Allting som som smakar smakar genom kemisk förekomst som lösning i saliven. Ström kan visserligen också "smaka" då kroppsegna substanser frigöres eller nervändar retas mera direkt. I fallet kvicksilveramalgam är det dock likgiltigt vilken sanning som åberopas. Strömmar med upphov i plomberna fäller ut metaller i jonform och indikerar likaledes kemisk förekomst. Att amalgamplomberna smakar metall har man länge vetat. Likafullt hävdades det att de var kemiskt beständiga genom ett helt liv. Vadan denna medvetna lögn? 6/8

Hemligheten till den höga IQ:n var mer tankeläsning än logisk duglighet. 6/8

Att som jag har gjort, säga upp sig för att studera känns inte helt rätt. Det känns lite som att gå med i den förenade parasitismen i samhället och spekulera i egen "smartness". Icke desto mindre är det att följa den folkliga viljan sådan samhället gestaltar den. Samhället vill att folk skall studera. Samhället vill att jag skall låta detta få företräde framför varje handfastare alternativ för att jag sedan skall gå vidare i egenskap av civilingenjör och syssla med kemi. Något ligger det i denna vilja, ty utan specialiserad kompetens erhåller vi ingen industri. För min del är det frågan om två saker. Jag gör mig kvitt dåliga inflytanden. Dessutom ser jag vad som leder någon vart, vad som ge mig alternativ att välja mellan då samhället skall uppbyggas. Airbagar är andrahandslösningar ovärdiga en framstående civilisation. Bilindustrin skulle behöva reformeras. Vad finnes här för alternativ? 6/8

Du ser här en sajt på vilken dagböcker är ett fokus. Något att ha i åtanke. Är ämnesområdet nudism, Bach, knark, tomat, svenska, bostad, eller samhälle din hobby? Här finns näring för dig. Siten ger dokumentationsunderlag för vad som behövs beträffande plastikkirurgi. Fakta rörande ämnet framtiden utgör icke minst en rubrik som tas upp. Näring för tanken. Du får nu möjlighet att hitta information om logik. Näring för tanken.

Vad finnes att säga om kemin? Antingen bespetsar man sig på att finna tillämpningar för en kemikalie, eller också söker man kemikalier för en tillämpning. De alltmer förfinade teknikerna för analys och syntes driver utvecklingen mot det senare. Tyvärr gör så likaledes den alltmer specialicerade och vinstinriktade industrin. Många av historiens landvinningar har trots allt skett utifrån sökande efter tillämpningar, ävenledes genom misstag och slump. En specialiserad industri med ett uttryckligt mål lämnar inget utrymme för alternativa sökvägar. Vad bryr sig tvålfirmans intressenter om ifall en av deras forskare råkar framställa lovande preparat för motverkande av inflammatorisk flebit? Breddforskning pågår ändå på sanktionerade instutitioner. Man avkläder bl.a naturen många av dess hemligheter. Gammal handfast industrikemi kontrasterar mot naturens kemi genom den ofta återkommande rädslan för vatten. Visserligen utgår skolans räkneexempel ofta från vattenlösningar, men i praktiken skyr man mediet i fråga. Industrin använder sig av petroleum, klor, ammoniak och höga temperaturer. Naturen sätter sin lit till organiska katalysatorer och fotosyntes. Den moderna industrin divergeras nu alltmer till att i mycket frångå gårdagens grova metoder. När det gäller naturen extraherar man dess produkter och försöker efterlikna dess katalysatorer. Varför extraherar man aldrig dess katalysatorer för regelrätt användning i syntes? Borde inte små mängder vara nog? Detta har säkert sin förklaring. Jag skall nog utreda ... 6/8

