Utvecklingen har nått dithän att människor klär sig soligt för att andra inte skall tro dem vara från trakten. En turist tänkes ha gott om pengar och ett bra jobb, oavsett vilken tid på dagen han ses flyta omkring. 1/7

Omfattningen av den rika världens lyssnande till musik i bilen har säkerligen bidragit med den musikaliska förgrovning som prioriterar rytm, basljud och enkelhet. 1/7

En plastikkirurg berättar om det typiska beteendet för en människa med komplex. En misshagande form skall på alla sätt döljas för omgivningen. Det är tankeväckande hur mycket tid en människa kan lägga på dylik temporalitet. En människa med samma grundintelligens men utan komplex måste rimligtvis vara bra mycket mer prestationsförmögnare. Hur bakbunden blir då inte en person som utöver diverse defekter dessutom funderar över ansiktsuttryck, tonfall, kroppsspråk och omgivningens alla alternativa interpretationer av sakers tillstånd. Å andra sidan består livet för även s.k normala personer av idel oväsentligheter. Livet är att skapa väsentlighet av oväsentlighet. Jag skall f.ö tillstå att natten kunde beredas bättre drömmar än sådana om stämjärn och saxar upp i av övervåld missfärgade näsor. Undra förresten vilka lugubra drömmar en blaserad plastikkirurg brukar ha som huvudkudde? 1/7

Här ser du en site i stycken avseende saker rörande dagböcker. Som besökare kan du på detta ställe hitta information om svenska. Fakta rörande subrubriken framtiden är bland annat en sak som presenteras. Webbsiten ger dokumentationsunderlag för vad som behövs när det kommer till samhälle. Intresserar du dig för subrubriken tomat, plastikkirurgi, nudism, Bach, logik, knark, eller bostad? Dags att vässa ögon och öron.

Armott kunde tänkas vara en sammanslutning för samhällelig verksamhet, en organisation för realiserandet av en idé för vilken jag i avmätta portioner har redogjort. Genom filosofisk prägling sökte man då undanröja hindren för social interaktion. Armott skulle stå för "Anförvantskapets rättrådighets matrikel och tecknade tanke". Armott kunde klargöra eftergiften till mänsklig beskaffenhet under den tertiärt filosofiska betraktelsen i en animerad "maskot" vid namn "Elk". En dylik idé skulle hävda ett system för divergens till det maximala från det minimala. Förestavande solidaritet och stolthet som implikationer av varsomnaglingsförfarandet och i därvid yppade former. Hyllande envar vars och ens goda idéer likväl som de egna och med systematik för att lyfta fram varje god idé. Ständigt frågande efter vad pengar, avundsjuka och girighet ytterst voro innan beslut fattades rörande äganderätt och avkastning. Relaterande vårt tänkande till de tre aspekterna sollipsistisk sanning, objektivperspektivistisk själslighet via "som om" och slutligen till den biokemiska vetenskapen rörande hjärnan. Vidare betonande vikten av att rätt och omfattande stimulera minnes-bildningen/funktionen hos människor. 2/7

Varför förväntar jag mig inte ett intet efter döden?

Dels enär själens somatiska avhängighet har anträffats gällande belägenhet och specifik beskaffenhet och att kontinuiteten i dess subjekthistoriska uppkomst ej gott kopplar an till befintlighet över huvud, men bättre till den den del av ens specifika beskaffenhet vilken minnet införställer. Minnet kan förklaringsmässigt länkas till helt biokemiska naturer, upplevandet ej! Fallet medvetslöshet utgör en objektiv minneslakun, ej ett avbrott i den subjektiva kontinuiteten som förefintlighet över huvud taget. Visserligen kan det gångna upplevandet sägas vara en produkt av minnet i nuet, men föreställningen om upplevande i det förgångna och framöver däruppå, skall likväl inte uteslutande tänkas vara det, alldenstund den förnuftsligt refererar till sådan befintlighet över huvud som nuet självt uppvisar.

