Konstigt att ögonlocken håller så tätt. Det är först då man börjar leta efter ljuset som tvålvattnet slipper in. Hur förhöll sig evolutionen till bomtäta ögonlock? Torka och sandskydd? Tjae! 19/3

Sverige inporterar dansk, koleldad el för att priset på den svenska elen drives höjden genom inhemska miljöavgifter. Vidare osynliggör både Sverige och Danmark , inför de internationella organen, koldioxidoffret för denna el. Exporterad el är undantagen från deras koldioxidstatistik. 19/3

Tänk dig en genmanipulerad människa så beskaffad att hon producerar parfym i sin egen svett. Dithän räckte inte evolutionen; inte till att göra alla parfymer överflödiga. 19/3

Inte kan vacuumpåsar med torr jord gott grundlägga en väg? Växter penetrerar höljena, vars livslängd väl ändå inte hade varit tillräcklig. 19/3

Detta är en site där dagböcker utgör ett intressant fokus. Bra eller hur? Information om temat moral är bland annat en sak vilken avhandlas. Är du intresserad av fakta om undervisning, sprit, mysterier, diskussion, brand, drömmar, eller pedagogik? Då kan du sluta leta. Du har här möjlighet att hitta information om genmanipulation. Internetsajten tillgängliggör det väsentliga anbelangandes balans.

Den viktiga frågan om vari upplevelsen av likhet består är lätt att blanda bort. När jag t.ex talar om igenkännandet är det objektaspektsligt att tala om minne. Betydelsen av att någonting är utöver vad det hade varit om inte igenkännandets bifall vidlått upplevelsen därav kunde i förstone beskrivas som en aktualiserande betydelse. Men begreppet likhet tecknar en viss typ av aktualiserande i ett hänseende, men i alla andra hänseenden många typer aktualiseranden. Samlingen ligger alltså först betraktat i uppfattningen om tid, men icke desto mindre under den omedelbarhet, vilken merendels betraktat, aktualiserar i tidsmässig bemärkelse. Gällande själva omedelbarheten är denna faktiskt inte helt konsistent. Dels måste den ställas i relation till de fem sinnena, dels till innefattandet av flera igenkännanden och under inflytandet från ett begreppsmässigt tänkande. Även lång tid, lång tid och upprepning, möjligen därutöver vald och ovald aspekt, bildar rekvisit för olika kategorier efter sekundärbetraktandet. Man kan vad anbeträffande fermenten för de mest primära deligenkännandena t.o.m fråga sig om en sekundär betraktelse avlyser tidsrubriken. Igenkännandet av en sträcka som fakultativ vektor föreligger knappast med mindre än att föreställningen om rumsuppfattning dessförinnan extraherats ut vardagsbetraktelsen. Därest den försiggår jämte tänkande om tänkandet, utgör i en mening redan det primära betraktandet sin egen sekundära ledsagare. Det är måhända inadekvat att tala om igenkännande av en sträcka. Kan man i så fall heller inte göra sig uppfattningen om ett sådant igenkännande? Vilken kategori igenkännande är då fundamentalast i rummet? 20/3

Dessa välsignade tvärtomidéer. När fjärrvärmen transporteras med flytande fas kommer ideén att kanske hellre transportera fjärrvärmen med fast fas. Hade det etablerade systemet byggt på värmetransport medelst fast fas hade hugskottet föreslagit flytande fas. Det är annars en god sak med idéer- de behöver inte nödvändigtvis realiseras. Visserligen saknas i vårt samhälle företrädelsevis respekt för "den andres" idé. Förmågan att kunna välja bort idéer är emellertid, objektivt sett, inte mindre viktig. 21/3

I USA tvingas inte studenterna tillägna sig vetenskapen på svenska. Kanske är detta en anledning till USA:s ledande ställning i dylika sammanhang. 21/3

När det gäller ett batteri säger man: "+ = Den ädla sidan- den som vill reduceras- A gain of elektrons." Varför gör alla lärare den pedagogiska dumheten att också omnämna de komplementära innebörderna i nästa andetag? 21/3

Man kan i psykofysiska sammanhang, angående utforskningen av hjärnan, stöta på begreppet beredskapspotential. Detta avser en förhöjd elektrisk potential i hjärnan halvsekunden innan en fysisk aktion. Kanske är detta ett mindre intressant fenomen än vad somliga kretsar velat göra gällande, emedan naturligtvis varje samlat beslut måste stamma ur någon slags neural initiation. Subjektivt föreligger en pendant. Om jag nämligen iakttager mig själv kan en slags pirrighet förmärkas därest aktionen att i nästa stund t.ex göra ett utfall beredes. Denna pirrighet behöver inte bestå av muskelanspänning, försåvitt jag i förstone medvetet lägger bort muskelanspänningen. Jag kan vid uppkomsten av nämnda pirrighet, medels viljemässig inhibation, förekomma utfallet. 25/3

