"Han förutsåg den finansiella krisen." Av alla divergerande åsikter här i världen brukar det uppenbarligen åtminstone finnas någon som för respektive stor sak träffar rätt. Kanske gäller detta främst dem som i likhet med vad som tillvitades Nostradamus, förutsäger kungars död och epidemiers utbrott, som hade de själva ett finger med i spelet. 1/12

Tiden går framåt. Oron för de stundande bekymren agerar åter klocka åt organismen. Icke nu, utan då, om 5-10 år... Hur talade rösten förr? Icke som nu, men svagare; så blir dået din dom. 1/12

Man kan tycka att verklig genialitet flertalet gånger har ett mått av emotionalitet i sig, men det är att märka hurusom denna senare i resterande, icke giltiga fall, flödar från en själv som svar på iskall intelligens; och ger illusionen av en emotionell upplevelse. 2/12

Detta är en internetsajt i del avseende temat dagböcker. Webbsiten tillgängliggör allt viktigt om genmanipulation. Uppgifter avseende subrubriken sprit utgör en sak vilken avhandlas. Något att betänka. Du har på sajten möjlighet att förkovra dig i ämnet moral. Är du intresserad av fakta om mysterier, diskussion, balans, brand, drömmar, pedagogik, eller undervisning? Här finns information i plenti.

Visdom, moral, nyck; allt allmänna begrepp. Men om jag skulle gestalta visdomen som jag vidare, utöver raljansen stelnad kreativitet, ser den, skulle jag hänvisa till tidigare föredragna uppställning med intelligens underst, kreativitet därpå och överst moral; samt å denna konstellation rita en pil nedifrån och upp, avseende en vishetens strävan. Men vad det gäller den andel i visdomen som skrider utöver kreativiteten, avhänger den ävenledes av nyckens fjärmande och om pilen i nämnda gestaltning tänkes riktad uppåt, ter det sig adekvat att ju likaledes moralen i denna bemärkelse företer ett skyldskap. Visdom och moral kan inte existera annat än som antagonister till nycken. Visdom och moral har ett element av petrifikation i sig, men i alldeles rätt avstämning, så att inte viljans helgd tillåtes kullkastas av ideliga självupphävningar, såsom nycken plägar eftersträva. Det är därför som man vanligen uppfattar visdom och moral som attribut till ålderdom, i fallet moral måhända ofta tillika avundsjuk ålderdom. Men den personliga egenskap som grundar visdom och moral korrelerar på intet sätt med åldern, ehuru det är sant att någon utvecklad karaktär inte kan förväntas äga genesis omedelbart jämte födseln. Likväl anträffar den utvecklade moralen och visdomen större bredd räknat över en intermediär snittålder mellan individer, än återfunnet hos en individ, därest jämförelse mellan korrelerande väsensart under kriterierna ung och gammal anställes. De gröpta naturerna är gröpta oavsett lasternas aktualitet. Lasterna härflyter från gröpt natur och inte trärtom. 2/12

Detektivromanen infinner sig än här, än där, som outsagt rättesnöre för hur helt andra genréer skall behandlas; så även i de mest opassande. Mästerlig psykologi och renhårig berättarteknik får vika för detektivromanens krav på att läsaren i det längsta skall hållas ovetande.Jag har svårt att tydliggöra huru malplacerat och huru fåraktigt det ter sig med dessa allestädes uppträdande försök att som författare utmana läsaren. 6/12

Är sanningsenlighet en dygd? Om man har upplevt det absurda i att stå och ropa till någon som inte ens kan framkalla illusionen av själ i huvudet på en, ter sig problematiken kring sanning och lögn mindre kritisk. Men att ljuga är att göra klart för sig att anledning härtill föreligger. I ett snällt samhälle torde det vara helt öppet med rak och enkel talan varpå lögnen som mest blir ett offer av teoretisk princip för praktisk princip. Om man avgiver ett förmildrande omdöme om någon vilken inte uppbär motsvarande förtjänster, tages det inte heller av sanningsivrarna så allvarligt. Men som sagt: Ljuger gör man på förekommen anledning. Emedan de anledningar som förefinnes inom tillbörligheten nästan uteslutande hänför sig till kutymen, faller problemet. Det är väldigt enkelt för en bra människa att hålla sig till sanningen. Dymedels brukar, jag säger brukar, också lögn varsomnaglat förete omoral. Och en moralisk människa vill inte i onödan simulera omoral. 4/12

