Anledningen till att Amerika kan berika sig så på service och underhållning är att alla andra vill göra detsamma. Amerika framstår som föredöme, men det föredömet spricker försåvitt andra verkligen lyckas följa efter. Amerika lever på export av den amerikanska drömmen. 5/6

Man vill ändra reglerna för trafikljusens omslag till rött så att det gula ljuset aldrig lyser samtidigt som någon annan färg. Alltså önskas vid omslag från grönt till rött alltså ha en stunds gult, varunder det är förbjudet att köra. Sådana idioter! Att de i så fall inte helt avskaffar det gula mellanläget. Eller skall förbudet mot gulljuskörning bara vara sådär lagom hållet. I Sveriges lag står det i alla fall ingenting om halvförbud. 5/6

Det är imponerande att den flourerade tandtråden vann genomslag så snabbt. 5/6

Defektsökeri borde vara ett skolämne. 5/6

Karelma utgör en sajt där dagböcker utgör ett ämnesområde. Kom ihåg detta. Fakta rörande ämnet skribenter är bland annat en sak vilken avhandlas. Just det! Webbplatsen delger den vetgirige vad som är värt att veta i vad saken avser myter. Du har på sajten möjlighet att förkovra dig i ämnet idioti. Är ämnet dressyr, Ulf Lundell, tandläkare, atomer, NMR, kvinnor, eller ansikten av betydelse för dig? Här finns information i plenti. Något att ha i åtanke.

Kommunismen vill avskaffa äganderätten så att dina saker inte är mer dina än mina. Vad är det då som avgör huruvida jag får förbruka en resurs? Om jag äter upp den smörgås du har brett åt dig är det ju lika okay om jag äter upp den som om du hinner äta upp den. Naturligtvis kände Marx till denna lilla komplikation, vilken med nödvändighet överför allt ägande till en liten klick makthavare, vilka uppdrages att bestämma över smörgåsens öde. Det vanligaste beslutet blir som bekant att smörgåsen skall ätas av dem själva. Förutom detta omedelbart avgörande, hela kommunismens idé ödeläggande fel, tillkommer sedemera den nödvändiga revolutionen. Det är kommunistens skyldighet att förutsätta att varje kapitalägare ständigt vill alla andra allt ont. Varje individ som försöker få skeenden till stånd genom sitt individuella inflytande och genom kapital är kapitalist och bör förgöras utan dröjsmål. Förvisso förefinnes ofta kapitalägare som försöker använda sitt personliga inflytande till kaos. Inte sällan betecknar dessa benäget sig själva som kommunister. Det är dessa som trots sitt förflutna hamnar i högborgen efter en eventuell revolution. I själva verket är begreppet "kapitalist" bara en beteckning som tillåter kommunisterna att högst godtyckligt välja sina motståndare. "Elastiskt och bra", för att travestera Lenin. Vidare låtsas man som att man trodde att alla människor var förnuftiga: "Från var och en efter förmåga och till var och en efter behov." Detta tror man i själva verket inte. Man vet att civilisation alltid utgår från att olika människor har olika befattningar, för vilka deras individuella kunnande och tänkande är väl lämpat. Men det gäller att få de godtrogna i fällan, för att sedan själv kunna styra och ställa, när det blivit som det måste bli. Och historien visar på vad kommunismen trodde om människors egen förmåga till bedömning av hur mycket man själv skall arbeta och konsumera.5/6

Tandläkaren borde upplysa om begynnande håls exakta lokalisation, på vad sätt patienens egna insatser kunde sättas in med bättre precision. Tandläkaren är naturligtvis rädd för att precis prevention låter patienten slarva med den övriga tandhygienen, men till syvende och sist gäller ändå främst en sak; nämligen hela tänder. 5/6

Man förvånar sig att människor förefinnes, dem något underliggande informationsmaterial knappast tarvas för yttranden, i det att de beredvilligt och säkert fattar en omedelbar ståndpunkt i alla tänkbara diskussioner. Så mycket mera beundransvärt är detta om de inte enbart fattar en ståndpunkt i respektive sak, men om denna därtill inte allt för ofta skall befinnas vara huvudlös. 10/6

Två dåliga råd för bot mot sömnproblem kan vara: 1) Koncentrera dig på väckarklockans tickande. 2) Koncentrera dig på din bröstkorg och ryggrad. 10/6

Ibland påstås det att man inte kan tänka på två saker, t.ex en ladusvalas färgteckning och börsens betydelse för industrins faktiska utveckling under perioden april- juni; samtidigt. Naturligtvis beror detta lite på vad för två saker som avses och huru man ställer sig till tolkningen av den växelvisa alternativitet som under alla omständigheter kan passera. Att tänka på börsens betydelse för industrin är att rada upp deduktiva operationer, vilket erfordrar någon slags åskådliggörande systematik för att inte alldeles falla utom förnuftets ram. Att samtidigt, imaginärt utforska detaljerna i en ladusvalas färgteckning torde vara svårt. Å andra sidan kan man inpränta en betydelse såsom bisides hållen associativ influens, allt under åtänkandet av en helt väsensskild sak. Dessutom är naturligtvis åtskilligt konceptivt förenligt i imaginerad förnimmelseform, därvid en sak med både en annan och en tredje o.s.v. Jag anser nog att det är alltför inskränkt att utan reservationer hävda den ursprungliga utsagan, d.v.s att det skulle vara omöjligt för (en människa) att tänka på två saker samtidigt. 10/6