Jag framhöll traditionell mötesteknik med dagordning, ordförande och sekreterare som rimlig struktur för mycken dylik hantering. Oansett anpassningen efter mänsklig minnesretention och människans vidlyftiga och olydiga tänkande garanterar naturligtvis en god teknik inget finlir på mötena. En flock appaliska typfall skapar t.ex ändå inget bra mötesklimat. Människor går i föreställningen om att s.k statliga utredningar hör till det mest ineffektiva som finns. Detta har med det demokratiska upplägget att göra. Hur kan då jag som i återkommande ordalag rackar ned på demokratin, hylla traditionell mötesteknik? Min kritik av demokratin inriktar sig på dess felaktigt utställda konrärposition visavi diktaturen. De två orden bildar grund för en mängd föreställningar och definitioner, alla fullständigt godtyckliga och upprättade av smarta typer för att dra dumhuvuden vid näsan. En maktgalen autokrat som tror sig ha vunnit styrka genom en styrande position i ett mänskligt samhälle är helt fel ute. Hans vilja påverkar endast i interaktion med andras. Han kommer att gå till ytterlighet i sitt parerande för att behålla makten. Hans tillvaro kommer att domineras av tanken på hur han skall behålla makten och bekämpa sina leda och allestädes inbillade fiender. En stark människa har i första hand makt över sig själv. Endast en människa i sig höljer alla andra, som ensidigt vill ordning och andras medbestämmande därunder, som vare sig jagar välbefinnandet eller förkastar det, endast en sådan människa är stark. En sådan människa kan inte förhålla sig till begreppet demokrati annat än med fullständig ligiltighet. En sådan människa verkar ledigt i vilken position som helst. 7/8

En del människor säger sig rösta på socialdemokraterna "sådana de var förr". Jag tillåter mig ett litet leende. Tror de verkligen att socialdemokratin i sig är något, dess bärande individunderlag förutan? Är de verkligen så indoktrinerat förstockade, eller tror de möjligen att Claes Tholin, Hjalmar Branting och grabbarna skall dyka upp igen för en ny vända? Det är lätt att upphöja forna tiders silver. Lite nostalgi och lite känslobefriade drömbilder lägger sitt till. En och annan pensionär kanske relaterar till fastare kännedom. Det finns de som idag säger att:"Jag har aldrig mått bättre än nu." Det vore intressant att få besked huruvida ivrarna för gamla tiders socialdemokrati vill ha det som under Sveriges ständiga krisläge fram till efter mitten på århundradet eller om man hellre kastar sig med i Palme-tidens lånekarusell? Till priset av framtiden kan vilken regering som helst skapa temporärt välstånd. Detta är också vad den parlamentariska idén uppfordrar till. Faktum är att socialdemokratin inte förrän i våra dagar har "velat" vad som är. Det är lätt att sympatisera med folk vilka i reaktion mot många gånger inbillat bitter erfarenhet grundlägger en andas antipod till tidens elände och förtryck. Men nu skall du veta: Världen blir aldrig som förr. Förstår du? Världen blir aldrig som förr. 7/8

Hjälten blir genast en väsentligt mycket sämre skytt och slagskämpe då han i filmen får understöd av sin f.d antagonist; -eller, vanligare sin kvinna -eller bådadera i ett. 7/8

Människor med förmåga att kunna besvara den utifrån ställda frågan: "Vad är det du inte förstår?" borde uppmärksammas mer än idag. Det att kunna sätta fingret på knuten röjer väg för precisa motåtgärder. Jag medger mig törhända vara lite inspirerad av mig själv. I skolan var jag mindre exakt häri. Eftersom tiden ändå aldrig medgav att några frågetecken rätades ut annat än genom att man översåg med oklarheterna stimulerades det precisa frågandet sällan. På internet radar man ofta upp "frequently asked questions". Iden är inte dum. Om en dålig formulering uppfordrar till klarläggande bör den dock i första hand ändras, i andra hand kompletteras. Katederundervisningen med en föredragande lärare har nackdelen med sig att denne varierar de dåliga formuleringarna och bristfälliga informationerna från gång till gång. Om man som stundom rekommenderas avbryter för att fråga måste man dessförinnan ha satt fingret på knuten. Under denna process hinner mycken ny information gå en förlustig. Räkneuppgifter kan ofta avslöja brister, men inte utan omedelbar uppmärksamhet och uppföljning. En elev som sitter en halv lektion med en typuppgift avslöjar brister i undervisningen. Skolan beaktar inte rätt den mänskliga hjärnans sätt att inskärpa fakta. Varje individ bör tillhandahållas mallar för att vinna översikt över just det och det materialet, detta jämte allmänna råd och tillvägagångssätt. Något man aldrig får lära sig är att läsa läxor. Visst kan man själv som barn och tonåring utarbeta bra läxrutiner för skolan, speciellt om ens föräldrar kommer med tips. Två punktuppställningar för varje serie uppgifter vore dock exaktare; en som allmänt påminde en om tillvägagångssätt för kunskapssökande, knutlösande och motivationsuppbyggnad, därtill en ämnesspecifik uppställning. Formen för seriell uppställning är nödvändig för att s.a.s bocka av samtliga delåtgärder i ett program. För att skapa överblick och kataloger är den av mindre värde. De privata associationerna löper heller inte i seriella banor. S.k mindmaps och dylika tekniker är redan utvecklade härför. Jag medger att jag som liten gärna hade tagit avstånd från dylika, utifrån pådyvlade idéer. Denna typ av obstruktiv hållning är då i sig angelägen att överkomma på socialfilosofisk bas. 7/8

