Nackspärr
  

   Vanlig Nackspärr

N ackspärr är en åkomma som kan drabba människor i alla åldrar. Nackspärr yttrar sig i en låsning av nacken samt nacksmärtor. Akut nackspärr brukar i allmänhet självläka under loppet av ett par veckor. Om orsaken såsom vanligast är, står att finna i nervös muskelspänning, avkylning, eller i att man legat eller suttit felaktigt, kan tillståndet ofta hävas redan genom en värktablett och lite försiktighet med allt som frestar på. Man bör undvika nedkylning av det smärtande området. Eventuellt kan man också försöka avlasta nacken genom en halskrage. Viktigast är att inte lekmannamässigt försöka manipulera med oprövade kurer. Kronisk nackspärr är benämningen på nackspärr vilken varar längre än ett par veckor. Dess orsak står att finna i konstitutionella svagheter. En sjukgymnast kan anvisa rörelseprogram för att uppbygga en stödjande halsmuskulatur och åtgärda problemen. Däremot är enformiga rörelser vilka inte låter kroppen "andas" emellanåt snarast en orsak till kronisk nackspärr. Mycket uttalad nackstelhet, beledsagad av smärtor, bör särskilt i samband med feber förandleda läkarbesök. Det kan då röra sig om inflammationstillstånd i hjärnhinnan.

   Strålande nacksmärtor

D enna typ av smärtor utgår från ömma muskler i nacken, varifrån smärtan strålar ut mot endera ringfingerhalvan eller långfingerhalvan av handen. Än vanligare är mindre uttalad smärtspridning utefter armen. Normalt ligger orsaken i en enskild, irriterad muskel i eller i anknytning till nacken. Smärtan från denna muskel projiceras via nervkopplingarna ut så att smärtan förefaller ligga på annat sätt. I detta fall, företrädelsevis då besvären är av mindre uttalad art, bör man såsom vid nackspärr undvika avkylning och onödig belastning, och helt enkelt vänta på att symtomen såsmåningom ebbar ut av sig själva. Problemen blir emellertid ofta mer utdragna än vid akut nackspärr. På sjukhusets smärtmottagning har man resurser att vid svår smärta punktvis injicera bedövning i en s.k smärtblockad. Sträckbehandling, akupunktur och koncentrationsavledning är andra metoder som kan hjälpa den drabbade. Undantagsvis är det en nerv som ligger i kläm vilken ger nämnda symtom ifrån sig. Det kan då handla om diskbråck varvid en operation är betingad.

   Nackmyalgi

D et är inte alldeles enkelt att entydigt dra skiljelinjer mellan de olika former av nackproblem vilka yttrar sig i smärtor. En typ av muskelsmärtor går under beteckningen nackmyalgi, varav myalgi betyder värkande muskler. Tillståndet kännetecknas av hårda kontraktioner i nackmusklorna, därutinnan till och med med ömmande knutor kan anfinnas. Då vissa punkter i muskulaturen, s.k triggerpunkter, belägges med tryck, så uppkommer många gånger en strålande smärta, utgående i skulderpartiet och upp i huvudet. Ehuru inte kombinerade orsakssamband kan tillbakavisas (enformiga rörelsemönster!) så brukar felaktigheter i huvudställningen ingå som en genomgående faktor. Man bör sträva efter att skapa en mer dynamisk vardag med såväl små pauser som joggning eller snabba promenader. Uppmärksamheten bör emellanåt riktas på huruvida man hänger med huvudet eller liknande, något som i så fall bör rättas till. Professionell hjälp i form av sjukgymnastik och lokala, bedövande injektioner i smärtande vävnadspunkter, kan erhållas.

   Kåre Andersson
 

  

Ta del av en webbsajt som i stycken handlar om ämnet kroppen. Förvisso är det så. Intresserar du dig för temat kloning, cancer, kroppsspråk, hypnos, blyförgiftning, eller cannabis? Här finns näring för dig. Information om fakta om smärta utgör en sak vilken tillhandahålles. Det skall sägas. Webbsiten delger dig allt viktigt i vad det avser viktminskning. Du kan här förkovra dig i ämnet acne. Något att betänka.