Det skall vara bitar i jordgubbskrämen, tänker tillverkarna. Hupp- allt med måtta. Småbitar må vara hänt, men hela, avfärgade, mumifierade gubbmonster som simmar omkring i en simmig goja är inte alltför trevligt att inmundiga. 16/4

Jag minns att jag som liten ansåg att de vuxnas fascination inför rimmande ord var totalt obegriplig. Dessutom betraktade jag omfattningen av vad som skulle överensstämma mellan slutet på två ord, som något fullständigt godtyckligt och vitslöst. 16/4

Är kanske den som har goda möjligheter att uthärda ensamhet utan men då det inte finns mycket folk i environgerna, istället sårbarare när människomassan är stor. Då vänjer sig vederbörande av med en under dessa omständigheter essensiell metod för att understödja välmåendet. 16/4

För att medels kroppsspråk kunna uttrycka huru litet han menade i det han talade om en liten skillnad, så hade ha slipat fingertopparna, vilka han nu tryckte mot varandra med en tving. 16/4

Du ser här en site vilken handlar om saker rörande dagböcker. Något att ha i åtanke. Är du intresserad av ämnet delfiner, schack, depressioner, skapande, politik, hologram, eller hjärnan? Här finns information i plenti. Sådetså! Du får nu möjlighet att läsa mer om veganism. Jajamensan! Webbsajten tillhandahåller det mest intressanta avseende Gud. Information om studenter utgör icke minst en rubrik vilken tillhandahålles. Något att ha i åtanke.

Framom den vita strimman efter ett i sig högst svårskönjbart litet flygplan, syntes en mörk spets, vilken sträckte sig långt framför alltihop. Detta var skuggan av den vita strimman, avsatt på lägre liggande, eljest obemärkta, dimbankar. 16/4

Jag fäster härmed eder uppmärksamhet på känslan som uppkommer då man oväntat träder in i en allmän lokal där en ensam individ sitter och spelar piano för sig själv. Summatillståndet implicerar en touche av obehag- av konflikt. Det är som om vederbörande har utropat ett revir på vilket man gör intrång, och förebråelsen ligger i luften. Benämning? -en "Brint- konflikt". 16/4

Varför ökar smärtkänsligheten i samband med inflammation? Även områden som annars är helt okänsliga blir i händelse av inflammation mycket känsliga. Således tycks inte endast receptorernas förutsättningar, utan också själva receptorerna, röna påverkan. 16/4

Färändras impoviserande och skapande människors hjärnor mer vid inprägling av varierande rörelsesekvenser än icke kreativt drivna individers hjärnor? Inprägling av en motorisk sekvens är annars mycket specifik. Just den sekvensen tränas, medan näraliggande sekvenser företer marginell förbättring. Spiller träningen över till näraliggande sekvenser i högre grad hos en människa som är van att improvisera? 16/4

Det kanske hade varit av intresse att i en statistisk undersökning kartlägga hur vanligt det är att folk anser det jobbigare att söka jobb än att jobba?! Nu är parametrarna för tid och ansträngning inledningsvis något diffusa, likaledes är det ena jobbet inte det andra likt, eller den ena erfarenheten lik den andra, men man kan ändå undra över problemställningen i allt vad det anbelangar respektive individs spontana bedömning. 16/4

Antag att man som ökenvandrare efter sig, vindstilla dagar, bogserade ett slags luftskepp med en hög andel vatten löst i gasinnehållet. Vattnet kunde urskiljas medels en slags filtermekanism. På detta vis erhöll man i luftskeppet en slags vattenreservoar. Vore detta en bra idé? Knappast! Skall man dra med sig ett luftskepp så kan vattnet lika gärna som att vara löst i dess gas, hänga i en behållare undertill. Eller finnes det någon kontraindikation? Kanske skall inte vattnet drickas, eller så erhåller det genom förvaringssättet vissa nödvändiga vibrationer. 24/4

Varje visdom som den lärande och tänkande kommer på skall placeras in i en kategori i heirarkin. 24/4

Föreläsarna måste repetera och aktualisera gällande begreppsheirarkier för det ifrågavarande materialet. 24/4

"Det är inte svårt att låta bli att äta kött."
"Nej- Inte om man tänker på vad det är man stoppar i sig."
Om man dock tänker på vad man stoppar i sig, menar jag, så kan det vara svårt att stoppa i sig både det ena och det andra, även om tänkandet i första hand är vidlått av vördnad inför det komplexa. 24/4

Så här fällde man planet. En skur av billiga markörer sköts upp däremot, varav några träffade. De andra markörerna nedföll och avaktiverades, men bibehöll sändningskapacitet nod för att kunna spåras och återanvändas. De aktiva markörerna nyttjades som ledsändare för en målsökare. 24/4

Lägenhet el. toalett- Man har alltid lika lätt för att föreställa sig den alldeles förgående "gästen" som ansvarig för allt. 24/4

Angivelser:

  1. Folk som fått se en rolig film blir mer kreativa en annars.
  2. Höger hjärnhalva korrelerar med dysterhet; vänster med uppsluppenhet.
  3. Höger hjärnhalva hyser en större andel kreativitet än den vänstra.
Finns det då olika sorters upprymdhet? Påverkas kanske den högra hjärnhalvan så av filmen att den i sig anträder uppsluppenhetens väg, utan att först behöva lämna över till vänster halva? Är den högra halvan betjänt av uppsluppenhet för sin kreativitet, fastän den bara inte är benägen att understödja uppsluppenhet såsom för hjärnan slutgiltigt uttryck? 24/4

Kåre Andersson | Hemsida för ljus