Det är ett gap mellan andras förståelse och min- och eftersom jag är i minoritet... 20/3

"Vi är här för att lära oss lära, inte för att få oss allting serverat på silverfat som i grundskolan." Förvisso lätt att säga för en student med tillgång till privat undervisning genom nära och kära. Det är denna typ av resurs som upplägget så ofta förutsätter- eller förmåga till tankeläsning, s.k social kompetens, eller andra tvivelaktiga kapaciteter. 20/3

Föreläsaren menade att han hyste den största förståelse för somligas vånda då envar skulle föredraga ett litet arbete inför publik. Han menade att vi kanske slogs av hans avspändhet inför åhörarna, men att detta rätt och slätt var en fråga om träning. Det är riktigt- för somliga ter det sig obekvämt att tala inför publik, för andra är det värre att tala med enskilda medmänniskor. 20/3

Tricket "den borttrollade stridsvagnen" sades alltid ledsagas av köpt publik, sådana som var med på det hela och såg kameran skjutas åt sidan på rälsen. I detta perspektiv så synes hypnosshower och somliga, enklare trollerier med frivilliga som drar kort och liknande, extra meningslösa att bevittna. 3/4

Du ser här en sajt vars innehåll till del avser saker rörande dagböcker. Icke att förglömma. Siten tillhandahåller allt viktigt i vad det avser veganism. Du kan få tillfälle att förkovra dig i ämnet schack. Står din håg till ämnet skapande, hologram, studenter, depressioner, hjärnan, delfiner, eller Gud? Här finns näring för dig. Icke att förglömma. Fakta rörande ämnesområdet politik är en frågeställning vilken avhandlas.

Många vegeterianer pläderar stenhårt för sin sak och kallar köttätare för mördare. Nu är i och för sig mördare ett ord som per definition är reserverat åt människornas värld, men ändå. I alla fall undrar man hur många av dessa stenhårda idealister som skapat sin vegetarian- identitet i samband med 80- talets Trasan och Banane- musik. Om man nu anser det lika förkastligt att äta sniglar som hundkött, och lika förkastligt att äta hundkött som människokött, hur ställer man sig då till växternas reaktioner på åverkan och skörd? Åtminstone ett fenomen som massaindustrin borde ju vara förkastligt. Visserligen finns det trädkramare, men dessa prefererar vissa träd framom andra, utifrån människors godtycke. De hänvisar på intet sätt till trädens lidande. Nu kunde i och för sig med samma resonemang, allmän vårdslöshet med djur och vanvård försvaras, försåvitt man tillät sig att hantera växter. Men resonemanget är inkorrekt. Föreställningen om likhet med den subjektsliga belägenheten måste nämligen lägga grunden för tillåten exploatering, och föreställningen om lidande alltid biläggas all hantering. 3/4

Idéer vilka är ämnade att lyckosamt färdas uppåt i en beslutshierarki måste vara gastaltade med vissa attribut. Därvid med prioritetsgrader avseende närhet till människans orubbligen anteciperade egenskaper, således enligt principen "inifrån och ut". Även uppmötande av definierade och måhända tidsberoende problem kan påfordra omräknad prioritet. 3/4

Samarbete kan alltid simulera konkurrens! 3/4

Frågeställarnas förhållande till idékläckarna är en kritisk del av ett gott system, vilket vidgår båda nämnda särarter. 3/4

Problemet med mellanmänskliga relationer. Om det är poänglöst att fråga: "Vem är den bästa chefen?" så frågar jag istället: "Vilket är det bästa sättet att kvantifierat utvärdera vad olika människor prioriterar för olika egenskape hos en chef?" Varje egenskap måste multipliceras med en faktor och adderas till en evaluerbar summa. "Hur får man vidare tag i denne chef?" samt "Vilka typer av prioriteringar kan rekonstitueras medels upplysning?" 3/4

Även människors ideologiska närhet till punkt "b" kan kvantifieras och systematiseras. Kanske med tillhjälp av KIMP och formulär. 3/4

Avsikten är att konstruera nya melodier. Härför konstrueras en tematisk "skola". Vidare konstrueras en administrativ "skola" och en skalär "skola" . En succession improvisatörer implementeras, under vars respektive agerande följande order gives med avseende på helheten, dirigerat av en ansvarig person med utrustning för att hålla räkning på allt: Spela med varannatkomp på vänster hand: acbcacbc- Spela med varannatkomp på höger hand: Byt skala! Spela i succesioner, d.v.s tangenttrappor: Vänster hand härmar höger el. vice versa. Förenklat, likriktat spel höger/ vänster. Drillspel höger/ vänster. Ett antal orkeströrer ger sig i kast med ytterligare stämmor och modifikationen av de befintliga. Hur? Härpå giver sig en expert på datorgenererade layers i kast med resultatet. 3/4

Den som inte kommer på något annat att prata om kan alltid kommentera Bibeln. 3/4

Att som jag missuppfatta ordet "älg", tolkandes det som "harpunelli" var så här i efterhand åtänkt, något extremt. 3/4

Systematiserad reklam: Reklam som levereras till mottagaren, listad efter prioritetsgrad. 3/4

Jeepen låg framför mig på motorvägen. Solen lyste in på bilen från vänster. I däcktrakterna på bilen kunde endast svart diffusitet, samt en ljus strimma vilken först ungefär på däckets förväntade yttersida gick uppåt utmed däckets förväntade höjdsträckning och sedan in emot bilens mitt, det senare på en ungefärlig höjd av c.a 3/4 av den som kunde förväntas svara mot däckets, urskiljas. Var däcket verkligen så litet? Nej, det var stänkskärmen som var utformad med en rund sväng och midja vid infästningen. Märk f.ö hur svårt det är att i ord förmedla konkreta ting. 3/4

"Kaltade" rännor var i drömmen synonymt med avlånga, dikesliknande (fast av större dimensioner) fördjupningar i marken, vilka började och slutade med en konstruktion av mänskligt upphov, t.ex dörrar. 3/4

Tänk om det finnes en speciell teknik för att överföra tankar mellan människor. Skall man föreställa sig allting som vågor, frekvenser, böljande i ett givet medium eller vad? Kanske finnes det en gemensam standardföreställning som sändaren och mottagaren kan anamma, varpå en variabel implikation kan överföras? Mig veterligen har inga försök där olika bärföreställningar jämförts med varandra, i en statistisk utvärdering av föreställningarnas behjälplighet vid tankeöverföring, genomförts. 3/4

Gubben lade ut texten om olika profiler för framgång. "I Mongoliet hade jag för si och så länge sedan varit en välanpassad dront (hans bildterm) med mitt fotografiska minne, eftersom de där då höll sig med mänskliga arkiv. Här använder vi datorer för att arkivera data. Därför är jag en ökenpingvin (hans bildterm), någon som ingen frågar efter eller lovprisar." Han frågade sig aldrig varför vi håller oss med arkiv på data!? Svaret är att så sker för att överkomma det faktum att människor i allmänhet har ett dåligt minne. 3/4

"I en värld av blinda är den enögde kung." Något som dock inte kan hävdas i analogi härtill är att i en värld av tondöva, den halvtaskige musikern skulle vara kung. I det förra fallet gäller saken nämligen en förmåga som direkt understödjer betvingandet av andra och det relativa oberoendet av andra för livets förande. I det senare fallet vinner förmågan betydelse för livets upprätthållande och andras betvingande -båda dessa saker- helt och hållet via andras gillande. Frågan är om begreppet begåvning på något lämpligt kvantitativt sett skulle relateras till de olika naturerna? 16/4

Kåre Andersson | Hemsida för ljus