VÄRLDENS GRUND!!!
Världens grund utsäger att vi intresserar oss för sanningen. Emellertid finnes olika sanningsstadier, vilka var och en representeras av en ladlyllo = konstellation av eftersträvade försanthållande och aspektval. Varje ladlyllo svarar mot en ålder i det totala närmandet till världen som att-tillvaro.

1) ande
2) systematikens villkor
3) naturvetenskap

Världen såsom entitet är svår att ta till sig. I objektiv mening är det endast möjligt med ytterligt fragmentarisk betraktelse av allt detta. Vetenskapen har gjort försök att bryta ned medvetandet i informationsbitar lika dem som datorer hanterar. Enligt dessa försök skulle människans bitkapacitet per sekund vara mycket liten; kanske runt 10 bitar per sekund. Men ändå tycker vi oss kunna föreställa oss innebörden av världen som sådan. Tanken flyktar mellan olika lösliga abstraktioner och snuddar än här en där. Ytterligare några konkretiserade representationer och vips!... 

Naturligtvis går det inte att i subjektivt giltig mening bryta ned medvetandet i bitar. Jag kan ju göra omedelbar skillnad på en solnedgång och en trumpetstöt. På samma sätt diffrentierar jag mellan ett så stort antal enskildheter att de möjliga kombinationerna inte kan representeras av 10 bitar per sekund. Analogin gäller således på sin höjd för en situation där antalet möjliga kombinationer att betänka redan är högst inskränkt. Ändå klarar jag inte av att hantera mer en små, små brottstycken av världen. Det är med tanken på världen som med tanken på stora tal. Man skapar istället egna bilder för att representera det och det.

Sollipsismen är en filosofisk inriktning som gör gällande att det som inte förnimmes inte finns. I någon ladlyllo kan det, såsom pendant till de österländska gamla vishetslärornas tal om världen som illusion, ligga mycket i detta. Bland annat meditation låter en influera sin betraktelse av världen medels alternativ aspekt, närmare att- tillvaron och med Elkartt, villkorsdanaren, som subjektets enda motpol. Man kan i vardaglig mening trots det utfinna oändliga "som om" sammanhang vilka låter företeelser försvinna och åter dyka upp såsom om de hade haft enskild, objektiv existens. Detta sätt att se på saken måste också vara en hörnsten för någon ladlyllo. Här erhålles också en konnexion till världen som redskap för framåtskridande i den mening som vi genom förelagda system ger det.