Den andlige vägvisaren manade till "medvetet ätande av en apelsin", "medvetet gående" o.s.v. Medvetet medvetandegörande då?? Denna (nattur) är i alla fall ingen kontradiktorisk, självdödande dynamik, utan kan tvärtom vara mycket nyttig. Medvetet verkande inom skolan, med skolans problem och med studierna, är svårare. Nu tenderar medvetenheten att "hämma" skolmässigheten. Det är därför som skolan är så skadlig för medvetenheten. Dess vanliga implikationer måste balanseras med något. 12/3

Visst! Frihet är ett söndertrasat ord. För flertalet betyder det frihet till kverulans och spridande av gröpt natur, ävenledes rätten till missbruk. 12/3

Det skulle finnas ett övermedialt organ, vilket granskade våra vanliga massmediala inrättningar och företag. 12/3

Ta del av en sajt som handlar om ämnet dagböcker. Väcker saker rörande veganism, schack, studenter, delfiner, Gud, politik, eller depressioner alltid din entusiasm? Här finns näring för dig. Jajamensan! Siten delger den vetgirige det väsentliga i vad det avser skapande. Uppgifter avseende subrubriken hologram är bland annat en sak vilken tillhandahålles. Du kan här läsa på när det gäller hjärnan. Tänk på det.

Graden Elkarttmedvetenhet kan avsättas i modellen: "A" för hög och låg vilja, samt tolkning. Den drager en tredje diagonal, nu på djupet, uppemot A:ets spets. Närmare knutpunkten är Elkarttmedvetenheten allt lägre, beroende på att den bygger på upplevelsen av bättre kontra sämre; d.v.s på en evaluation i specificitet. För det första så reduceras denna känsla naturligtvis enl. tidigare resonemang av all intolkad, strikt, regelenlighet. Jag har formulerat "Strikthetens ordning" såsom någonting eftersträvansvärt i förhållande till kaosets degeneration. (kaos gör ont och skadar) Naturligtvis är inte maximal strikthet i alla avseenden eftersträvansvärt, dessutom är det skillnad på strikthet i vad som ålägges tolkning, liksom som övning i olika komplexitetsnivåer, resp. strikthet i utagerandet. Det senare är vad som främst åsyftas. För det andra reduceras "Elkarttrefflimperativet", av konkret närvaro i kompetitition med de abstrakta tankarna. Frågan är huruledes Elkarttrefflimperativet förhåller sig till, respektive låg vilja och tolkning. Elkarttrefflimperativet försvagas alltunder skaldragningen uppåt, mot hög vilja och tolkning. Dels emedan den höga tolkningen fjärmar varje naturlagssort från själva betecknandet av Elkartt. Ju större krav som s.a.s ställes på ickelag, desto mer avlägsen ter sig Elkartt, fösåvitt inte de ökade kraven kompenseras av tilltagande "rationalisering" eller klarhet, beroende på tro. Dels då Elkarttupplevelsen till stor del grundar sig på evaluation av upplevelser i gott och ont (också nedskitade ord. Här åtänkes även smärta, lust och uppåt), medan ickeevaluation frigör mig från interaktionen med Elkartt, via en tilltagande dignitet hos "att- tillvaron" vars specifika beskaffenhet är oviktig. 12/3

Hur förhåller sig graden meditation till dessa storheter? 12/3

I drömmen varseblev jag en stad med partiellt liten massa, ehuru alltjämt utbredd till volymen. Massbeskaffenheten och densiteten var upptill ungefär som den på frigolit. Nedtill var massan betydligt tätare och större, liksom i metall. 12/3

Man kunde också tänka sig att de två lagen spelare som klängde omkring i ett taknät tävlade om vilket lag som först rivit ned alla motståndarlagets medhavda klot, med eller utan famnande spelare. Somliga spelare kunde vara sammanbundna 2 och två, andra utrustade med klubbor, snaror och gripklor. Vissa spelare simmade från början i vattnet, till vars yta det löpte spända rep. "Slave"- delfiner kunde deltaga i spelet. 12/3