Dels därför att även subjektupplevelsen via "som om" företer likhet med andras förmenta subjektupplevelser. Denna likhet kan inte förväntas göra halt inför s.k nära döden uppevelser, dem som litteraturen så rikligt redogör för. 2/7

Det är avgjort att skolsystemets uppkomst tillika har firat upprinnelsen till den moderna civilisationen och att även dessförinnan en motsvarighet i statuer och uppläggning städse kunnat påräknas delaktighet i varje verkligt betydande steg mot kulturell ypperlighet. Om man alltså skall invända mot skolan måste så göras efter åtskilliga tillbakablickar och precisioner av vad kritiken verkligen avser. Människors lärande av varandra kan antingen följa en schematisk uppläggning, eller ej. Människors lärande av varandra kan antingen ske med hållpunkt i de faktiska förhållandena beträffande kunskap och begåvning hos lärare och lärande, eller ej. De två tidigare alternativen bäddar alltid för framgång, motsatsen alltid för regression. Vill man emellertid ha en utveckling av systemet för samhällelig förträfflighet måste villkoren för ordning och reda, tänkande och skapande, samt systemsättning läras ut i skolorna. Den flydda tidens värderingar kring minnelig inprägling gav stor utdelning för små insatser. Utantillinlärningen är ett knivskarpt komplement till individhistoriskt relaterad minnesstimulans. Minnet mår bra av att fogas kring egna tankekomplex, men liksom racketsporterna med fördel lägger pedagogisk tid på innötning av enkla backhands och forehands, bör skolan icke avledas från de enkla momenten i barnets tänkande. Både enkelhet och komplexitet erfordras. 2/7

En av den plumpes vapen är de uttryckliga antydningarna. Om en reaktion erhålles bemötes den alltid utifrån en tolknings nödvändiga vidlådande av saken. Det är som att visa någon en suddig bild av en naken kvinna och fråga efter vad bilden föreställer. Om den tillfrågade menar sig se en naken kvinna så säger man: "Ha, ha - Det var du som sade det, din snuskhummer." 2/7

Produktionschefen menade att våra framtidsutsikter bättre än i att jobba hårdare låg i möjligheten att jobba smartare. Om människor på golvet själva skall kunna effektivisera sina rutiner kräves icke desto mindre någon form av bisträckning ovanifrån. Att ränsa ut ogräset för företaget till en viss gräns, sedan måste man ovillkorligen bli mer subtil i sina tankegångar. Annars blir ytbytet av diverse läsryckta japanska begrepp förmodligen av tämligen marginell karaktär. Jag vet hur det är att smäcka goda idéer mot en mur av arrogans och självgodhet. Det fungerar inte, oavsett hur stort en illuderad inställning om motsatsen slås upp. 3/7

En ljudtekniker prisade akustik och risade elektronisk syntetik som utgångspunkter för musikalisk framställning. Något ligger det i hans kritik då syntetiken ända från första början har utvecklats med ett öga på akustiken och en kopia aldrig i egentlig mening, såsom redovisande av originalet, kan bli bättre än detta. Han bannade vidare den kultur som lyfter fram medelmåttor utan ork att ens lära sig spela ett instrument. Gällande de bästa instrumentalisterna skall sägas att de ofta är broilrar, visserligen aldrig avsedda att slaktas, men med silversked i mun redan inne i livmodern och förhistoriska stipendium för musikalisk skola på 22 olika banker samtidigt, samt därtill med en far och en mor som undervisar i musik. Dagens kultur är delvis en slaskkultur för dödimpar och lata själar, men även en menighetens seger. Dagens musik producerar många plagiat, men därutöver en slags idéhistorisk avdrift som inte minst med de elektriska sounden under egen dyrkan, illuminerar en värld av nya original. 99% av världens musik bör stämmas av, men för den sparsmakade finns trots allt även ett visst utrymme för uppmuntran. 4/7

Jag erinrar mig svagt hur en journalist ondgjorde sig över påvens tyckande i frågor rörande sexualitet. Journalisten menade att en man utan någon som helst erfarenhet av saken borde hålla mun. Naturligtvis är dennes mening felaktig på flera sätt. Mer specifikt kan sägas att en nerknarkad hallick inte är den bästa moraldomaren, om det nu skall dömas. Kunskapsintensiva områden såsom kärnkraft och kemisk industri ger vanligen intressenterna ett visst övertag genom att dessa mer exakt än andra vanligtvis vet vad det hela handlar om. Gällande de mänskliga benägenheterna, däremot, faller argumentet platt, ity att människor av naturen redan från början har ett begrepp därom; och om någon skall sägas inte kunna förfoga över en uppsättning intrument av obundna föreställningar i respektive sak, det helt apodiktiskt måste tillvitas den som inte klarar av att ålägga sig mot benägenheterna riktade krafter. Nu är visserligen för det första benägenheterna goda, förutsatt att de hålles verkande under reglerade omständigheter, och för det andra en anvisning om alternativitet från stund till stund. Det goda ligger icke förty på ett objektivt plan och merendels med människosläktets fortbestånd för ögonen, även vad beträffande mer elementär och odiskutabel benägenhet än vad påven bekymrar sig om, medan formen för alternativitet snarare stärker än luckrar upp ställningen såsom väljande som bas för beslut. Det kan i alla händelser inte vara erfarenhet som fattar det första beslutet om eftergift. Till sist skall det sägas att kyrkan naturligtvis ur förnuftssynpunkt inte har något som helst berättigande. Dess regler kring preventiva åtgärder och abort färgas i stort av såväl objektsjälsligt tänkande som av fullt slängmogna visioner om trons utbredning. De troende förväntas helt enkelt med givna schablon, slutligen stärka sin ställning i kraft av överlägsen numerär.4/7

