En person röstar på ett parti bland andra partier vilka i motsats härtill är normalsvenskt genomsnittliga. I nämnda, specifika parti är mister avföring själv partiledare. Säger då inte denna senare omständighet något om vad personen som röstade på partiet är för en? Vänsterpartiet har begåvats med en alldeles utomordeltligt avskyvärd partilederska. Visserligen involverar rörelsen även många andra stalinistiska och maoistiska massmords- och tortyrförespråkare, men jag menar att i analogi till exemplet ovan, redan partilederskan i egenskap av deciderad amoralitet säger något om dem som röstar på vänsterpartiet. 2/8

Få politiska lakejer vågar tala klarspråk om utgångspunkten för samhällelig progression. De vågar, inte minst under respektive egen persons inlysande, redovisa hurusom av 100 personer, 99 håller i tillbörlighetshänseende minst tvivelaktig standard. Istället talar de om sin tillit till varje vanlig hederlig svensk. Nåväl! Jag tror ändå att ett gott samhälle kan komma någon vart med flertalet av dessa 99. Selektivt hållet för de 20,2 sämsta procenten av dessa 99, med viss variation för etniskt ursprung, är utsikterna tyvärr betydligt sämre. De allra vidrigaste individerna är liksom de förträffligaste dessutom föga mottagliga för miljöpåverkan. Ju sämre KIM - produkt en individ redovisar, desto mer angeläget bör samhället vara om att begränsa vederbörandes inflytande. Nu tror du kanske att jag talar om tuffa tag?! Inte alls, men om enkelt hållen konsekvens. Tuffa tag med tjocka "koturner" och smisk på stjärten, har sitt berättigande enkom som uppbackelse på förväntningar. De avgjort inadaptiva lägger endast aspekten rädsla på utsikten straff och tager ej lärdom av god rättning. Visserligen avser KIMP att i linje med liknande ambition huvudsakligen kartlägga dispositiva förutsättningar. Låt oss bara inte göra om intelligensforskarnas inledande misstag och försöka skilja på arv och miljö. Vad saken gäller är mer eller mindre. Vägar för rehabilitering av subnivellerat amorala patologier bör städse sökas, även om ansträngningarna bäst hålles i nivå med utsikterna till framgång. Den viktiga poängen är alltjämt att man kan skapa välgång för samtliga inblandade, även de amorala, genom att låta vägarna för inflytande ta sin början vid rätt personer. 2/8

Du ser här en webbsite vilken i somligt handlar om saker rörande dagböcker. Det skall konstateras. Är ämnet Bach, nudism, bostad, framtiden, knark, samhälle, eller tomat något du vurmar för? Då kan du sluta leta. Du får nu möjlighet att hitta information om logik. Sajten tillgängliggör det av relevans om svenska. Uppgifter avseende fakta om plastikkirurgi utgör en sak vilken avhandlas. Icke att förglömma.

Piaget visade i sina undersökningar att barnet tror allt som rör sig är levande och försett med själ samt medvetande. Eftersom barnet likväl är bundet till sin subjektiva värld måste denna uppfattning tagas som en modifikation av tillhandahållna begrepp. När man i allmänhet gör sig föreställningen om andras medvetanden fokuserar man dem huvudsakligen som attributen rörelse, dispositivt underbyggd apparition (ansikte, kropp) och röst. Det är ett rimligt antagande att barnet släpper sina förmenta pretendenter till medvetenhet en och en, förr dem utan apparition och röst, senare dem med något av dessa och sist och minst benäget dem vilka, men då utan att vara understödda av ett kommunikativt vidmakthållande, kan uppvisa samtliga nämnda egenskaper. Det sociala samspelet plägar tinga en fortsatt naiv behandling av begreppet medmänniska. En regredierad tillit till yttringarna rörelse, apparition och röst mötes av en progredierad föreställningsförmåga. Då jag kan tänka mig en position för upplevande annorstädes än i realpositionen, imaginerar jag associationsledes upp konkretare föreställningar i anslutning till de naivt lösliga. Således erhålles andras subjekt endast genom att jag imaginärt lånar ut mitt eget som förverkligande upplevelsecenrum till nya positioner. Det är enklare att tänka sig in i positioner som uppvisar likhet med ens egna erfarenheter av jagets position såsom inre i ett yttre o.s.v. Sedemera inskärper vanan föreställningarna i fråga genom ett allt oftare upprepat tankemönster i linje därmed. Med lite ansträngning kan operationen precis lika gärna om än mindre benäget, upprätta ett subjekt rätt ute i tomma intet, i en sten, ett träd et.c, bara med de kontraindikationer vilka står ur dessa objekts avsaknad av mänskliga sinnesorgan. Man får då inbilla kanaler för förnimmelser eller låta bli, allt efter eget skön. Heller ändrar inte s.k övernaturlig transcendens på något som helst i dessa resonemang, ty även varje annan typ av intryck, utöver dem som afferent "inflyter genom" mina konstaterade fem sinneskanaler, måste vinna förverkligande medels subjektets ingripande. 2/8

