Strategi! Först letar man efter fömågor där lokalisationen av hjärnans härför erforderliga aktiviteter är kritisk för framgång och höggradighet. Därpå låter man barn öva sig i de två sammanhängande disciplinerna, dels i vad förmågan själv träffar an för verksamheter, dels herraväldet som låter en styra hjärnaktivitetens placering. Rätt sorts utrustning och feedback förutsättes förstås. 26/4

Det finns de som anser att ett barns genetiska disposition intelligens vinner i betydelse relativt miljögradienten då barnet får en torftig undervisning. Och den genomsnittlige eleven vilken erhållit individuell undervisning presterar bättre än 98% av traditionellt undervisade elever. Vilken triumf för miljöanhängarna i debatten av intelligensens huvudsakliga ursprung, eller? Eljest företer säkerligen många typer av förmögenhetsutveckling en i någon bemärkelse sigmoid kurvrepresentation. När man har nått sin maximala förmåga så hjälper det inte hur mycket träning som nedlägges. Även om de genetiskt disponerade inte drives lika hårt, kan de med tiden många gånger nå högre höjder. En apa (t.ex) Koko, som tränas i teckenspråk gör säkerligen inledande framsteg, jämförbara med instutitionsbarnets. Likväl borgar barnets disposition för en rikare framtid på sikt. 26/4

"Han har fått en ordbok av mamma." kan sägas om en ung man som nyttjar många, "svåra" ord. Vad är det som dock låter en bygga upp sitt ordförråd? Är det påhittighet? Nej, inte till största delen i alla fall, om det skall gillas, utan detta att lägga an på och göra sig bekant med alla tillgängliga källor under kulturens egid. 26/4

Läs mer på en sajt vilken partiellt handlar om ämnesområdet dagböcker. Tänk på det. Är hjärnan, politik, studenter, schack, delfiner, Gud, eller depressioner alltid relevant? Här finns information i plenti. Något att ha i åtanke. Fakta rörande temat skapande utgör en sak som presenteras. Webbsajten kompilerar samman vad som är värt att veta om veganism. Du kan på detta ställe lära dig mer om hologram. Bra eller hur?

"Om man en gång har inmundigat något som fått en att kräkas så skyr man det därefter som pesten." Jag undrar om vi i ljuset av vår kultur kan tillämpa utsagan på diverse alkoholhaltiga drycker? 26/4

Det verkar som om flertalet personer anser att livet hade varit tämligen vedervärdigt försåvitt det inte funnits några medmänniskor att dela det med. Men rävar och sorkar, då? Är inte de bra vänner? För somliga av oss är de glest mellan de verkliga medmänniskorna. Av 100 människor är åtminstone 99 idioter i allt vad det anbelangar själ och psyke. Och de vettiga individerna är svåra att rafistulera sig fram till. Den själv vettige som under dessa omständigheter förmår skapa sig själv lycka är en verklig expert. 26/4

Det finnes olika sorters graduellt tvingande natur för vilja och tolkning, dels hög och låg, dels i vad det anbeträffar försanthållandet. Detta skulle förtjäna ytterligare utredning. 26/4

Sportfiske är en många gånger ofattbar syssla. Man fiskar alltså upp fiskar, bara för att härpå strax slänga i dem igen. Dessutom fylles inför somlinga evenamang vattnet på förhand med odlade fiskar. 26/4

Känsloupplevelserna under nattens drömmar kan ju vara väl så intensiva som vakenlivets svängningar. Likväl hör man aldrig om någon som råkat på ett trauma i en mardröm, vilket fått motsvarande effekter på psyket som chockupplevelser i "verkliga livet" kan få. Visserligen upplever man i drömmarna vanligtvis ingen smärta och svåra mardrömmar kan även bringa en till vakenhet, men trots allt omfattar problematiken rena känslochocker av kortvarigt slag. Kanske kan människor bli skadade av drömmar. Om inte annat förstärker ju drömmar många gånger ett genomgånget trauma. Men fantasin har sina begränsningar. 26/4

"Det finns inga genvägar", säger kroppsbyggaren. Men är inte styrketräning och bodybuilding just genvägar?? 26/4

"Staten skall svara för de statiska tillgångarna, företagen för de dynamiska." Också ett uttalande av en gambler. En annan gambler, en schackspelare, menade att strategi innebar att systematiskt samla på dynamiska fördelar, för att sedan omvandla dem i statiska. Detta hade, tillämpat, alltså inneburit en överföring till statens anläggningar. 26/4

Kanske växer det i framtiden upp s.k profilföretag, vilka har en i relativa verksamhetsprocent optimerad uppsättning verksamheter, vilka t.ex grundar sig på propaganda, struktur och kommunikation, i detta fall musik, städning och IT. 26/4

Hjälparkurva blir till värvarkurva. Relativiteten hos ett systems hjälparkapacitet kan med korrektion för andra dynamiska effeklter, naturligtvis även tillämpas såsom formel då det gäller att värva. Det matematiska uppdraget beståer i att fastställa kurvan. 26/4

"Ni skall inte tro på vad vi säger, utan på vad vi gör." Men ofta är väl likväl görandet ett sammanordnat utförande i åtföljd på diverse utsagor!? 26/4

Hur kan jag anstå mig till diverse påståenden om att av 100 människor, 99 är idioter? Jo- Det är en fråga om aspekt. I denna aspekt härskar pessimismen. Den optimistiska aspekten talar hellre om något föränderligt, förbätterligt. 26/4

Filantropen gillar kvinnor, misantropen ogillar dem. Kvinnor företer helt enkelt en mindre variation än männen. De är alla tämligen ensartade. Frekvenser representeras bland kvinnor av smalare "bell- curves" för respektive egenskap. Om man däreför lägger en gräns långt upp på den axel där båda kvinno- och manskurvan för enkelhets skull kan tänkas vara likvärdigt centrerade, och utsäger "Majoriteten människor är dåliga", med dålighet till vänster, så återfinnes långt fler män till höger om denna gräns än kvinnor. Om man istället lägger gränsen långt ned och menar att de th är acceptabla, så återfinnes likaledes bland de dåliga, en majoritet män. 26/4

Om det inte funnes identitet för rum; vad skulle då kausalrelationen för bestående utgå ifrån? Dessutom definierar man ju fysisk identitet som den partikeln (konstellationen) i det ögonblicket i den punkten i rummet. Relativitetsbegreppet utsäger emellertid att naturen fungerar "som om" ingen absolut förevaro definierade rummet. Relativiteten är således den objektiva polen, det absoluta den subjektiva!!! 19/8- 00

Har någon röntgenfotograferat en kyss? Säkert!!! 19/8

Kåre Andersson | Hemsida för ljus