Det tycks mig, ehuru säkerligen i en odelat infantil och tvivelsaktig tolkning, att bilsabotörerna mindre gärna ger sig på min bil då denna har andra bilar stående på båda sidorna. Å ena sidan finns det mer att välja på, men då borde väl grannbilarna någon gång råkat illa ut. Å andra sidan skymmer de sikten, företrädelsevis utifrån och in. Vad jag egentligen tänker på är självständiga människors dragning åt självständiga placeringar på ägodelarna. Sådana människor föredrages som offer av nidingsdådare. Exemplet skulle då visa på känslans inkräktande på "förnuftsmässig" beslutsfähighet. 5/7

En liten lätt löstagbar plastspak på Epsonsskrivaren går sönder. Kostnaden kan väl uppgå till någon krona. Spaken kan tyvärr inte rekvireras enskilt. Istället måste skrivaren skickas in på reparation varest utbildade underhållstekniker byter ut hela skrivhuvudet, allt för en kostnad på c.a 1700 kr. Dagens uppläggning av tillverkning och underhåll tillåter inte lagerhållning av alla delar. Nej, men dagens uppläggning är ingen kompromiss. Om de hade plockat en spak åt mig från en hel skrivare denna gång så hade någon annan strax plockat en annan del från samma källa. Visserligen synes kostnaden för den i förstone hela, avställda skrivaren inte betala sig enligt nämnda förfaringssätt, förutsatt att endast företagets enskilda expenser beaktas. Ser man istället till samhället i stort, betalar sig dylik effektivitet oerhört snabbt. Naturligtvis är exemplet med den hela skrivaren befängt. Vissa delar konstrueras för att gå sönder. På nämnda spak för att hålla fast bläckpatronen finns t.ex en midja för att minska hållfastheten. En effektiv lagerhållning kartlägger åtgången på respektive del och omhuldar denna del speciellt. Vår presenta tillverkning kör som bekant delvis med "lean production", vilken "filosofi" fördömer all lagerhållning. Nåväl! Om man skall tillverka dyrgripar utan reservdelar till skall man förbanne mig också göra dem hållfasta. De garantier som finns är rena bluffen. När garantitiden går ut är produkten ett lapptäcke, färdigt att falla sönder vid minsta påfrestning. Jag har f.ö hört skräckhistorier om oegentlig hantering vid garantitäckt åtgörande. Det minsta man kan säga är att den alltid göres omständlig och tidsödande för kunden. Tanken är naturligtvis att denne inte skall se fram emot det omak proceduren kräver. För det mesta skall en defekt vara inlämnas mellan 10-16 på en vardag och tillika avhämtas vid givet tillfälle efter ett par, tre månader. Diverse pappershantering brukar vara med i spelet. Den stackars kunden kan ju alltid ha sölat bort något av dem. Så återstår att bevisa att varan ådragit sig felet under s.k normal användning samt att fallet i övrigt inte faller inom räckvidden för någon reservation. Nämnda spak utsattes upperbart för mekanisk påfrestning från handen då bläckpatronen skulle låsas fast. Var denna påfrestning verkligen inte överdriven? Vissa försäljare är faktiskt beredvilligt inställda till sina kunder när det gäller garantier. Då brukar det alltid vara någon annan som inte är det. De har kontrakt med såväl tillverkare som serviceagenturer. En vara som tenderar att gå sönder skall omedelbart föranleda byte av tillverkare, liksom långsam hantering vid reparation omedelbart måste föranleda byte av serviceagentur. 19/7

Kåre Andersson | Hemsida för ljus