Den sjungande fågeln har det bra relativt en mänsklig improvisatör och instrumentalist. Inte ens en mäsnklig lyssnare fäster något större avseende på dess små misstag. Dessa ingår ju i fågelsången! 20/2

Tandläkaren ville dra ut den skeva tanden. Varför? Jo, för att han anser det ingå i sitt tillbörliga verkande att dra ut skeva tänder. Detta är hans vilja. Att sedan tanden är någon annans är en annan sak. 20/2

Om Gud kan beskrivas i termer av lagar; vad innebör då detta? Reduceras inte härmed andelen determinerad Gud? 20/2

TV visade en dokumentär om modellagenturen "Elites" sjaskiga hantering av tonårsflickor. De drevs in i en värd av prostitution och skörlevnad. Självklart! Det är densamma sjaskiga idealbild av hur flickor skall vara som media också vanligtvis serverar. 20/2

Kan kunskap vara förledande? Finns det inte risker med att alla universitet lär ut samma sanningar och bedriver samma forskning? Vad kunde ett isolerat lärosäte, där nya sanningar prövades, bidraga med? 20/2

Du ser framför dig en webbplats vilken partiellt handlar om temat dagböcker. Uppgifter avseende ämnesområdet depressioner är en frågeställning som tas upp. Du har här möjlighet att hitta information om hologram. Tänk på det. Är temat veganism, hjärnan, studenter, schack, skapande, politik, eller Gud ditt favoritämne? Här finns information i plenti. Det skall sägas. Webbsajten ger dokumentationsunderlag för vad som är värt att veta om delfiner.

De tror att självinsikt är ett statiskt tillstånd. Så är emellertid inte fallet. Självinsikt är en resa. Man måste börja med konkret insikt i nuet. 20/2

Hur kan något kvantiserat växelverka med något inte kvantiserat? Och i vad mån kvantiseras olika sidor av samma energi med avseende på skilda potentialer? Dubbel växelverkan för gravitation på en kropp, resulterar det i en eller flera kvantiseringar? 20/2

En skelettränare tages i bruk därigenom att rörbenens respektive ändpar underlägges med tvenne fasta stöttor, varpå en hejare, kontrollerat och reglerat, upprepade gånger får falla mot rörbenets mitt. Rörbenets böjning överstiger aldrig en viss grad. 11/3

Elektronens frihet är ju bara begränsad i förhållande till protonkärnan. Då borde dess energi vara separat kvantiserad härinvid, men inte i vad det rör t.ex dess potentiella energi. (tyngdkraftsinducerad) Atomen kan i någon mening, ehuru ej så snabbt som elektronen, sägas röra sig fritt. 11/3

På högskolan redogör man för Heisenbergs osäkerhetsrelation. Denna avser i grunden att en liten partikels position kräver en allt kortare våglängd, med allt högre energi, för att noggrannare och noggrannare kunna bestämmas, i det att den använda vågen sedan avläses. Ju högre energi, desto större påverkan på partikelns läge. Dock hänvisar man frekvent till samma relation för att redogöra för rent fysiska egenheter hos partiklar och energi, utan att motivera extensionen av teoremet ifråga. Det är en häpnadsväckande genomgående blind punkt hos mången sakkunnig. 11/3

har man verkligen undersökt ljusets utbredning efter en ljusspalt med avseende på alla relevanta storheter?? Då tänker jag på: begränsningens transparens, dess frekvens i tiden, dess tjocklek i vågens utbredningsriktning, dess material, dess färg et.c. Härav är säkert ett antal storheter irrelevanta, men vem vet säkert vilka? 11/3

Man kan inte känna efter (tänka igenom) huruvida en ingrediens är positiv eller inte utan att i någon mening pröva på. Men olika människor har olika sensitivitet. Somliga måste vada i respektive ingrediens, andra detekterar kvalitén redan hos ett uns och söker sig snabbt fram mot det förträffliga. Det som låter mig ana riktning är skillnad i intensitet, liksom för en hund som sniffar sig fram mot ett mål. 11/3

Är alkoholismen en sjukdom? Självklart är sjukdomsbegreppet endast ett språkligt redskap för att öka åhörarens benägenhet att välja en eller annan aspekt då ett fenomen åtänkes. I den meningenen kan missbruk överlag sägas vara vår tids folksjukdom. Då menar jag med detta missbruk av någonting, vad som helst, till ytterlighet och utan självinsikt om graden beroende. Av alla sorters missbruk så är kanske alkoholismen den allvarligaste. Hör man att en människa missbrukar alkohol så kan denne utan vidare påräknas en lång rad defekter, speciellt om vederbörande är utåtriktad. Moralen har tillämpningar även för mannen på den öde ön, men desto fler för den som röner många möten med medmänniskor. Att supa i all ensamhet är alltså betydligt mindre klandervärt än s.k socialt supande. Praktiskt taget alla de allvarligaste dumheterna i vår värld har någon beaktansvärd relation till spriten. Alkoholisten utgör i sina högtidsstunder en alltigenom beklämmande anblick, sluddrig och äcklig, i sin interaktion med andra verkande under största möjliga fördumning, låghet och blindhet inför livets alla finare nyanser. Allmänt är vederbörande lögnaktig och ohyfsad, andligt outvecklad och intellektuellt avtrubbad. Benägenheten att ta till flaskan säger mer om en människa än någon annan enskild bestämning, inkluderat microcefali. Kostnaderna för alkoholismen är i Sverige enligt en gammal siffra 80 miljarder kronor per år. Börjar det inte bli dags att räkna ned utbetalningarna för att istället inleda en motattack? Rökningen är stadd på tillbakagång efter intensiv upplysning. Rökning är ändå mindre fördärvligt än supandet. Påtala huru ruset endast slår mot all mänsklig hederlighet, rättrådighet och intelligens. Det är ingalunda "fint" att supa. Frys ut alla förespråkare och reklammakare, vilka talar sig varma för alkoholkulturen. Sätt en strålkastare på det idiotiska och frekventa sölandet i TV- rutan. Informera om alkoholens medicinska skadeverkningar.11/3

Kåre Andersson | Hemsida för ljus