Hajar
  

   Vithaj

D en vita hajen (carcharodon carcharias) världens tredje största hajart (näst valhaj och brugd som faktiskt är två olika släkten). Den förekommer ofta i vikter på 1,5 ton. Rekordet ligger på 3, 312 ton (1948). Medan den mindre hannen kan bli 5 m lång kan honan bli så lång som 8 m. Den längsta vita hajen fångades 1835 och var 13,1 m lång. Man kan säga att vithaj förekommer i alla någorlunda varma vatten i både kust- och djupvatten där det finns tillgång på lämplig föda. I Australien, utanför Victoria, räknar man flest hajar i april och juli, då de fiskas av sportfiskare. I USA ser man mest vithaj utanför New Englands kust och under sjöelefanternas reproduktionstid (November) i Kaliforniens vatten. Vithajarna räknas som hot mot människan eftersom de emellanåt går till angrepp och skadar eller dödar folk.

   Citronhaj

D et går bara att påträffa citronhajar i amerikanska kustvatten (både Nord- och Sydamerika). På dagen håller citronhajen till där vattnet är djupt för att sedan skymningen fallit bege sig in till strandvattnet för att finna attraktiva byten som rockor och krabbor. De kan som fullvuxna nå en längd på 3 m. En hona kan få upp till 19 ungar i en kull. Citronhajar blir dock inte könsmogna förrän vid 12 års ålder. Liksom även hos många andra hajar är citronhajens garnityr i ständig förnyelse. Nya tänder bildas bak i munnen och flyttar framåt allteftersom på vad sätt en hel matta av tänder är i bruk. Tänderna hos en aktiv citronhaj kan bytas så ofta som en gång i veckan. Citronhajar är gråbruna men med inslag av gult. Den gula nyansen har fått ge hajarten dess namn.

   Tigerhaj

E n tigerhaj kan bli mer än 5 m lång och väga nästan ett ton. Tigerhajen anträffas i varma vatten. Runt Juli anfinnes de utanför Boston. Eljest är de vanligare längre ned i Atlanten och långt ut från kusten. Emellanåt ser man hajar utanför Hawaii i Stilla havet där de vid säsong fångar klumpiga albatrossungar. Honans dräktighetstid är c:a 12 månader varefter hon föder mellan 10 och 80 färdigkläckta ungar. Könsmogenhet inträder förmodligen när tigerhajen är strax under 3 m lång. Tigerhajen ser ut som en typisk haj och har en rygg med ett diffust mönster på, vilket föranlett dess namn. Den kan bli över 12 år gammal. Tigerhajarna är som individer potentiella människoätare och många fall med dödade människor har förekommit.

   Tjurhuvudhaj

T jurhuvudhajen är ungefär 1,5 m lång. Den lever i kustvattnen runt Australien och Nya Zeeland, mestadels ungefär på 150 m djup. Tjurhuvudhajens tänder är att två olika slag. I främre delen av käken har den vassa, fasthållande tänder, medan tänderna längre bak fungerar som krossande garnityr, i analogi till våra egna molarer. Födan är huvudsakligen skaldjur av olika slag, men även sjögurkor. Hajhonorna lägger ägg, vilka är av en sådan, spiralformad skepnad, att det är möjligt att skruva ned dem i sprickor och skrevor, något som också sker genom moderhajarnas försorg. En tjurhuvudhajhona lägger 10- 16 ägg under en säsong. Kläckning sker efter knappt ett år varefter den kläckta hajen blir könsmogen efter ytterligare 10 år. En tjurhuvudhaj kan sannolikt bli bortåt 30 år gammal.

   Vitspetsad revhaj

E n vitspetsad revhaj är normalt strax under 2 m lång och väger 20- 30 kg. Liksom alla hajar förfogar den vitspetsade revhajen över ett elektromagnetiskt sinnesorgan vilket låter den förnimma andra fiskars nervinpulser och muskelaktivitet genom vattenmediet. Därför letar den bl.a rätt på välkamouflerade, nedgrävda plattfiskar och rockor. Även krabbor, humrar och bläckfiskar finns med på matsedeln. Den vitspetsade revhajen förmår även detektera lågfrekventa ljud och har ett mycket bra vattenluktsinne. Jakten sker på natten. På dagen vilar hajarna i skyddande håligheter i reven, varvid huvudet hålles vänt mot någon bottenström så att blodet alltjämt kan syresättas via gälarna. De är vanemässiga till sitt val av habitat och lever ofta långa tider på begränsade delar av revet. Den vitspetsade revhajen ser ut att vara smärt och smidig men har likväl en något inskränkt rörlighet och fångas därför ibland av den större tigerhajen. Honan föder levande ungar, vanligen färre än 5 st. Exemplar av arten kan bli 25 år gamla.