Vad hade USA gjort film på för teman om landets historia inte varit Vietnam, 2.a världskriget, inbördeskrig, slaveri, grymhet och kriminalitet? Det hade nog blivit fars för hela slanten. 2/8

Trots att jag skrivit in och avbeställt det Bästa för ett halvår sedan samt fått bekräftelse därpå, fortsätter man att skicka tidskrifter, lottochanser och inbetalningskort. Siktar de måhända på nya skriverier? Ett gott samhälle går in och lägger ned en tidskrift som i fall efter fall förbryter sig mot individen. Det är stöld att ta någons pengar; även om man dessförinnan slängt ett glas urin på vederbörande. 2/8

Socialstyrelsen har under decennium efter decennium ihärdigt fortsatt att stödja kvicksilveramalgamet som tandfyllnadsmaterial. Vi har inga bra alternativ, säger man. Jag skall medge att jag för min del inte kan härleda några fysiska eller psykiska gravamen till plombmaterialet ifråga. Så har jag också jobbat som sprutlackerare inne på S.A:s siliconavdelning. Eljest är det frågan om man inte efter händelser som den i Minamata, borde ha tagit andra fyllnadsmaterials olägenheter mot att slippa risken för permanenta hjärnskador såsom efter metyl- och fenylkvicksilver. Man har vetat att dessa föreningar bildar omsättningsprodukter på i kroppen införlivat kvicksilver. Den goda regeln i sammanhang som dessa är: säkerheten framför allt! 2/8

Det är rimligt att låta människor med förtoendeuppdrag svära en ed om att ta tillvara alla ordningsbefrämjande idéer, oberoende av vilka som kommer upp med dem. 2/8

Två typer av rökare förefaller mig givna. Dels den första, utåtriktade slarvtypen med många laster och klichéer i bakhuvudet. Därtill också en andra typ: den tyste, fysiskt outvecklade som retar intellektet med nikotin. Dessa människotyper har sin största exklusivitet bland rökarna. Många sorters utåtvändhet och inåtvändhet saknas mer eller mindre i rökarkategorin. 2/8

Vid sidan av ens åligganden lägger folk märke till vad man gör, men aldrig till vad man inte gör. 2/8

Jag har avsiktligt uttryckt mig vacklande och varit; ja, eftergivlig i frågan om själ. Nog! Subjektet manifesterar en värld: punkt slut. Alternativa världar är totalt omöjliga - tanken därpå är blott och bart en del av värld 1. Även den manipulation som trots detta vill övertyga mig om möjligheten av alternativa världar är en del av samma gamla värld. Det enda som korrelerar med tro är föreställning jämte intryck. Alltså ligger också ursprunget till tron på andra världar helt och hållet inom denna värld. Inte ens det jag tror på är m.a.o andra världar, trots att jag stundom tror mig tro! Det som är är. Det som inte är är inte. 3/8

