Visst tappar man i kreativitet då man studerar på universitet. Det är som med så mycket annat- ett offer. Istället erhåller man en del redskap av högcivilisatoriskt slag. Dessa kommer att skapa delar av framtidens Kåreintelligens. 21/9

Läs mer på en site partiellt avseende subrubriken dagböcker. Som besökare kan du på sajten läsa på när det gäller samhälle. Förvisso är det så. Finner du bostad, svenska, knark, tomat, logik, nudism, eller framtiden intressant? Här är något för dig. Bra eller hur? Sajten kompilerar samman det av relevans i vad det avser Bach. Fakta rörande fakta om plastikkirurgi är en frågeställning vilken avhandlas. Kom ihåg detta.

Ingen kan vara säkrare än den som är säker på sin egen säkerhet. Och hur löjligt är det inte med säkra personer som sedemera visar sig ha fel. 27/9

Vik i tid!
Jag skulle aldrig gå mot honom,
ej roligt föra mig i hast.
Vem än som tager den för androm
och rörer kviven vid dess slid,
har redan rett sig döden gill.

Om veten I ej glim skall svara,
då ögat tagit mål vid rand,
betänk er egen kalla fara.

Det sade nerven genast:
Ert vapen är i monstrets hand.

Ack, om åter voro,
högg er själv till döds direkt.
Den döden renast foro,
med smärtan från dess täkt.

Ett svart sigill,
i blod ränt, inifrån och ut,
med hud och hull vart införlivat.

Eder smärtar intet mera,
ity att löst blev, salvelsens paskill,
för vad er lystes att cedera,
det redan tid gavo statut. 3/10

Man får aldrig glömma att de rika klipparna har ett intresse i att börsen går upp och ned.Ju större fluktuationer, desto mer pengar flödar från de långsiktiga till de sekulativa. En riktigt tung aktör som säljer till marginella underpriser kan själv skapa en nedgång. Hans utförsäljning oroar marknaden som reagerar med ras. Så köper han igen. 12/10

Om en sinnessjuk människa ropar: "Allting är ojämt." förstås det av omgivningen som lika intetsägande som om en "normal" individ sagt detsamma. Men innebörden kan vara oerhörd, nämligen att substansialiteten rinner från sida till sida inom tingen och sipprar från fogarna. 12/10

Nyckelordet (vits) inom området kodknäckning är så vitt jag kan se feedback. Just därför, då det går att kryptera via vägar som lägger hinder för att budskapet skall kunna brytas ned i relativt oberoende delar, där tät feedback erhålles vid kodknäckning, håller jag det för möjligt att kryptera utan risk för knäckning. Det är sant att nyckeln kräver delar, men dessas system och storlekar kan göras helt fakultativa. 13/10

Än så länge märks det föga, men högnivåspråkens utveckling går mot förhållandet att datorers egen tankekraft nyttjas för programmering. Således är jag säker på att AI- vetarna i dag inriktar sina ansträngningar på att få maskinerna att själva programmera, även då med tanke på parallelltekniker, de som kompletterar det seriella angreppssättet. 13/10

Och de enda visdomarna som stod att finna inom undersökandet av matematiken var de som sade att visdomssökande där var fåfängt. Det är något som lockar, som sönderfaller i tarvlighet då man ser på det närmare. 13/10

Egentligen är universitetsföreläsningar rena dumheten. Det existerar ingen dialog, så respektive föreläsning hade bättre anlagts med pedagogisk tousch centralt och skickats ut på videaband. Då hade man kunnat repetera om något verkade oklart. Men UR har ju sina program. Så... 14/10

En likströmspuls skickas genom en kondensator med en viss typ av fällbar elektrolyt. Då senare växelspänning lägges över kondensatorn minnes den pulsens längd. 14/10

Då folk ser ned på min dumhet reagerar jag tvåfaldigt. Å ena sidan tillkämpar jag mig filosofisk upphöjdhet och oberoende. Å andra sidan tändes det kalla kärnljuset, den där punkten längst in i skallbottnen. Ni har ingen aning: Jag kan drömma om er som existerande. 14/10

En kurvas komplexitetsinnehåll definieras som den informationsmängd som i ett system med Vertikal = mark krävs för att approximera kurvan med noggrannheten inom intervallet. Mark ingår som en cell i en rad. Dessa celler kan skiftas i enheter enligt en algoritm. Algoritmens längd inom sorten deciderar komplexiteten. Nej! Redan en vanlig matematisk formel säger mer om komplexitet, eller? Men... 15/9

Felet med prosolytism är att det är lite väl enkelt att säga: "Ok! Du har rätt.", gentemot alternativet att iordningsställa ett eget program. Detta gör somliga mer benägna att anamma, andra mindre. 15/9

Antag att jag ger en komplicerad formel för hur jag som djupsinnig tror att börsen kommer att fluktuera såsmåningom. Folk tar till sig denna formel och gör progoser därefter, således kan den snart brukas för andras förutsägelser, därstädes beteenden. Men om formeln är för enkel, t.ex y=4, uppstår ingen självbesannelse. Folk vill ha ett visst komplexitetsinnehåll för sin prosolytism, beroende på utbildning och självständighet, m.m. Med en bra formel för komplexitetsinnehåll är fältet öppet för statistikerna. 15/10

Reklammakarna för somliga fonder försöker inbilla en att vinsttaket för somliga fonder ligger lika högt som för vilket risktagande som helst, trots att man garanteras säkerhet. Må så vara, men då är taket istället "smalare", d.v.s chansfördelningen upp mot det egentligen teoretiskt obefintliga taket ser annorlunda ut. Med samma knep vill lottförsäljare göra sina avyttringar. De framhåller den stora vinsten som sådan, sedan sannolikheten för en liten vinst. 16/10

Jag tänker mig begreppen funktionspussel, prioritetsgrad och systerfunktioner. Jag tänker mig de senare som tvenne sinsemellan relaterade funktioner, vilkas funktionsvärde för resp värde på horisontalaxeln gives av en formel och systerfunktions funktionsvärde med en viss "delay". Initialt åtfordras m.a.o tvenne ansatser enligt någon normalformel för singularitet. Intressantast är i slutändan måhända de fall då funktionerna kan bringas i periodicitet så att de tvenne ansatserna s.a.s rationaliseras bort i efterhand. Med nämnda modell försöker jag helt enkelt efterlikna naturen som filosofiskt aggregat. Regellöshet inflödar via det forna el. oändligt avlägsna, det dolda (lagen) och via återanknytningens uppförstorande av det oändligt lilla. Om avlägsenhetens källa ställes ifråga och rycker dubier, kan jag bara säga att tänkandet måste fokusera på den ordning som härrinner ur nämnda ordnings andel i förutvarandet, men skrida härutöver först med nästa begrepp; funktionspusslet, vilket jag ännu inte klart har definierat. Jag erinrar mig dock att matematiken idag sysslar med öppen balans av olika slag. Komplexitet kan nu definieras utifrån ansatser eller periodicitet. Jag är dock medveten om att upplägget inte omedelbart vidlåder metodiken ekvationslösning. En y- punkt är inte direkt given av motsvarande x- punkt. Detta är också verklighetens svaghet. Vad man har - ännu en modell. 17/10

Kåre Andersson | Hemsida för ljus