Det finns alltid något nytt att invänta och ängslas över. Och varje överkommen ängslan ger alltid flerfaldiga möjligheter till ny oro. Det är som då ett svar frilägger nya frågor. Det är livet. 27/11

Lyckan är till hälften "sann". Visst har den olycklige också han en del att lära ut, men tyvärr... Hans råd pekar ut vägen mot olyckan. Så om du är olycklig ber vi dig alla att hålla käften. Detta är faktiskt inte idel ironi. Det går att göra sig själv lite lyckligare genom visdom. Å andra sidan är dumheten det säkraste knepet för att ernå lycka. Konstigt! Fast bakgrunden är väl den att en dum person knappast är ensam. Såsom social varelse mår människan bra i stora sällskap. Och av 100 människor är förvisso 99 idioter. 27/11

Då man som elev inte förstår en uppställning av formler och härledningar förefinnes små möjligheter att fråga om vad som menas. Man förutsättes lägga tid tills man förstår. En ansvarig lärare som rättar en tenta lägger inte en sekund på att försöka förstå något som eleven inte uttryckligen visar i sin uppställning. Istället drages poäng. Läraren har haft sin skit. Nu är han Gud. 27/11

De elever som honoreras är de vilka enkelt kan dresseras såsom hundar. De elever som honoreras är de vilka tisslar och tasslar med alla sina kompisar om lösningen på det och det problemet, d.v.s horor, vivörer och lättingar. De distraheras inte av några som helst egna idéer eller funderingar, men har likväl övat upp kommunikationsförmågan under flitigt munväder med andra ytliga människor. Bara de får behålla sina nöjen och sina Fredagar, så kan de väl emellanåt lägga lite tid på föreläsarens formelrabbel. Föreläsaren, professorn, menade att han ansåg sig ha mött mycken visdom då han resonerat med elever ur vår grupp under räkneövningarna. Pyttsan! Om han verkligen hade resonerat med dessa människor och om han själv hade varit vis så hade han obevekligen letts mot slutsatsen att flertalet av dem var idioter. Då hade han hållit sig för god för att göra några kommentarer. 27/11

Här ser du en domän vilken delvis tar upp temat dagböcker. Tänk på det. Vurmar du för saker rörande veganism, Gud, politik, delfiner, skapande, schack, eller depressioner? Då kan du sluta leta. Sajten tillgängliggör det mest intressanta ifråga om studenter. Du kan på detta ställe läsa på när det gäller hologram. Uppgifter avseende ämnet hjärnan är bland annat en sak som presenteras.

Tänk dig formen av ett A. Längst ned till vänster skriver jag "reflexer, trang". Längst ned till höger skriver jag "tvungen tolkning, apperception" Det vänstra benet leder upp emot toppen, varvid det till vänster står "fri vilja". Det högra benet leder upp emot samma topp, men till höger däruppe skriver jag istället "fri tolkning". Härmed avses att markera att en allt högre vilja blir allt svårare att särskilja från en allt högre tolkning. På mittarmen skriver jag " fantasi" invid träffpunkten till det högra benet. Vid träffpunkten till det vänstra benet skriver jag "planmässighet" och mitt på armen skriver jag "vision". Jag vill mena att varken fantasin, planmässigheten eller visionen behöver uppbäras av den högsta formen av frihet. Emellertid är tvärarmens läge i A:et naturligtvis knappast något förmer än en antydan om sambanden mellan de fyra polernas relationer, vilka bättre skulle uppställas flytande och variabelt, samt i en ytterligare gradualitet. Vad är det då som betecknar de högsta frihetsgraderna? Jo, regellöshetens nytillblivelseöverinkommande. 16/12

Han skröt om en kompis som enligt skrytet lyckades så bra trots enastående lathet, bara tack vare en enastående intelligens. Delar i berättelsen uppfordrade till starka misstankar om att historien var fullständigt löslig och utan grund i verkligheten. Dessutom företedde "sagesmannen" själv stor lathet och inbilskhet. Den förmente kompisen verkade vara vederbörandes drömbild av sig själv. 16/12

Det är som ett par pulserande skymningar eller gardiner på vardera sidan synfältet. 16/12

Det känns inte som om naglarna skjuter ut från nagelbädden- som om de längsgående ränderna i naglarna härrör från denna. 16/12

Vem är den ideale vänstermannen? Den som jobbar in mycket pengar åt arbetsgivaren eller den som är lat? 16/12

Det finnes en typ av människor vilka i statistiken är så sällsynta att man i praktiken inte behöver taga någon hänsyn till dem. Så får man heller inte reda på vad det i praktiken hade betytt om man realiter hade tagit hänsyn. 16/12

Flickstudenten sade till instruktören: "Jag förstår uträkningen nu när du visar, men jag skulle aldrig klara det på egen hand." Huru stimulerad blev inte instruktören i sin pedagogik av denna enkla ödmjukhet? Men frågan är om vem som helst kan säga detsamma och få samma respons? 16/12

Man kunde tänka sig en koordination av en i elektronen sändande natur och en mottagande natur. I den beständiga orbitalen mottogs allt som sändes. Systerfunktioner. Fullständig rubbning i koordinationen ledde till förintelse. Någon rubbning ledde till energiförlust. 16/12

Energin är oändligt kontinuerlig då den kommer från den entropiska gropens mitt. Något kraftcentrum skulle utgöra en förtätning av de tillgängliga tillstånden i rummet. 16/12

Glödlaampans värmeförlust kommer ändå till nytta i bostaden. Ja, ja! Det heter så. Men om lampan enbart hade utstrålat ljus hade också denna energi slutligen omvandlats till värme i bostaden. 16/12

Om tyngdkraft hade "drivits" av förtätade microtillstånd så hade tingen inte dragits enligt dess bokstav utan att kunna "pröva" olika alternativ. Då hade vibration varit en förutsättning för just den kroppens fall mot den andra. För att tyngdkraften skulle vara reciprok hade det varit naturligt om också vibration skapat förtätning. 16/12

Kåre Andersson | Hemsida för ljus