En tomflaska som släppes under vatten seglar uppåt och gör eventuellt ett litet hopp vid ytan. Tävling: Kontruera den "tomflaska" som hoppar högst. 19/11

Att bara tänka är allt som oftast ett stort slöseri med tid, försåvitt inte tankegångarna också kantas av beslut. 19/11

Svetsar man stundom med två elektroder, försatta med spänning sinsemellan? Men hur värmer man då arbetsstycket till insmältning? Jo, medels en andra spänningskrets, förstås. Eventuellt kan nu arbetsstycket förhindras att emellanåt häfta vid elektroderna. 19/11

Silverfiskar, silverfiskar- Har du sådana hemma? De vittnar om ett skitrent hem med spegelblanka framplanytor, framom tvål och kasslergrytor. 19/11

Detta är en site där dagböcker utgör något som behandlas. Bra eller hur? Är saker rörande datorer, demokrati, sjukdomar, Job, lukter, hattar, eller golf din hobby? Här är något att titta på. Kom ihåg detta. Webbsajten tillgängliggör det av relevans i vad avseende depression. Som besökare kan du på sajten hitta information om Voltaire. Något att betänka. Information om fakta om dumhet är en frågeställning vilken tillhandahålles.

k=negativ spänning
k minus kel = -el 19/11

På Venture- Cup mötet hyllades entreprenörskapet som enda vägen att förverkliga en idé. I en tidning läste jag om de egenskaper vilka kan hinta om att man är lämpad för att arbeta som entreprenör: Man skall vara girig, egoistisk och matriellt fixerad. Detta nämndes alltså som positiva egenskaper. Om man nu inte är girig, egoistisk och matriellt fixerad; kan man då inte ha en bra idé om hur en gastub bör kontrueras med smältsäkring för att vid brand tillåta innehållet att via en tjutande pip luftas av successivt istället för i en explosion? Kan man inte ha goda idéer om balansen mellan cylindergodsets kostnad och kostnaden av invändigt dragna vajrar med avseende på pjäsens hållfasthet et.c? Nej- Såvitt jag förstod så hade tillställningen bara ett syfte, nämligen att ytterligare blåsa upp redan uppblåsta egon, d.v.s egona på en och annan allaredan befintlig entreprenör. 19/11

Vatten och avlopp har prioritet. Då börjar vi med att anlägga system för vattendistribution och avloppsavflöde. På samma sätt måste all prioritering kunna fungera, ehuru mången gång fastmera såsom en balans mellan kraft och tillfällighet. De största problemen är att vi inte har några systematiska instrument för alla inkomna idéers realiserande. Dessutom har vi för lite folk med för lite tid som arbetar med frågan. Då uppgraderar vi vackert prioriteten på dessa frågor och löser dem. 19/11

Preferensen för grad utmed skalan mellan variabilitet och jämnhet beror på "själens ålder". Själens ålder kan beräknas såsom: grundålder + livsålder x åldrandehastighet De olika sanningsnivåerna, graderna ladlyllo, förhåller sig enligt en uppräknad grad 1, 2, 3... alltefter själens ålder. En människa kan t.ex vara själsligen energetisk och fysiskt svag eller själsligt vek men fysiskt energetisk; detta till viss del oberoende av intelligens och styrka. På detta sätt företer nu sanningen en anpassning till individen. En högre nivås sanning skadar bara individen vilken ännu inte har uppnått rätt själsålder. Denna sanning bör ännu inte föreläggas henne och sålunda inte existera i den subjektsliga sfär som i henne redovisas av mitt varsomnaglingsförfarande. 19/11

Jag tänker mig en tidning med artiklar, skrivna av idel kommersiella gästskribenter. Skribenterna fick göra hur mycket smygreklam de vågade, men via återkoppling erbjöds av läsarna bedömt intressantare skrivande bolag mer spaltplats. Man kunde inldningsvis förelägga en i tiden avklingande kontraktkurva för normalbolaget. Icke modellenlig manipulation var kontraktsstridig. Läsare vilka gav feedback betalade ett lägre pris för tidningen. Utgivningstätheten kunde styras av antalet deltagande bolag och pris utdelas för intressantaste artikel. Någon slags regulation kunde partiellt lyfta fram även små bolag. 21/11