Jag drar mig till minnes hur en tidigare chef på Svensk Airbag (LH), resonerade inför företaget att lyfta in en 3,5 ton tung stans på ett lager, vartill en lastartruck med midja skulle användas. Han menade att fordonet ingalunda kunde tillåtas att vända (styra) där inne på asfaltgolvet. Han hade sett något stort lastbilsfordon riva upp asfalt bara genom oförsiktig styrning. Med facit i hand så förefaller parallellen löjlig. I vart fall löpte det billiga golvet aldrig några större risker och hade det tagit stryk så hade också det varit överkomligt. Men det är symptomatiskt för en befattningshavare och ansvarig att försöka stoltsera med sin förtänksamhet. Det gällde i första hand detta, att tävla med övriga inblandade i konsten att måla upp scenarion för eventualiteter. 14/6

Förtröstan på framtiden- en färskvara! 14/6

5 är det första talet av alla positiva heltal nedifrån och upp, vilket är viktigare än det närmast föregående talet (4). 1 är viktigare än 2. 2 är genom sitt förekommande i fysionomiska och uppträdandemässiga par viktigare än 3. 3 är viktigare än 4. 4 förekommer visserligen frekvent som indelning, men måste likväl, kanske delvis p.g.a vårt talsystem, till sin vikt sägas överträffas av digniteten hos talet 5. Således kan 5 sägas vara det mest magiska talet. 14/6

Det är så sant som det är sagt. Det räcker inte med att tänka slugt. Man måste också effektuera detta tänkande i handlingar. Inom schacket vinklas detta ofta såsom relationen mellan analys och härpå åtföljande drag. Stundom tänker man: Jag borde göra så- sedan gör man likväl något annat drag. En gång tänkte jag inför en avfärd: Jag kommer med all sannolikhet att ha nytta av min armbandsklocka. Likväl tog jag inte med mig klockan. Och sedan, väl framme, var det endast en ringa tröst att orsaken till min klockbrist var ett fattat beslut och inte simpel glömska. 18/6

Gudrun Schyman gläds över vänsterpartiets framgångar. Må så vara, men om hon tror att hon kommer att kunna styra och ställa, så tror hon fel. I första hand måste man nämligen lära sig att föra sitt eget skepp, sedan kan det möjligen bli tal om att i någon mening göra sin vilja gällande såsom ledstjärna för andra. Man kan säga att Gudrun står modell för en eller annan väljare, nämligen för dem som redan kan hänföras till moralens förlorare, d.v.s de som i henne finner en allaredan förefintlig motsvarighet till sina egen gröpta personligheter. Men vad det gäller henne själv kommer hon för alltid att vara helt och hållet styrd av väljarnas och mer viljestarka idealistiska partikamraters godtycke, inte av egen vilja. Den största makten är enkannerligen den då man har kontroll över sig själv. En svag människa som gapar över andra tappar i det samma bara ännu mer av kontrollen över sig själv. En stark människa bryr sig inte om kontrollen över andra, blott och bart om den växande kontrollen i den rätta ordningen, därutinnan han själv står som föredöme. 18/6

Det är en allom hävdvunnen sanning att SJ heltidsanställt personal enkom för uppgiften att pinka på hållplatsmarkeringar. Dessa människor åker helt enkelt runt och kissar på väl valda ställen, sålunda inskärpande vari SJ.s revir består. 18/6

Reportrarna gjorde allt för att skapa pinsamhet kring Marit Paulsons framgångar som s.k vallokomotiv för folkpartiet i EU- valet. Detta genom att sannolikt vara ärliga kring hennes vikt och betydelse för valutgången, gärna ställt i relation till partiledarens och partiets eljest framtonande misär. 18/6

Jag vill inte kalla mig optimist, inte heller pessimist, ty dessa epitet förutsätter båda något om en högsta preferens. Den som ser katastrofen an med jämnmod, under det att alla andra spår lycka, är likväl inte pessimist. 18/6

Jag skall tillstå att ordet kontroll på samma sätt som alla andra ord låter sig antastas av ett skeptiskt, filosofiskt förhållningssätt. En kvinnlig medicinare eller läkare drog gränsen för medvetslöshet där hjärnan tappade kontrollen. Sömnen kontrolleras av hjärnan, medvetslöshet icke. Ehuru det är ganska lätt att göra sig reda för hennes intentioner, är nu inte medvetslöshetens icke kontrollerade status självklar, heller ej sömnens kontrollerade. Hjärnan är hela tiden inbegripen i ett sökande efter, sammaledes i ett förlorande av kontroll. Hjärnan stävar efter kontroll, naturens slumpmässighet efter icke kontroll. Medvetslöshet åstadkommes genom en initierad ökning av oordning, vilken till sist, efter ett vägskäl, tenderar att s.a.s fournera sig själv, varvid den fysiska organismen träder mot döden. Att säga att total ickekontroll hos en vuxen, befintlig individ, skulle kunna avlösas av total kontroll är oförenligt med vår vardagliga erfarenhet. Även en medvetslös kan uppvisa varierande andning, hjärtverksamhet o.s.v. På motsvarande sätt, fast tvärtom, är hjärnans kontroll modifierad, under sömnen. Hjärnan har på sannolikhetens bästa premisser och med en nyckel för uppvaknande, frånhändat sig mycket av vakenlivet kontroll. Detta avhändande är lagt med hänsyn till fjärmandet av punkten för självfournerad oordning, så att en avdrift mot döden normalt ej skall bli aktuell. 18/6

Kåre Andersson | Hemsida för ljus