För den som efter att en längre tid ha verkat med en viss uppgift inom ett företag, plötsligt blir arbetslös, kan brådskan att dra igång med vad som helst möjligen interferera med de förnuftsmässiga resonemang som skall garantera lämpligheten av nästa verksamhet. Viljan att hafsa igång något på lös bas måste som så ofta ställas mot möjligheten att nå varaktigt utbyte av en annan, mer genomtänkt verksamhet. Detta kan tyckas självklart. Faktum kvarstår. Även tänkande tar tid. 25/3

Jag tänker mig ett "självrensande filter". Detta oxiderar bort uppsamlat material genom återkommande upphettningar till kanske 2000 grader C. Under dessa, givna moment oxideras partikelbeläggningen bort. Förutsättningen är givetvis att filtret själv tål nämnda upphettning samt kan bringas till härför erforderliga temperaturer. 25/3

Först verkade Rysslands omedgörliga position angående påtryckningar mot Serbien ha lite av spekulation i framtida ekonomisk kompensation mot en eftergift i frågan, i sig. Detta var åtminstone var Clinton tycktes tro. En osynlig överenskommelse, således, vilken emellertid var inbillad. 27/3

Förr så var magneterna i vindrutetorkarmotorerna fastskruvade. Numera limmas de fast, uppenbart med den kriminella avsikten att någon av dem skall lossna, varpå värdmotorn måste bytas ut, på vanlig verkstad mot en kostnad på över 2000 kr. Tur att det finns hederliga människor som inte är med i svängen. 27/3

Den själviska genen utbreder sig i en altruistisk grupp. Matematiken ger inte gruppomsorgen stora chanser. Emellertid förefinnes funktioner av utagerat ogillande inför iakttagen egoism i en grupp, vilka selekterar bort dylika yttringar. Det var nu som "den lömska genen" trädde i funktion. Sedemera blev det, som reaktion på lömskheten, allt lönsammare att kunna "läsa andra". Objektivt sett var nu medvetandet fött. 27/3

Det där i intelligensdebatten ständigt upprepade resonemanget om att större muskelmassa skulle ta en större del av hjärnan i anspråk är inte entydigt. Jag utgår ifrån att man avser att ett större antal muskelceller generellt kräver bredare nervbas, ty muskelmassa i sig, som då man genom träning ökar cellernas omfång, förbrukar uppenbarligen inte hjärnkapacitet. Dock är ett motoriskt kontrollcentrum i hjärnan inte propotionellt mot det antal muskelceller det kontrollerar. Tungans och händernas kontrollcentra är förhållandevis stora, medan ryggmuskulaturens är mindre. Härvid träffar jag måhända en definition på sekundärt kontrollcentrum. Okay! Förhållandet hjärna / kropp måste likväl i intelligenshänseende syfta på i vad mån lägre "centra" sysselsätter högre. Annars får man vackert räkna absolut rest, efter det att motorikens anspråk dragits ifrån. När det gäller kvinnors genomsnittliga intelligens invid männens, hålles den ekvivalent. Kvinnor skall enligt somliga källor, s.a.s som kompensation för sin mindre hjärnvikt, ha fler kopplingar per hjärnvävnad än män. De forskare som rationaliserat fram detta måste tydligen ändå besväras av den manliga hjärnans relativt högre vikt. I alla fall föreligger generella skillnader. Om kvinnor presterar bättre på linjärt logiska samt verbala uppgifter, medan män i genomsnitt har bättre rumsuppfattning och komplex matematisk förmåga, kan antingen kvinnor eller män generellt sägas vara intelligentast, beroende på vilka kvalitéer som faktoriseras högst. Att erkänna detta vore dock att säga att begreppet intelligens är fullständigt godtyckligt med avseende på däri ingående kvalitéers faktorisering. De flesta kvalitéerna är faktoriserade gånger noll. För min del vill jag nog hävda att kvinnor är bättre att tänka vad andra redan har tänkt, medan män är bättre på nytänkande. Kanske är kvinnorna, försåvitt de s.a.s träder före i evolutionen, enligt tidigare förslag mer medvetna än män. Båda disciplinerna är ypperliga i ett modernt samhälle. 27/3

Ju mer betalt en adjunkt har, desto mindre benägen blir han att tillerkänna elevernas tankar något som helst värde. 27/3

Kåre Andersson | Hemsida för ljus