Hur skall civilisationen utvecklas utan att varje individ behöver lära sig mer under sin livstid? Svar: Dels givetvis genom specialisering, men då specialisering tarvar systemangörelse även systematik för system. Området måste definieras. En lärokvot måste definieras. 21/11

Jag tänker mig en turistattraktion med en i sedvanlig glasmassa sjunkande kvicksilverkula. Om 3000 år börjar den kanske bli intressant att titta på. 21/11

I dessa tider av skräpmusik kunde man pröva att analogt med Pierre Brassou släppa ut en apa på scenen. Apan fick hoppa runt och utstöta ljud i en mikrofon till en taktfast rytm, allt medan småflickorna i publiken grät av lycka. 21/11

En glad kvinna borde föda flickor, en ledsen gossar. Den förra är sannolikare eftertraktad. 21/11

Tänk att höra en meningsmotståndare uttala en tillrättavisbar dumhet, men att vara av omständigheterna förhindrad att uttala sin snillrika tillrättavisning. I själva verket är det sådant som händer ideligen, och det kan vara skäl för den djupsinnige att stundom medvetet fela. 21/11

Jag tänker mig en börs där man s.a.s placerar pengar i enskilda kompositioner (melodier). Nu kan man välja att spekulera i kortsiktig/ långsiktig hållbarhet. 21/11

Någon menade att det är symtomatiskt för vårt samhälle att "den mänskliga faktorn" omtalas som något negativt. Jag har faktiskt tänkt samma sak. Man kan fråga: "Negativt för vem- för oss?" Det finns så många som blint rusar på och bara därmed gör medlen till mål. 21/11

Diskettypen omtalades som "outstanding" på alla sätt. Men då jag i kassan sporde: "Det är väl inget konstigt med den? Det är väl den vanliga diskettypen?" så fick jag ett skyndsamt svar: "Javisst!" 21/11

Ungkarlen som snavar över spritflaskan på golvet: "En vacker dag kommer jag att göra någonting åt den där flaskan!" 21/11

Vänsterpartisten: "Jag är solidarisk med den som tycker och tänker exakt som jag själv." 21/11

Det var någon som under någon session stod olämpligt parkerad med sin bil. Vederbörande blev allt oroligare för att till slut gå ut och kolla upp bilen. Han gick s.a.s ut för att kolla om bilen blivit lappad, men varför? Om den hade blivit lappad kunde han ju likväl inte göra mycket åt saken. 21/11

Ibland nyttjas det spydiga svaret på en fråga: "Det kan du ju få räkna ut." Dels underförstås härmed ett nedvärderande av den som är så dum så att den frågar något så enkelt. Men dessutom slipper ju faktiskt den "svarande" att fundera över ett korrekt svar. Om det korrekta svaret trots allt skulle kräva lite klurande och i och med den förflutna tiden varunder svaranden funderade skulle kunna utpeka vederbörande som trög, så blir han/ hon inte mindre benägen till ovanstående pseudosvar. Ett slikt svar kan alltså tjäna flera syften. 21/11

Det är svårt att sträckproducera visdom. 21/11

Jag tänker mig tvenne samtidiga inalterneranden, dels från synpunkten ekonomisk kreativitet, dels från det oberoende idéskapandet. Vilka egenskaper kännetecknar då den ekonomiska kreativismen? 4/12

Till sist är man hjärtligt trött, inte bara på oturen som sådan, men på att ständigt ha exakt rätt i sina förutsägelser angående människors beteenden. 4/12

"Denna gång, Sysefos, skall du rulla en magisk sten, vilken blir lättare ju gladare du är, men tung om du är ledsen." 4/12

Om människor ändå hade nöjt sig med att själva bete sig som idioter, men inte. De vill också pådyfla geniet sina idiotier. Det värsta är att alternativet att hålla sig 100% undan, inte heller är gott. 4/12

Skulle striden mellan hattar och mössor återupptagas idag så skulle förmodligen många hoppa på. Människor gillar sådana obsoleta uppdelningarar med historiskt begiltigande. Således har indelningen i höger och vänster fortfarande anhängare. Människor är misstänksammare mot nya idéer. 4/12

Kåre Andersson | Hemsida för ljus