Nog kan man tycka att Sveriges statsskuld på 500 miljarder under 80- talet dök upp väl plötsligt. Var det myten om Olof Palme man velat skydda?? 21/7

Det går att ana en bakomliggande potential hos somliga människor då de begår sina misstag. Men denna fårmåga, därvid förmågan att kunna detektera förmögenheter, vilka inte är öppet ådagalagda hos andra, kan stundom också anas. Det är en glädje att få verka och agera med individer som kan genomskåda ens misstag. 21/7

Jag drömde om en gubbe som använde sitt eget ansikte i en mångfald av grimaser för att konstruera ett eget alfabet. Detta blev ett typsnitt för hans bok om känslor. Hans känslobeskrivningar var dock så långtgående subjektiva, med allusioner på olika kroppsdelars liv, vilja och inbördes situationsspecifika kommunikationer sinsemellan, att alltihop som bäst för en utomstående tedde sig påhittigt. Alldenstund gubben var fet, ful och knipslugt töntig, låg det närmare till hands att se boken som ett uttryck för idel idioti. 21/7

Det skall åter sägas, att emedan världen verkligen, å tillblivelseöverinkommandet given, i stunden via det okända ursprunget, men också omedelbart i stunden såsom växande interaktion, såsom emergens, från kontinuiteten ned och ut mot intet, företer regellöshet såsom utflöde i ordning; och då upplevelsen i alla lägen är primär, viljan, omförställd i svar på alternativitet, faktiskt måste sägas styra världen genom tolkade värdekonsoliditeter och tolkad handling. De filosofer som har dryftat viljans frihet har hela tiden frågat hur upplevelsen därav kan vara förenlig med naturlagarnas allt penetrerande allenarådande. Men upplevelsen är ju primär, och de tolkningar man gör sig upplevelser; på vad sätt fattad vilja och förhållningssätt måste återfinnas i verkligheten, såsom rationaliseringar bakåt och framåt, utåt och inåt, allt från regellöshetens samtliga naturer. Man har alltså ett val att fatta för envar aspekt som faller en i sinnet, försåvitt man verkligen förnimmer denna valmöjlighet och inte blint rider på en våg av disposition, upplevt direktvara och trang. Och de val man gör kommer förvisso att skapa underlag för världens skeenden. 21/7

Detta är en internetsajt vilken i somt tar upp ämnesområdet dagböcker. Förvisso är det så. Webbsiten kompilerar samman allt viktigt i vad saken avser myter. Är saker rörande dressyr, skribenter, idioti, tandläkare, atomer, NMR, eller ansikten din största hobby? Här finns näring för dig. Något att betänka. Fakta rörande kvinnor är en frågeställning som tas upp. Just det! Du har på sajten möjlighet att lära dig mer om Ulf Lundell. Jajamensan!

Detta är ävenledes kanalen för så kallade övernaturliga fenomen. I denna bemärkelse skulle alltså inte dessa fenomen yppa en eller flera nya naturlagar i den gängse bemärkelsen. De skulle absolut inte gå att ställa i kontradiktion till någon faktiskt högnivellerat påträngande "naturlag", såsom nödd tolkning. Eljest kunde man tala om två typer av övernaturliga fenomen: dels sådana som hade sin grund i oupptäckta lagar enligt kontinuitetsprincipen och närhetsprincipen, dels sådana som i varje avseende måste sägas vara parallellverkande, d.v.s enbart utflödande såsom bestämningar av annars förevarande alternativitet, då regellöshet omkonstitueras i ordning; och härutinnan selektivt verkande för värdekonsolidation i tolkade överensstämmelser. Den förstnämnda typen fall måste inte vara enkelt synliga. Gravitationen är t.ex inte uppenbar för en tolkande betraktare med mindre än att stora massor företer verkan på omgivningen, även, och det är viktigt, om den är kontinuerlig. 21/7

Gräs är vackert. Och då menar jag långt, ovårdat gräs som man nyser av. 21/7

Kemistudier- en värld av berättande. 21/7

Mannen puffade några olika typer av pollen på kodlåsets sifferknappar. Efter det att en person knappat in koden och försvunnit tog han medels tejpbitar prov på alla sifferknapparna. Mikroskopet togs fram. På vissa fanns det nu mer en en typ av pollen och det hade inte blåst dit. Nu var det en banal sak att räkna ut koden. 21/7

Kontinuitet är världens natur. Den lät, bakåt i tiden, subjektet växa i den minneliga uppfattningen av uppväxten. En abrupt död vore nu ologisk. 21/7

Mekanisk liknelse för beskrivning av nyckeln i en IQ- test- uppgift ter sig lätt såsom något träaktigt. 23/7

Att köra bil på undersidan av vägbanan medför att det låter kusligt. 27/7

Det är viktigt att komma ihåg att normalitet generellt icke existerar, beroende på avsaknaden av progressivitet. Det ena kan inte förhålla sig till det andra annat än som sig själv eller som handplockat och faktoriserat fenomen bland en oändlighet av fenomena. 9/8

Bisarrier eller heteroklicismer, riktade mot en person gör denne misstänksam, påverkad till obalans och obehaglig till mods, medan icke riktade bisarrier, rätt ut i intet, vilka enbart upptages av densamme, men liksom av en händelse, ter sig som yttring av själ. 9/8

När du känner dig si- så pröva alla dessa vägar. När du känner dig så- så pröva istället allt detta. Högskolan förfogar över tre medel för överkommande genom alternativ känsla. Boken, föreläsningen och laborationen. När det ena inte ingjuter känsla, så tag till dig det andra, men sedan- bara delvis olika vägar, f.ö alla vägar! 9/8

Det är lätt att ta ett bra kort på ett hus. 9/8

Det är klart att om jag i en stund frågar mig vari min föreställning om andra människors själar består, så blir svaret ett annat än på samma fråga vid ett annat tillfälle. Frågan är vilken föreställning som springer ur denna skillnad? Kunde man månne rent iakttagelsemässigt urskilja två spektrum av föreställningar, beroende på huruvida man var i ett skapande, eller ett mottagande tillstånd? Skulle det skapande tillståndet utesluta nämnda iakttagelsemässighet? Okay; beroende på sorg eller glädje, då? 9/8

"Det kan inte jag hjälpa." Kan jag hjälpa det då?? Så lätt att glömma för somliga. 9/8

Det finns kvalster som lever i ansiktets porer. De finns hos flertalet människor. Kan dessa kvalster genmanipuleras för att kemiskt motverka finnar? 9/8

Fyra typer av människor är som mest oumbärliga för en framgångsrik organisation:

  1. Eldsjälarna
  2. Personkännarna
  3. Idékläckarna
  4. Fixarna
> 16/8 -99

Kåre Andersson | Hemsida för ljus