Datorn är en allt-i-ett-maskin. Nu vet vi att detta är möjligt. Ett smalare utförande tillåter annars omedelbar beredskap vid uppstart utan en massa startprogram och omständliga systemrutiner. Utvecklingen går också dithän när det gäller "handhållare" d.v.s ensidiga nyttoprogram i specialiserade automater och maskiner. Allt-i-ett-maskinen tillåter att hårdvarudelen serietillverkas i stora antal. Synd bara att modellerna ändå är otaliga. En katalog för skrivare och deras patroner rymmer hundratals, kanske tusentals olika märken och utföranden. Jag skäms för att tidigare ha gått med skrivaridéer. Vad som saknas är inte nya skrivararrangemang utan halvspecialiserade kontorsprylar vilka kan utgöra styrredskap för skrivare m.m. 7/8

De som vill göra sig märkvärdiga genom språklig underkunnighet gör sig som kritiker gärna till företrädare för en gruppering individer vilken står i motsats till okunskap av varjehanda slag, men som i det samma gärna slutes på även andra sätt, t.ex genom att man är av den gamla skolan, från Stockholm, akademiker, et.c. På denna bas kan nu inte sakämnena som sådana avfärdas. Många gånger har kritiken fog för sig, även om gruppindelningen är helt avvita. 10/8

En person redogjorde för hur det att kunna resonera med folk handlade om att få dem dit man ville. Jag gav såsom interlokutör akt på eventuella tecken. Vad samtalet ämnat att vara en manipulation? 10/8

Tempurmadrassen har utvecklats helt i onödan. Den bästa sovplatsen är en lagom stor vattenbehållare med tillgång till luftmask. Ett enkelt elektroniskt system registrerar fortlöpande andning, hjärtfrekvens och hjärnaktivitet. En god sömn befrämjas av något sjunkande temperatur, något ökande koldioxidhalt, frekvenser till understöd för sömnens 90-minuterscykler, frånvaro av ljus och plötsliga ljudimpulser samt fysisk avlastning och balans. Vattenbehållaren är idealisk härför. Svaga strömmar med rätt frekvens kan skickas genom vattnet. Koldioxidhalten och temperaturen kan regleras. Lugnande, dova ljud kan stimulera insomnandet. Ett milt uppvaknande kan prickas in genom luftbubblor, förändringar i temperatur, ljus och syrehalt. Maximal fysisk avlastning kan erbjudas. Risken för kvävning är större i en vanlig säng än i nämnda vattenbehållare varur kroppen vid minsta andningsrubbning lyftes upp på ett ett nätgolv. Manövern kan ävenledes i kombination med en varmluftstork utgöra uppvaknandets slutstadie.Dessutom håller man sig ren. Möjligen kan hudfetthalten påverkas, men åtgärderna häremot är lätt vidtagna. Det går att gardera sig mot strömavbrott och varjehanda olycksrisk därjämte. Människan är sannolikt "gjord" för ett partiellt vattenliv. Någon tycker kanske att arrangemanget gör foster av stora starka karlar, att det hela är till för veklingar o.s.v. Som gensägelse kan sägas att de kraftfullaste av jordens djur lever i vattnet. En bra sömn tillåter att man på dagen utvecklar desto större energier. Ett gott liv begynner med en god sömn. 10/8

Kåre Andersson | Hemsida för ljus