Märkligt nog är ickevåldet till stora delar underbyggt på samma sätt, förutom på en smärre eftergift åt graduella föreställningar om andra såsom parasubjekt. Men denna senare eftergift utgör, väl att märka, svagare mellanmänsklighet, enär härvid även motiven för hämnd och usel sadism. Först såsom renat ferment, uppå de resterande punkterna för tillbörligt förhållningssätt enligt tidigare, blir den till gagn för mänskligheten. 4/12

Det finns de som benäget hytter åt förare i långsamt omkörande bilar, i respektive fall såsom trafikant till medtrafikant. De mer tidsutdräktsliga konfrontationerna låter dem utveckla föreställningar om identitet, för vilka ren rapiditet annars hade hållit undan. Eljest är det också en fråga om att inte klandra de som ligger för långt upp i "hierarkin", men benägnare ens egna "olycksbröder". 4/12

Mot magknip hjälper stundom knästående med huvudet lågt. Det är så sant som det stod på bonaden: "En bra avföring är den bästa huvudkudden." 4/12

Den som spelar schack regelbundet känner snart mindre motstånd mot de häri ingående ansträngningarna. Den som räknar huvudräkning regelbundet härdar sig likaledes mot dess vedermödor. Men studier i allmänhet är något så varierande och tryckande. Där måste mer än övrigtvis, prövningarna stå i propotion till ens beskaffenhet. 4/12

"Kan jag få de sista 40 kronorna växel som 10- kronor, tack?!", bad jag. "Du kan få dem i vilka valörer du vill", sade damen bakom bankens disk. "Men jag måste ändå tala om hur jag vill ha det för att det skall bli så", sade jag. Uppenbarligen hade jag önskat 4 10- kronor. 5/12

Det borde finnas två tvättstugor i varje ansenligt hyreshus, uppdelade på så sätt att slarviga förfogade över en lokal, ordningssamma över den andra. 6/12

Har du hört ett stigande skratt? I drömmen var det bara en av fyra klaner som man ostraffat kunde angripa. Alla andra var för starka- den risken att bli lönnmördad tog ingen. En av klanledarna höll ett tal med hatpropaganda mot den svagare klanen. Rätt var det var ropade en officer (militären var också stark) från en avlägsen bänk åt honom att hålla käften. Allt blev tyst. Så började jag skratta. Folk började skratta med och skrattet växte till väldiga propotioner, fluktuerande, oavvisligt. Det blev så överdrivet att jag kände mig tvungen att gå därifrån. Men tydligen hade en och annan noterat vem som initierade skrattet, ty jag fick därefter avfärda en och annan angripare. 6/12

Vad är det hos somliga viktigpettrar som får en att fatta agg gentemot dem, bisides och i strid mot ens filosofiska lugn? Han avslöjade den affären och han förutsade det och det varpå plötsligt "han" är så väldigt full av åsikter. Men det är ju jag också. Kanske menar han att individualitet och kreativitet motarbetas i skolorna. Men det gör ju jag också. Kanske far han ut i tirader mot samhällets många gånger hypokritiska hållning. Gör inte jag detsamma? Kanske är detta det enda sättet att förekomma uppkomsten av något av denna agg. Han skulle ha sagt: "Jag förstår att du måste betrakta mig i ljuset av min inbilskhet och min filosofiska frånvaro. Jag förstår att du inte kan gilla sådan mat, uppblandad med jord och sand." Han borde säga så; jag då? Men jag fjärmar väl mig inte från filosofin? Jag blandar väl inte mat med sand? Puh!! 6/12

I vårt samhälle är också konkurrensen en inskränkt form av samarbete. Genom att stirra sig blind på orden konkurrens och samarbete förmenar man sig de bästa möjlighterna till verklig "samförståndskonkurrens". 6/12