Corioliseffekten anses bero på jordens rotation. Så även jordens större omkrets över ekvatorn. Jag minns att jag gjorde historieläraren upprörd genom att alls belysa det egendomliga i att atmosfären uppenbarligen lägger sina stråk med avseende på avlägsna fixstjärnor. Innan begreppet relativitet populariserades hade man utan att blinka hänvisat till ett absolut koordinatsystem. Detta är förmodligen ingen sämre idé idag än för tvåhundra år sedan. Felet ligger i så fall i föreställningen om ett koordinatsystem som synlig referens. Antag att världen bestod av två kroppar vilka var av inbördes lika storlek och form. Dessa för man med tankens hjälp ljusår ifrån varandra och sedan tillbaka tilll den ursprungliga platsen för jämförelse. Man skall då finna att kropparna bibehållit sin relativa storlek till varandra. Hur kan en kropp minnas andra kroppars relativa storlek? Frågan är naturligtvis lika meningslös som Humes: "Varför finns kroppar?", även om där den mer uppenbart diskutabla frågan "varför?" ersatt "hur?". Det ligger helt enkelt i beståendets natur att yppa dylik beskaffenhet. Man kan exaktare fråga: Vari består hastighetens mötande av kraften? Vidare i samma anda- Vari består energins substantierande och mötande av materian? Vari ligger subjektets mötande av materian? Om jag "betraktar" en elektromagnetisk våg: Hur vet buken var noden är? Vad gör skillnaden mellan positiv och negativ närhet när det gäller elektriska fält? 3/8

HSB har sedan jag flyttat in i denna lägenhet levererat smutsigt vatten i kranarna, speciellt på somrarna. Fyller man badkaret med vatten gör sig en omisskännlig och stark smutsfärgning av vattnet synbar. Om jag hade bott i ett U-land utan ordning och reda i kommunikationer och försörjning hade jag inte klagat utan gladeligen badat i, rengjort tänderna med och druckit det slaskbruna vattnet, men jag tycker att man kan kräva mer i ett land som Sverige. 5/8

Det noterades att mannen uppvisade långtgående likheter med en person jag tidigare haft att göra med. Sedemera fullständigades också överensstämmelsen i det att han lovade fritt och pratade löst, allt utan någon som helst uppfordran eller täckning. De säger sådant de felaktigt tror att man vill höra, men håller dagen efter alltihopa för glömt. 5/7

Om man skall gå efter serierna "August och Lotta", "Gyllenbom" och "Ernie" så är företeelsen misshandel lustig om den bara är riktad mot män och utövas av kvinnor. Hur roligt vore det med en serie om en inbiten hustrumisshandlare, vilken slog sin fru för minsta sak? Å andra sidan skall det medges att TV- underhållningen tar upp det senare temat. Förhållandet man slår eller mördar kvinna återkommer här ideligen, även om det hela inte förväntas vara särskilt kul. Som vanligt står Amerika stämplat på varje kvalitétsvara. 5/8

Hon varnade för att nyttja skjorthankarna på bröstet som hållare för saxen ens under arbetspassets avslutande 15 minuter. Det är intressant att iaktta vilket förhållningssätt olika intelligensnivåer har till begreppet sannolikhet. Visst kan man tänka sig en olycka där saxen glider ur hanken precis lagom för att tillåta att saxspetsen, vilken är riktad nedåt, vinklas in och genom ytterligare slumpmässigt våld mot fingerhylsorna bringas att penetrera bröstkorgen. Risken härför måste dock vägas mot den ökade tillgänglighet en bra saxplacering kan redovisa, och för de 15 minuterna; fördelen av att säkert inte glömma kvar saxen, antingen man nu väljer att hänga saxen i skjort- eller byxhanken. Om man i enlighet med sistnämnda argument invänder att 15 minuter är kort tid, säger hon: "-men det kan hända något just då." Med samma argumentering vågar man aldrig gå över gatan för risken att glömma bilarna och bli påkörd. Människor av nämnda slag stödjer ofta sina tankegångar på något fall med en person som ignorerade marginella riskfaktorer och fick lida men därav. Sådana fall kan med behållning vägas in i bedömningen, men bara som del i en större helhet. Det finns många människor som har vunnit på lotto också; helt enkelt därför att så förtvivlat många fler opåkallat sysselsätter sig med slikt tidsfördriv. Fördenskull en kompis systers mans svärson råkar göra en liten vinst blir ens egna möjligheter därtill inte ett dyft bättre. Detta är vad somliga annars uttryckligen tror. Det är så man baxnar. 5/8

Kåre Andersson | Hemsida för ljus