Vad är Astrologi? Vad är Horoskop?
  

   Inledning

I bland hör man det påtalas, att okunnigheten om vad som i dagligt tal benämnes "astrologi" är stor, trots att åsikterna bland såväl förespråkare som motståndare är fasta. Försåvitt detta är fallet så bör det å det snaraste göras klart att bördan ligger på dem som talar för de astrologiska systemen. Världen hyser en oändlig mängd vidskepligheter och irrläror, varav astrologin utgör blott en. Ingen människa vid sina sinnens fulla bruk skärskådar varenda dumhet ända in till benhinnan bara för att först sedan, efter mycken tidsspillan, känna sig säker i sitt avförande därav. Att fråga sig: "Vad är astrologi?" och sedan föresätta sig att väga för och emot är egentligen bara slöseri med tid, vars enda motiv står att finna i den överväldigande dumhet som mänskligheten yppar, vilken på något sätt måste uppvägas. Astrologi och vetenskap är i sig inte nödvändigtvis en kontradiktion, men kombinationen av att alla astrologiska interpretationer baserar sig helt på mytologisk, vidskeplig bas, och att himlakropparna vilka astrologin beaktar, är så avlägsna oss människor, är förvisso avgörande. Därtill kommer de penningintressen som skrupellösa människor har i det hela. Att tro på astrologi är således inte bara helt allmänt korkat; det är också aningslöst.

   Astrologin och vetenskapen

V i kan konstatera att det har gjorts många undersökningar rörande möjligheterna att medelst astrologi förutse några som helst framtida händelser eller para ihop individer med deras psykologiska profiler. De skickligaste astrologerna har därvid engagerats i experimenten, för att ingen skulle kunna finna någon invändning mot resultaten i dessa förhållanden. Likväl blir resultaten ständigt desamma. Astrologerna förmår inte med all sin expertis i "vetenskapen" astrologi uppbåda bättre prognoser eller personbedömningar av något slag, än vad en vanlig slumpgenerator är mäktig. Deras huvudsakliga styrka ligger istället i en sällsam förmåga att aktivt vilseleda och bedra andra och ibland till och med sig själva. Många astrologer gör det de gör helt enkelt för att de vet att människor är dumma och gärna slösar pengar på dumma saker som astrologi. De är själva innerst inne för sluga för att själva tro, men finner i astrologin ett mäktigt redskap för manipulation och bedrägeri. Andra aktiva astrologer inbillar sig verkligen att astrologi är något faktiskt och att astrologins principer är acceptabla. Utövandet av sk astrologi förutsätter ett betydande mått av dunkelhet och tom verbalisering. En astrolog som skroderar sig fram till ett femminuters utlägg om hur någon är och hur vederbörandes framtid ser ut, har bättre möjligheter att bli trodd, än någon som utövar astrologi genom att moltiga, trots att kvintessensen av budskapet vanligen är densamma i båda fallen.

   Astrologins historia

D en "disciplin" som omtalas som astrologi har sin yttersta historia i Babylonien, där förmodligen etablerad av kaldéerna, varest dess form emellertid var tunn och diffus. Astrologi kom snart att odlas bland bredare lager av de semitiska folken. Av judarna utvecklades sedemera astrologin till en egen konst, centrerad kring gestalter såsom Nostradamus. Inom kristendomen återfinner man det splittrade förhållandet till kristendomens mysticistiska ursprung, speglad i en splittring visavi astrologin. I och med dagens pragmatiska hållning inom kyrkan har också astrologin återligen tagits till nåder. Bibeltexterna talar som sådana mer eller mindre öppet om bebådelse, förestavad av astrologi.

   Astrologi och psykologi

E n fundamental del i de astrologiska lögnerna ligger i en ständigt återkommande, astrologisk tvetydighet. Astrologi handlar om ett symbolspråk, baserat på 42 grundsymboler. Genom att olika omständigheter i en exakt konstellation av astrologiska symboler med nödvändighet kommer att strida mot varandra, återstår efter framtagandet, att formulera alla dessa motstridigheter i en suggestiv helhet, som kan tänkas vara acceptabel för någon som tror på astrologi. Ingen astrolog kallar det därvid bra astrologi att nyttja någon av de många datorprogram som finnes tillgängliga för astrologiska uttydningar. Om astrologi inte var liktydigt med suggestion och scharlataneri så hade naturligtvis orsakerna till denna misstro av astrologen kunnat förklaras på annat sätt än genom en hänvisning till den mänskliga manipulatörens större insikter i mänskliga svagheter och suggestiva knep. Men icke! Alltså: Astrologi bör utövas av en mänsklig astolog, snarare än på automatiserad väg helt enkelt därför att astrologi går ut på att vikta m otsägelsefullheter på ett suggestivt meningsfullt sätt. Det egendomliga är att inte ens astrologerna själva helt hymlar med behovet av intuition och "skaparkraft". De rentav skryter med att astrologi har en hel del med psykologi att göra. Här växer bilden fram av ett gäng inbördes ryggdunkande bluffmakare, astrologins sanna kyroféer, vilka inte bara sätter sig före att tjäna pengar på sina olyckliga klienter, men vilka dessutom vill ha roligt under tiden.

   Motsägelser inom astrologin

A ntag att de avlägsna himlakropparnas verkningar såsom astrologin hävdar, verkligen på ett avgörande sätt hade inverkat på oss människor. Det hade i så fall varit rimligt med ett stort antal kontinuiter i tiden, resulterande i svepande drag av närmare eller fjärmare, mer eller mindre. Astrologi handlar dock sällan om kontinuiteter. Istället är det astrologi att subversivt ställa olika granntecken och grannhus mot varandra. Således säges "väduren" vara eldigt spontan, entusiastisk och extrovert medan oxen är lugn, stabil och konservativ. Ännu flagrantare blir konsekvenserna för korta tidsintervall, då skillnaderna radas upp hus för hus. Således skall det ha en alldeles avgörande inverkan på en bebis blivande karaktär om modern då hon är i begrepp föda den håller sig tre minuter extra för att hinna till BB. Detta är astrologi! Det är astrologi att tolka stjärntecknena mytologiskt, dvs att då en godtyckligt vald grupp stjärnor ur en viss vinkel påminde någon påhittig urastrolog om ett lejon, tolka detta som att det föreligger en korrelation till egenskaper som förknippas med lejonet, om vissa rörliga himlakroppar närmar sig ifrågavarande plats på natthimlens glob eller än långsöktare, bildar en viss vinkel därtill.

   Dödsstöten mot astrologin

D en moderna vetenskapen räknar med att av alla himlakroppar endast solen på ett dynamiskt sätt inverkar på oss människor. Krafterna och flödena från flertalet andra av astrologin beaktade himlakroppar är så ofattbart små att de mångtusenfalt dränks i brus från icke beaktade källor. Om man trots detta väger in möjligheten att den moderna vetenskapen skulle ha missat någon kanal så kvarstår ändå argumentet att all grund för astrologi är helt och hållet godtycklig. Astrologi är vidskepelse. Dagens propaganda för astrologi är bara något skickligare utförd än propaganda för annan vidskepelse.

   Kåre Andersson
 

  

Läs mer på en webbplats i stycken avseende saker rörande hobbys. Är du intresserad av resor, eller dikter? Här är något att titta på. Det skall sägas. Webbsiten tillhandahåller det mest intressanta ifråga om ringsignaler. Information om subrubriken astrologi utgör icke minst en rubrik vilken avhandlas. Förvisso är det så. Du får nu möjlighet att läsa mer om namnlekar. Sådetså!