Denna tragiska faiblesse i ett samhälle av tidshysteri, att vilja leva i det man lär, vilken skulle ställa ut konkret som abstrakt, men därpå åter konkret, vilken så strängt beivras, huru stärker sig inte dess inflytanden under en tid av drömmar? Själva abstraktionerna tilldelas emotionell innebörd inifrån deras exakta och okritiska relation till ego och tänkande. Så blir till sist själva lärdomen en påhittighet, vilken skapar hundra nya önskningar. Så vill undervisningen döda, med dödsdömd strävan. Som kreatör har jag lagt den sista handen vid mitt verk och vet att allt härutöver endast är ägnat att rasera. Så åtgår minuter och timmar bara åt att försöka se verket rätt, eller höra det rätt. Det kritiska samvetet måste först tystas, innan jag kan gå vidare. Jag måste först övertyga mig om att tavlan inte är förbätterlig, trots att jag redan innerst inne vet. Sådan borde ingen få vara funtad. Världens helvete är att tvinga jaget till godhet, sedan straffa henne därför. 8/12

Varför skall lärarna tillåtas att välja personliga framställningar. Lärarmaffian protesterar mot rigida kursplaner, men är det till sist ändå inte elevens behov som skall tillgodoses? Varför skall läraren få utveckla sin kreativitet medan eleven tystas? Man måste först lära innan man kan bruka dessa lärdomar på ett kreativt sätt... Men jag säger bara: Indela undervisningen ned i minsta detalj, därvid i block. Parallellt med det standardiserade systemet för individuell samhällsfattning bedrives en läroplansförkovran, vilken syftar till att tidigt inplanta igenkännande av standardsystemet med blockuppbyggnad för kommande undervisning, i eleven. Varje block skall promt ha ett namn, vilket jämte index katalogiserar funktionen för minnets räkning. Algoritmer vilka sönderfaller i underalternativ skall jämt och samt uppställas på ett standardiserat sätt med standardiserat åskådliggörande av beroendet, namn på underavdelningarna o.s.v. Varje namn skall vidställas ett standardiserat index varur förutsatta, tidigare block kan utläsas. Varhelst eleven fastnar, skall han kunna läsa sig ut med tillhjälp av index och standard. Aldrig någonsin skall han behöva undra om han har missat något. Tankemödan skall kunna tillägnas lärostoffet, bättre än lärarens nycker. Visst är det kul att formulera sig grötigt och svårfattligt, med det är ineffektivt då lärare i ett samhälle gör så. Framåt för styrning med järnhand. Till sist kanske även de lärare som uppskattar civilisationens gåvor i det undervisade, kommer att kunna uppskatta dess gåvor i själva undervisandet. Om jag som elev vidare gör mig en åskådlig bild av ett sammanhang, vilken inte mentorn har initierat, kan denna bild likväl vara till gagn för senare elever av min beskaffenhet. Det är otänkbart för en lärare att ta till sig dylika idéer. Men undervisningen skulle tjäna på om elevers åskådningsbilder katalogiserades. Kanske kan jag då som elev hitta ett gott föredöme bland tidigare kullar elever?! För eleven är det aktuellt med vad som ter sig nytt och vad som ter sig gammalt. För läraren ter sig nästan allting gammalt. Många "självklarheter" som kanske inte är så självklara, besparas därmed undervisningen, till förfång för eleverna. 8/12

Likhetstecknet "=" definieras till en betydelse, meddelande likhet på tecknets ömse sidor. Det är dock inte alldeles solklart att likheten är just numerisk. Exempelvis använder somliga föreläsare ett likhetstecken med tre streck istället för två för att redogöra för numerisk likhet mellan begreppsmässigt skilda storheter. Uppåt i abstraktionsgraderna blir hårklyverierna än påtagligare. Emellertid är begreppet avseende "=" en av civilisationens största uppfinningar. Liksom de arabiska siffrorna förebringar begreppet en helt ny värld. 11/12

Människor gör sig löjliga genom att trampa runt på dessa ställningar med gravallvarlig min. Ser de inte sig själva i sin belägenhet? Ställningarna ifråga kallas cyklar. Än löjligare ter det sig med folk vilka far runt i lådor, s.k bilar. De blåser upp sina egon med lådans hastighet samt den högtalarvolym som tränger utanför lådan i form av basdunk och menar sig därigenom hävda en personlig ägodel. Gällande musik: Nästan all musik är emellertid civilisatoriska produkter, med oktavens indelning i tolv toner, harmonier, kompositörer, flöjtar, syntar och hela klabbet. Inte heller säger volymknappens inställning, eller för den delen fotens tryck på gaspedalen, särdeles mycket om en bilförares absoluta kapacitéter. Vem som helst som har läggning härför kan vrida på knappen eller trampa på plattan. 11/12

Kåre Andersson | Hemsida för ljus