NÄR? - TIDSANPASSLIGHET

1) Verksamhetens tidsskala
2) Personlig tidsskala
3) Evig tidsskala
 
 

a) Giv oss redskapet för att kombinera civilisation med konkret förnimmelse.
b) Låt oss systematisera välmåendets betingelser och omsätta kunskap i handling.
c) Låt oss kasta våra UPPBLÅSTA EGON. Egna idéer är bra men andras är bättre!

Vilka idéer skall då prioriteras högst, jo de idéer som utvecklar systematiken, d.v.s de som skapar instrument för standardisering av annan verksamhet inom ett givet kollektiv.
Idéer skall prioriteras inifrån och ut, vilket betyder att idéer som sluter nära an till människans oundgängliga beskaffenhet med minne, begränsningar och disposition, prioriteras högre än idéer gällande föränderliga och osäkra ting, såsom mekanik och sammanhangsspecifik teknologi. Också den senare typen av idéer är viktiga, men deras realiserande kräver redan instrument för standardisering, d.v.s en korrekt systematik. Dessutom måste man räkna med förändringar i deras underlag, varpå de lätt befinnes bli omoderna med tiden, medan människans beskaffenhet och härmed förbundna system står fast. 

Det generella medlet (tillvägagångssättet), ställt vid sidan om de specifika medlen, är att sträva efter en tillvaro där en allt större andel av tolkningarna uppleves som valda och en allt mindre som tvingande. 

Den moderna människan lockas ofta in i olika former av missbruk som sedan styr henne på ett för sinnesfriden ogynnsammt sätt. Exempel på ämnen för missbruk kan vara: mat, alkohol, TV-tittande, sex, internet , spel, sport et.c. Rätten till missbruk tolkas felaktigt som frihet. I själva verket ledes människan allt längre ned i en spiral av ofrihet. Man analyserar sällan grunden för de enskilda viljeakterna. Man frågar aldrig efter vad man hade kunnat vilja. En ytterligare osak till ovanstående problem är människans benägenhet att koppla emotioner till abstraktioner, exempelvis via värdeladdade ord. Än väsentligare är att det moderna samhället manar en att fylla tankarna på abstraktioner och glömma den koncentrerade, vittfattade nuupplevelsen.  Man kopplar idéer och företeelser till personliga identiteter, därvid till "egon", motställda ens eget.