Strategier
  

   En Profil på vår Strategi - AAPLAA

N är det gäller strategier så är inte helt oväntat svårigheten att få ut något konkret av ett antal abstrakta idéer. Och även om strategierna med nödvändighet till stora delar måste omtalas som konkreta metoder för hantering av det abstrakta, så bör likafullt ständigt vidareutvecklingen till enkildheter och detaljer kunna hållas i sikte.

   Inspiration och synergism

M an bör eftersträva lokalitet genom globalitet och globalitet genom lokalitet, således en slags synergism mellan de två inriktningarna, i det att allt beständigt framflyttande och befästande av positionerna sker bäst på en lokal nivå, medan inspirationen och känslan av ett sammanhang, lämpligen hämtas från det globala. De globala insatserna skall vara som luftrötter, vilka känner sig fram, sökandes efter en lämplig plats att slå rot på.

   Solida företag för hjärna och kropp

I vad det rör företagsdelen så skall organisationen aktivt uppsöka små, solida företag, förnämligast undan för undan ett i varje bransch, och offerera gratis medlemskap till första nivån inom AAPLAA, A1. En viss systematik och kvalitetsstandard föreslås, jämväl ett visst förhållande till de arbetande, till deras hjärnor och kroppar.

   Ekonomi, verksamhet

A APLAA skall hålla sig med en egen ekonomisk standard för värdering av företag (även årsredovisning och revision) och verksamheter. AAPLAA kan även bistå med kanaler för medlemmars investeringar i medvarande företag.

   Viral marketing

P arallellt med företagsdelen så sprider AAPLAA sitt budskap bland människor, därvid användande sig av viral marketing. Idén är att starta många samtidiga virala projekt. De projekt som överlever överlever. Medlemsskap kan medföra rabatter på alla produkter som köps av företag på andra nivån och uppåt. Medlemsskap kan medföra registrering i personliga projekt för välbefinnande enligt standarden för en personprofil + en generell profil.

   Problem

E n stor svårighet är att lägga grunden för databassystem som är flexibla och starka nog att hantera AAPLAA:s virala program. Därför måste systemorienteringen omfatta inte minst det avsnittet. Man bör sträva efter en struktur med flera oberoende, men kommunicerande enheter. Dessa system finns redan, och "censuren" kan läggas på alla "klientprogram" i input, hantering och output.

   Algoritm

D å det gäller kategoriserande system för ledande ut till en prioritet kan man tänka sig att åstadkomma flexibilitet genom två alternativa, parallella system med gemensamma hållpunkter för att i segment kunna ersätta varandra. Varje prioritetspunkt t.ex. /nar/evighet/andligtid/ har en egen algoritm för bedömning av en ansökan, ett ärende eller en idé. Algoritmen kan utgå från ett standardformulär. Algoritmen är inte allmänt känd.

   Test

E n av de ,som det kan tyckas, allra svåraste knutarna att lösa upp är konflikten mellan ett likställigt engagemang i alla medlemmar, kontra föresatsen att dels tillämpa KIMP- test för bedömning av en människas nivå, dels att söka placera rätt man på rätt plats. Men man skall komma ihåg att av en mängd profileringar, alltid någon stämmer an mot den enskilde. Det är enligt denna profil och enligt mina förutsättningar som jag skall odla mig själv. KIMP- testen avser systemets upprätthållande, något som är möjligt endast om en viss typ av människor s.a.s tar i själva systematiken. Kom ihåg att varje ämnespunkt har sin egen algoritm. Det är bara helheten som sådan som till sist i någon mening uppställer vad som kan tolkas som en moral, baserad på alla enskildheter. Dessutom underförstås det att varje människa över sin andliga, eviga tid, har möjlighet att avverka ett obestämt antal ladlyllo- nivåer. I livet har man en profil enligt sin genetiska uppsättning och enligt sin petrifierade adaption. Men över evigheten finnes alla möjligheter för den som blott har viljan.

   Fester

F ör att sprida idén har man att nyttja befintliga strukturer. En trivial metod kan vara att arrangera fester och sammankomster, emedan människor har en uppfattning om vad detta innebär. Dessa fester arrangeras därvid med en korrekt, moralisk profil, balanserad med rätt pragmatik. Sammankomsterna användes lämpligen för att värva medlemmar.

   Teater

E tt annat sätt att skapa uppmärksamhet är genom kasperteater med vissa, kritiska profiler och budskap. Målet är att skape en gatuteater för vuxna och barn som går ut lokalt och skapar opinion. En maskot, Elk, kan få uttala sensmoralen.

   Frågor och Mål

E n standard bör upprättas för distansarbete.

F rågan vilken måttet på framgång är, bör ställas och hur målstyrning och tidsplanering tillämpas under detta mått.

E n nyckelfråga för att iordningsställa konkreta resultat kan vara: "Varför händer ingenting, trots systemet." Härmed fokuseras på att ett system i sig måste leva i ett aktivt medium, för att kunna invarsla aktivitet.

M an måste våga fråga de två vanliga, företagsekonomiska frågorna: "Vilken kompetens saknas och vad kommer pengarna ifrån". Detta är en del i ramen utåt, med koppling till icke intern natur. Ett program för resterande delar av en sådan ram måste definieras.

R utiner måste utarbetas för att hitta viss typ av information. Detta kan exempelvis gälla möjligheterna att kontakta ansvariga på ett visst företag, eller att få tag i systemlösningar på vissa typer av problem.

V ilka är de rätta frågorna att ställa?

H ur knytes lämpliga kontakter på internet? Sökrobot med frågeformulär?

H ur ser våra handlingsplaner ut?

H ur ser inlärandet av systemet ut i pedagogisk mening? Hur förmedlas det hela och hur kan en människa erhålla standardmallen för vidare information? Vad skall läras utantill och vem skall lära sig detta?

   kåre andersson
 

  

Detta är en webbplats vilken handlar om subrubriken samhalle. Näring för tanken. Som besökare kan du här läsa mer om demokrati. Något att ha i åtanke. Webbsiten delger dig det av relevans i vad det avser strategier. Information om fakta om propaganda är en frågeställning vilken tillhandahålles. Är temat val, eller jobba av betydelse för dig? Här är något för dig. Något att ha i åtanke.