Jag visste med ens att de andra skulle svara fel på frågan om i antalet i en enhetscell ingående baselement. De såg inte baselementen längs enhetscellens hörn och sidor som uppdelade, ävenledes över dess grannar. Men jag hade redan förlagt cellens gränser vid sidan om alla baselement. Men väl presenterad är väl formeln deras? 11/12

Föreläsaren tillstod huru egendomligt det för honom syntes att kristallisationsordningarna i en kristall kan uppvisa repetetivitet över större avståend än från baslager till baslager. Hur kan atomerna uppvisa konjugerande "positionskännedom" över avstånd? Men så är det ju alltid med mekanismer man inte känner. Fjädermolnen bildar återkommande slöjor. Detta beror rimligtvis på en för alla ingående kondensdroppar gemensam lag, vilken skapar makroskopiska förutsättningar för uppkomsten av kondens vid vissa positioner, men inte vid andra. Även mekanismer som mer direkt ger det ena utifrån den andra, redovisar många gånger anmärkningsvärda resultat. Men som sagt: så är det ju alltid med mekanismer man inte känner. Hur är det då med mekanismer man tror sig känna? 12/12

Du ser framför dig en internetsajt delvis med inriktning på ämnet dagböcker. Information om subrubriken brand utgör icke minst en rubrik vilken avhandlas. Du har på detta ställe möjlighet att hitta information om pedagogik. Domänen ger dokumentationsunderlag för det mest intressanta i vad avseende sprit. Är temat undervisning, moral, drömmar, mysterier, balans, diskussion, eller genmanipulation något du vurmar för? Här finns näring för dig. Förvisso är det så.

Han körde bil onykter och vaknade upp bredvid sin döda kompis, vilken han hade kört ihjäl. Nu engagerar han sig i kampen mot spriten, allra synnerligast i trafiken. Ja, ja - det skall tydligen till något som leder dumheten i bevis såsom sådan, för att människor skall vakna. Att dricka sig full är att kasta all omdömesgillhet. En full person är såsom anklagad inför lagen om tillbörlighet såväl dråpare som tjuv, horkarl, vandal och sykofant därtill. Om jag överlämnar en vän i nöd åt slumpens godtycke, dömer man mig som omoralisk. Att dricka sig full är att överlämna vännerna under ens goda omdömes egid, åt simpel slump. Därtill förgriper man sig liksom självspäkare och gatans slödder på sin egen person. Ingen som förfaller åt superi kan sägas äga moralitetens gyllene adelsmärke. Det är dock likafullt hedersamt för en människa att bryta med gången olat för att såsom nämnda rattfyllerist genom lämpliga engagemang söka botgörelse. 12/12

Jag drömde om hur jag konstruerade ett skriftligt upplägg i kampen mot arbetsplatsolyckorna. Detta var emellertid avsiktligt tillkrånglat. Först kategoriserades alla möjliga olycksfall, därpå relationerna till tänkbara skador. Ett schema för olika åtgärder uppställdes med avseende på prioritet, kostnad och genomslag. Härutöver redogjorde jag för strukturen på generella ansvarsfördelningar. Nu kunde t.ex en viss typ av skada på kroppsdelen huvudet indiceras på visst sätt, med hänvisning till definierande angivelser, kanske jämte "abbaac" för typ av olycksfall av den och den underkategorin o.s.v. Vem som helst som tänker till förstår att möjligheterna till krångel är hart när obegränsade. Men så kommer vi då till frågan: Fungerar ett samhälle som bäst då människor krånglar till tillvaron för varandra? 12/12

Den snabba schackdatorn gav illusionen av intuitiv snabbhet. Det är allaredan förstått. Jag skulle vilja påstå att det är den kvantitativa minnesintensiteten som är den mänskliga schackspelarens styrka. Intuitionen grundlägges likväl genom envetna räkneövningar. Men fallet har sin analogi bland formeltrapparna vilka till synes utan tillstymmelse till eget skapande åstadkommer så mycket nytt. Så var kanske ändå den snabbaste vägen till insikt att lära sig alla dessa formler. 12/12