Jag tänker mig en förbättrandekurva med andlig högnivellering och välmående på y- axeln och (tid) på x- axeln. Här kan man avsätta olika förlopp för diverse fasta inflytanden och kvalitetsinslag. Somliga kurvor går upp ett tag, sedan ned igen, men då med en different kurvas natur, andra når en någorlunda stabil nivå. Somliga kurvor gäller individer, andra personer. Det finns en optimal hjälpandegrad, där behjälplighet mot icke välmående individer utanför komplexet utgör det fasta inflytandet. Om man själv är på en låg nivå är det skadligt att försöka hjälpa så många som den själv välmående kan hjälpa. Istället bör man växa först. Grejen är att välmående och andlig högnivellering kan kvantifieras och kartläggas vetenskapligt med avseende på ett stort antal faktorer. 12/3

Att formens sammansmältande finnes delvis i upplevelserna av tinget. Om jag t.ex palperar mitt ansiktes form är det i förstone svårt att diffrentiera handens känselintryck visavi huvudets. Ett tings egenskaper kan upplevas som helhet. ex: bordtennisboll. 12/3

I filmen hade rymdvarelsen såväl näsa som mun med tänder, trots att den under ett avsnitt i filmen var nedsänkt i vatten utan menliga följder, och trots att den livnärde sig på ren energi i ickesubstansiell form. 12/3

"Man skall lägga sig platt för polisen. De gillar att känna makt." En snubbe berättade om hur denna metod lönat sig även för hårt belastade medtrafikanter. Önskar då inte polisen rimligen höra prov på viss ånger och eftertanke? Gäller saken bara känslan av makt- även om alternativet är skitsnack och otidigheter??? 12/3

Han släppte i det fördolda ett godispapper rakt ned på golvet istället för att slänga det i korgen. Vad skall man säga? En typiskt dålig människa!!! Onda cirklar stör samhället. 12/3

Ett restaurangbiträde petade sig i munnen då han gick omkring bland pannorna och maten. Jag vet inte vad de har för tankar om hygien i hans hemland, men lite vanligt förstånd och anpassning skulle räcka långt. 12/3

Newtons katt säges ha vält ett ljus över hans skrifter så att allt brann upp och han måste börja om. Men- vem vet vem som egentligen välte ljuset?? 12/3

Intressant att IT- annonsföretagen själva annonserar annorstädes i första hand. 12/3

Man kan tänka sig ett antal axlar med olika vinklar, alla utgående från ett gemensamt origo, för att beskriva en personlighet. Två värden utmed två axlar definierar såsom tvenne korsande linjer en punkt. Alla ihopkombinerade punkter definierar ett avtryck på en x, y- skala; vilket kan undersökas med avseende på spridning, motsägelsefullhet o.s.v. I tiden kan även varians vara intressant. 13/3

Jobboptioner 13/3

I drömmen stod en bonde på ett lastbilsflak och guidade medpassagerarna på flaket om namn, bakgrund o.s.v på alla för honom välkända i bygden som mötte ekipaget. Han såg i stort sett bara till positiva egenskaper. 13/3

En manlig och en kvinnlig pedagog agerade i drömmen. Mannen: "Jag vet att ni har ont om tid; men om ni vill kan ni väl försöka ringa följande nr: H4 DX12 L1 C2 T18 2 6 8 då ni kommer hem. En lapp delades ut och alla andra ryckte i lappen. "Vilka var numren?", frågade jag. I de undvikande svaren uppfattade jag otydligt 6 olika nummer, däri C2 tycktes ingå 2 ggr. Jag fick lappen sist varpå lektionen omedelbart var slut och läraren tog lappen. "Grr", tänkte jag. Jag missade helt ett par nummer och var osäker på de övriga. Dagen därpå kom den kvinnliga pedagogen till undervisningslokalen och förmanade oss: "Hallå där- Vi uppgav vilka nummer ni skulle ringa. Redan nu kan vi se exempel på en viss spridningseffekt." "Jaså? Vi skulle ringa rätt också!?", sade jag argt, ty jag hade närt mina dubier om orsakerna till förfarandet. man ville alltså illustrera psykomatematisk spridning genom ett exempel på de dumma studenternas bekostnad. Förmodligen var även förmaningen bara ytterligare en manipulation. 13/3

Kåre Andersson | Hemsida för ljus