   Håkäring

D et latinska namnet (Somniosus microcephalus) antyder att man har att göra med en dum sömngångare. I alla fall stämmer namnet med upplevelsen av dess sömngångaraktighet. Man får komma ihåg att den lever i kalla vatten, såsom Ishavet och Nordatlanten (undantagsvis även Skagerrak, Kattegatt) och alltså ofta under is. Dessa temperaturer verkar knappast direkt befordrande på muskelaktiviteten hos fiskdjur. Längden brukar vara 2- 3 m men exemplar på 7,5 m har påträffats. Vikten kan undantagsvis uppgå till ett ton. Håkäringen har en stor, fettrik lever för vilken den tidigare jagades och fångades. Håkäringar brukar regelmässigt (>80% av alla håkäringar) ha två parasiter (Ommatakoita elongata) som sitter och suger näring ur ögonen, en för vardera ögat. Den är trots aktivitetsnivån känd som ett glupskt rovdjur, kanske främst i historiska sammanhang. Dess kött är i oberett tillstånd giftigt.

   Hammarhaj

H ammarhajen (Zygaena malleus) är känd för och uppkallad efter, sin i djurvärlden avvikande huvudform, vilken erinrar om en hammare med ögonen sittande längst ut på slagytorna. Funktionen kan vara den att djuret ernår ett bättre "stereoseende" i sin elektromagnetiska detektion. Man vet att hammarhajen är mycket bra på att leta upp djur som döljer sig i bottengrums. Eventuellt kan huvudformen även ha hydrodynamiska fördelar. Hammarhajen påträffas lite varstans, emellanåt även utanför våra Europeiska kuster i Atlanten, men helst skall vattnet vara mer än 22°C varmt. Man kan se hammarhajhonor i stora stim i Californiaviken vissa dagar. På kvällen grupperar sig hajhonorna i mindre flockar och ger sig på jakt. Detta i kontrast till hannarna, vilka är enslingar. En hajhona kan föda upp till 30 levande ungar. Dessa föds med huvudet först och sidoutväxterna fjädrande bakåt under födelseförloppet. Längden på en hammarhaj är 3- 4 m.

   Blåhaj

B låhajen (Prionace (Carcharias) glauca) är normalt 1,5- 2,5 m lång, men det finns uppgifter om längder på 7,5 m. Den är förhållandevis smärt och därför inte så tung, men den förmår komma upp i hastigheter på 60 km/h. Vikten ligger normalt kring 50 kg. Blåhajen är tillstädes överallt där vattnet är någorlunda varmt. Nattetid samlas blåhajar utanför Kaliforniens kust för att jaga bläckfiskar (opalkalmarer) då dessa har sin parningstid. Man kan se blåhajar samlas vid USA:s nordostkust för att leka under maj- april. Efter parningen håller honan säd och ägg åtskilda i kroppen i c:a ett år och dröjer sedan ytterligare ett år innan hon efter fullgången graviditet framföder de levande ungarna. Under de två åren har hon förflyttat sig till vattnen utanför Spanien och Portugal, detta medan hannarna stannar kvar runt Amerika.

   Valhaj

V alhajen (Rhincodon typus) är världens största, nu levande fiskart. Det största fångade exemplaret var 18,5 m långt och vägde 43 ton. En valhaj var också ansvarig för väldens största påträffade ägg, vilket var 27 cm långt och 15 cm brett. Ägget kan ha varit aborterat eftersom valhajen föder levande ungar. Valhajar lever i varma vatten nästan överallt på jorden. De lever av plankton och är således inte farliga för människan. De är tvärtom mycket fredliga, vilket utnyttjas av sydostasiens primitiva fiskare då dessa dödar valarna på ett mycket grymt sätt. Först simmar en man ned och skadar djuret så gott det går med en handharpun och återvänder upp till ytan. Därefter simmar man ånyo ned och tvingar medels ett redskap ett rep genom valhajens käftar. Fäst i repet bogseras valen sedan i land och styckas. Valhajen är gråsvart eller mörkbrun och har gulvita fläckar. Dess gälar är av påtaglig storlek vilket är nödvändigt då vatten intages genom munnen och går ut via gälarna medan planktonfödan filtreras av. Valhajar kontrollerar kroppens flytförmåga genom att vid tillfälle svälja, alternativt spy ut luft. De blir könsmogna först sedan de uppnått en längd på 9 m. För det mesta lever dessa hajar en och en men de förekommer att de samlas i flockar på uppemot 100 individer. En valhaj kan bli över 60 år gammal.

   Kåre Andersson
 

  

Detta är en site som delvis handlar om ämnesområdet djur. Tänk på det. Är ämnet katter, fästingar, hajar, eller hästar din största hobby? Här är något att titta på. Du har här möjlighet att hitta information om hundar. Kom ihåg detta. Uppgifter avseende saker rörande kaniner utgör en sak vilken avhandlas. Icke att förglömma. Sajten delger dig det mest intressanta beträffande hamstrar.