En radiopratare uttalade sig om parrelationer. Man bör inte försöka förändra den andre, däremot anpassa sig själv. Vad innebär det då att den andre/ andra enligt hans förslag anpassar sig? Förändring, i någon mening... 21/12

"Lyftkranarna rörde sig likt stora dinosaurier." Hade ämnet varit dinosaurier hade bilden istället varit den:" Dinosaurierna rörde sig likt stora lyftkranar." Då gäller det bara att framkalla en fakultativ association. 21/12

Den som räknar fel, därvid åstadkommande en pessimistisk prognos, korrigeras med respekt och fördragsamhet. Värre är det för den optimistiske felräknaren. 21/12

Nutidsmusikens basdunk förenklar rytmsättandet då ett stycke skall komponeras. Tonalt finlir kräver däremot ofta att man tager hänsyn till de förändrade rytmupplevelser som emanerar från tonspelet. En jämn rytm låter inte nödvändigtvis jämn. 21/12

Smakar ett hårstrå något? Troligen inte särskilt mycket. Kanske är det pepparupplevelsen som går igen i vekare tappning, d.v.s om man ändå tycker sig smaka hårstrå. Eljest kanske det är som papper, vilket inte minst som en erinring av flydd nyfikenhet från tiden på alla fyra, förlänas betydelse. Spädbarnets rikare smaklöksuppsättning skickar skott genom tiden 21/12

Att tillgripa abstraktioner är vanligtvis att göra sig beroende av vad andra människor har behagat hitta på. Just därför räknar civilisationen abstrakt tänkande så högt. Det är att blåsa upp egot med andra människors bedrifter. Varsågod! 21/12

En pregnant formulering lånar mycken visdom från åhöraren. 21/12

Brukar ljudet av explosioner simuleras av folk som blåser i en i nacken? 21/12

Jag håller inte med folk som ensidigt hävdar att erfarenheten, inte belägenheten härjämte, är avgörande för föreställningen. Eljest borde det vara en enkel sak att som mätt föreställa sig att man vore hungrig och under denna omständighet, vidare föreställt, åt den goda maten. Då man med skadat finger tänker tankar om att belasta fingret far liksom en ilning genom kroppen. Att överkomma belägenheten kräver extra ansträngning. Jag drömde om musik igen. Jag hörde en fantastisk symfoni i huvudet. Enligt drömmen hördes denna tydligare då jag kupade händerna i klangsal kring öronen, otydligare då jag lade händerna för dem som lock. Jag har en svag eringring att jag faktiskt prövade de olika alternativen i verkligheten, vilket i så fall torde utgöra ett ytterligare exempel på föregående resonemang. Musiken var med säkerhet imaginär. 24/12

Hade Schopenhauer helt fel då han utsade viljan vara en predicerad lag, vilken blott skenbart företedde olika naturer, i det att skilda motiv förelades den? Inte helt, ty den låga viljan är helt visst av sådan beskaffenhet. Men, och det är viktigt, tillblivelseöverinkommandet tillgår ej blott från litenhet, storhet o.s.v, utan därtill i viljans natur, från den höga viljan ned mot trangen. Då är frågan, från vilket håll går moralen såsom nyckens fjärmande? Faktiskt uppifrån och ned, ehuru det torde befinnas märkligt att regellöshet fluktuerar mindre än stadigvarande natur. Moralen är ett födande av ämnena för tillblivelseöverinkommandet, således dettas stadigvarande under idén. Planmässigheten är idéns konkretiserande av viljans natur i ett restriktivt, oberoende sätt att handla, därvid dess stadigvarande genom och trots motivens föränderlighet. 24/12

Kåre Andersson | Hemsida för ljus