men han insisterade. Vad man kan fråga sig är egentligen vilken konst han menade. Konsten att kunna förlora utan att vaddå??? Ingen sund schackspelare gillar att förlora; och någon förtrytsamhet kan alltid skönjas efter en utskåpning. 2/5

Det var lätt att förutse svenska folkets "stöd" för Gudrun Schyman. Men måste hålla i minnet att det bland 100 genomsnittliga människor troligen är svårt att hitta mer än en bra människa. Människor uppskattar individer som skryter med sin egen gröpta natur, varvat med en eller annan manipulativ tår då eventuella invändningar kryper närmre. En förnuftig människa förstår att det med alkoholismen följer snart sagt varje gröpt sida en människa kan uppvisa: förljugenhet, dåligt omdöme, svaghet för även alla andra droger, självförnedrande, nyckfullhet, emotionell obalans och inte sällan tillika aversion mot bättre folk. Dessa egenskaper föreligger vanligast redan initialt, men stärkes i ett otal onda spriraler hos dem vilka benäget inleder med de första suparna, bl.a genom identitetsdrift och vana. Jag medger att det kan finnas ett eller annat undantag, men om andelen tvivelsaktiga karaktärer bland genomsnittsmänniskor är 99 %, är den bland alkoholisterna anmärkningsvärt högre. Nu är en stor del av de ursprungliga 99% redan alkoholistisk frottyr, så det vore svårt att pricka in någon större säkerhet i en vidhängande bedömning för en sample. 2/5

Jag erinrar mig 80- talets stolthet: kulspetspenneskriftssuddgummina. Jag avser de där små suddgummina som ofta var gråaktiga, sandpappersartade och stundom parade såsom en hälft med ett vanligt suddgummi. Det vanliga suddgummit var oftast uselt det också, men uslast var i alla fall kulspetspenneskriftssuddgummit. Med lite tur kunde man lyckas med att slipa av endast infärgat papper, men vanligare blev det hål i pappret och bläcket spriddes såsom skuggningar över stora delar av skrivytan. I alla händelser kvarstod gränslinjen mellan glatt, obehandlat papper och den ruggade yta, varest suddgummit hade använts, såsom särdeles förargande. I dag säljes dessa suddgummin knappast längre. 2/5

Att idéerna duggar tätt under skapandet är inte alltid odelat bra. Så påföres man en åstundan att allteftersom införa idé på idé i strid med kontinuiteten. Det allra bästa är att få många idéer, men att tillika förmå sig att förkasta 75% av dem. 2/5

Spelens matematik är utforskad; åskådlighetens matematik likaså, men hur är det med spårens matematik? 2/5

Jag vet faktiskt inte varför denne nonsenskreatör- Lewis Caroll- blev så uppskattad med sin slätstrukna saga om Alice i underlandet. Förmodligen hade han många inflytelserika vänner. 2/5

Känslan av att trängta efter osynlighet- att vilja läsa en god bok ute i solskenet, i det att man själv knappast uppmärksammas av rollfigurerna... ...just där man promenerar som ensidig betraktare av ett till uppslagenhet angeläget skeende. Benen känns så långa, så fordonsartade. Det känns som att sova på ryggen på en gående kamel. 2/5

De kvinnliga diktarna av någon klass är förvisso få. På radio omnämndes en kvinnlig "poet" som undervisade andra i något ämne den litterära färdigheten får antagas svara emot. En av hennes kvinnliga elever hade skrivit en dikt om när hon gjorde slut med killen, vilken tydligen vann uppskattning. Detta är ett utmärkt exempel på när idioter skriver på vers. Naturligtvis skulle en diktare i världsklass kunna skriva något hyfsat om även ett sådant skeende, d.v.s om när han skilde sig från hustrun, men med någon respekt för poesins ande avstår han därifrån. T.o.m att skriva niddikter om andra är ärofullare. 2/5

Man liksom hoppas på att gå och glömma allergin pollenallergin detta år. "Egentligen var jag snuvig och eländig, men jag noterade det aldrig, varför inte heller spiralen av tråkigheter drogs igång." Tror jag ens själv på slik optimism? 2/5

En bil kör in på motorvägen från infarten, varvid en bil med farten uppe lägger sig i vänsterfil för att inte blockera. Eftersom omkörning på höger sida inte är tillåten förväntas vänsterfilsbilen återgå till högerfilen framför nykomlingen. Om nu dennes fartanspråk är endast marginellt högre ligger han sannolikt kvar ett tag bakom den ursprungliga motorvägstrafikanten för att inte synas göra sig skyldig till en returomkörning. 2/6

För den som giver sig å färde att anställa avräkning på kontradiktoriska vad avseende målet att bringa framgång över människors göranden, framstår förnämligast tvenne förslag som evidenta tillskyndare under räkenskapen. Det första anfinnes den mest träffande kontexten enligt: "Försök inte plagiera andra. Var dig själv."; det häremot kontradiktioriska rådet: "De bästa systemen och tankarna existerar redan. Att optimalt kompilera dessa ger framgång." Enligt vad jag kan se handlar civilisatorisk framgång med nödvändighet om balansen mellan de bägge ovanstående ytterligheterna. Jag vill mena att yttringarna ovan gott illustrerar det oändamålsenliga i alltför långtgående eftergifter gentemot exemplens värld, ty goda exempel kan framföras många, därvid under rubriken: "Var dig själv." likvisst som under rubriken: "Tag vara på världens visdomar." 5/6

I drömmen lyssnade jag på min egen melodi. Dess ursprungliga karaktärer hade emellertid gått förlorade. Melodin hade förlorat sin pampighet, men istället förlänats en ekvilibristisk grace av översinnligt slag. Var jag tacksam för den senare, vilken så uppenbart utklassade allt annat? Nej! Jag hade "nu" velat foga såväl en ekvilibristisk och en pampig melodi till mina skatter. 5/6

Politikerna, merendels de på vänsterkanten, tillgriper ofta ett demagogiskt trix, vilket går ut på att mer eller mindre oberoende av fattade beslut så att säga intaga en allomfattande position, tillkännagivande: "Vi måste verka för att... ; Å andra sidan får inte detta leda till att..." Det är inte sällan lätt att räkna upp för och emot även i kontroversiella frågor, men svårare att göra den praktiska avvägning vilken i reella beslut väljer bort en del av det ena för lite mer av det andra. Om nu också beslut realiter redan har blivit fattade, låter sig likväl många svagt begåvade individer i väljarkåren tilltalas av dylikt trams. 5/6

Enligt filmen vill varje av hjälten skjuten skurk lätta sitt hjärta genom att ge banemannen några namn eller nyckelord under den sista dödsrosslingen. Nonsens. En människa vid döden har nog annat att tänka på under sina sista sekunder i livet. 5/6

Kåre Andersson | Hemsida för ljus