Ordningsvågor bildade koncentriska ringar med avtagande styrka allt längre från objektet. Ordningen svarade mot en reducerad entropi vilken med handen detekterades som värme. Ty det är givet att ordningen kring ett objekt fogar sig till ordningen i objektet. Ordning ger ordning. Och kontinuitetsprincipen strävar efter tillämpningar. 8/11

I en bok om det svenska språket utgjuter man sig över August Strindbergs självsvåldighet i det att han i alltför stor utsträckning plägade utmönstra infinitivmärket "att". Å andra sidan anklagas knappast en tafflig skribent vilken genomgående stavar fel på ett ord i sina texter, för självsvåldighet- om han nämligen inte i övrigt visar några kvalifikationer som skribent. Alla känner då hans tafflighet och räknar därmed. Att sedan tillräckligt många taffliga skribenter näppeligen gagna språkvårdarnas sak, är en annan historia. Nutidshistoria, inte minst... 8/11

Jag tänker mig en organisation för "byråkratisk musikkomposition". I en mindre renodlad form förekommer naturligtvis dessa organisationer redan. Dock kunde somliga delkreatörer tillförordnas var sitt komp- och med hänsyn härpå emotta exempel på sitt komp ur nutidsmusikens breda utbud, för att så erhålla ämne för studier. En person kunde vara expert på rapid, algoritmerad frekvensutveckling, en annan på applicerandet härav på musikaliska alster. Någon behärskade taktomvandling och tematisk bildning o.s.v. Redan idag anpassas musiken efter tillverkningsförfarandet. Renodlat skulle man inte göra några som helt anspråk på att kunna åstadkomma vad som helst, men det bästa som stode att finna vid formen ifråga. Så kanske t.ex inte datorer i första taget kan komponera exakt sådan musik som människor förnämligast åstadkommer- men väl utomordentlig musik vilken en lyssnare lätteligen tillvänjes vid. 8/11

Här ser du en sajt på vilken dagböcker är ett relativt centralt ämnesområde. Förvisso är det så. Webbsiten delger dig vad som behövs ifråga om atomer. Intresserar du dig för temat NMR, tandläkare, ansikten, kvinnor, dressyr, skribenter, eller Ulf Lundell? Här finns information i plenti. Icke att förglömma. Du kan här läsa på när det gäller idioti. Det skall sägas. Fakta rörande ämnet myter är en frågeställning vilken tillhandahålles.

Somliga förväntar sig kompromissvillighet gällande sanningen. "Två resonabla människor skall väl kunna möta varandra på halva vägen till den andre." Men sanningen handlar inte om att dela på en påse med nötter eller om tjänst och gentjänst. Den handlar om vad som är och tål inga kompromisser. 8/11

Man ger en person, varmed man samtalar, sitt bifall. På något sätt lyckas likväl vederbörande tolka bifallet som kritik. Inte sällan visar dylikt agerande på två saker: dels att vederbörande är träaktig i sitt tänkande, dels att vederbörande är en stingslig, otrevlig typ. 20/11

Det gamla ordet "fifikus" tolkas förmodligen lätteligen som "fikus" av en och annan person som inte känner dess riktiga betydelse. Hur skall dumskallen tolka? Jo: alltid negativt- och benäget avseende sexualitet. 20/11

"Vi kommunister vill ha arbete, så att vi kan kalla dem som bjuder oss tillfälle härtill, för kapitalister, girigbukar och utsugare." 20/11

Projektet för upplevande innefattade armgång och diverse träningsmoment under en fackverksbro mellan två master. Folk säkrades med lina. Man valde inte snabba, förvillande rörelser- heller ej alltför koncentrationskrävande verksamheter, men hellre sådant som både vädjade till kroppens samhörighet med själen, samt även till upplevelsen av frihet, storhet och minnelig hållfasthet. 20/11

För den hugade förefinnes möjligheten att kombinera fasta med kallbad. För mig bibringar båda dessa saker en upplevelse av att livet begynner lämna kroppen. Det har ett emotionellt värde att någon gång ha känt av nämnda flöde. 20/11

Om en ung kvinna mår dåligt tror folk att hon är utsatt för press.
Om en ung man mår dåligt tror folk att han är full.
Om en ung kvinna visar sig på dagen 12:00, en vardag, så tror folk att hon är mammaledig eller högutbildad.
Om en ung man visar sig på dagen 12:00, en vardag, så antages han vara en arbetslös playboy.
Om en ung kvinna magrar så tror folk att hon lider av anorexia nervosa.
En ung man som magrar brukar dock förmodas vara bög och ha AIDS. 20/11

Somliga gör hellre tänkandet till redskap för orden, istället för att göra orden till redskap för tänkandet. Somliga föredrager att göra individen till redskap för civilisationen, istället för tvärtom. Fattar de inte vilka möjligheter som skulle yppa sig om vi bara toge utvecklingen i vår hand!!! 20/11

Historiens kemi omfattar mer och mer. Ändå betraktar man allmänbildningen inom kemin som en fortsättning på gårdagens allmänbildning. Antingen måste vi deklarera att: okay- nu behöver vi inte nå längre inom vetenskapen, eller också är det dags att revidera uppfattningen om specialutbildning som fackidioti. Visst finnes länken, om man nämligen inte likaledes utvecklar specialutbildningar, vilka avser att bringa facken i samklang med varandra. Den verkliga idiotin är emellertid att tvinga människor att studera tills de är 30 år gamla, då det för den slutliga uppgiften inom kemisk industri hade räckt med fackutbildning till 20 års ålder. Visst är människans rätt till val viktigt. Likväl utgår val av inriktning inte sällan från slump. Varför då inte testa folk och föreslå dem fackutbildningar enligt testens utfall? 20/11

En snubbe som, ensam på en öde ö, jobbar extra endast för att vara flitig- skall han sägas ha hög arbetsmoral? 27/11

Är det å andra sidan inte en yttring av överdriven bekvämlighet då man under en ensam promenad, vilken företages för dess egen skull, genar över gräsmattan för att tjäna några meter? 27/11

Går det inte att värmeisolera glödtråden i en glödlampa utan att hindra ljuset? Borde inte detta öka effektiviteten? I själva verket finnes lösningen redan i diverse tappningar, ehuru förnyelsen måhända faller i stagnation. T.ex är en glödtråd dragen i spiral. Detta säges avse att öka temperaturen, men kan lika gärna sägas reducera den "tomma" energiförlusten. 27/11

"Jag brukar vara ganska bra på att stava." Jaså, det brukade han vara. Men befrämjas då inte förmågan till stavning av benägenhet till rättelse efter bruk och skick? Man kan inte kunna något som man aldrig har fått veta. Det är inkorrekt att säga: "Jag stavar bra." Det är korrekt att säga: "Jag brukar minnas sådan stavning som jag fått lära mig." 27/11

Kåre Andersson | Hemsida för ljus