Men först!

Varför är detta koncept värt för dig att satsa på?

Systemintroduktion

Nåväl! Låt mig först göra klart vad som kommer att hända om du låter tillfället undslippa dig. Då kommer absolut ingenting att hända!!! Dagarna kommer att traska på som de har gjort tills idag, den ena den andra lik. Du kommer inte att se röken av något projekt för upplevande. Du kommer inte att kunna träda in i en engagerad krets av människor vilka medvetet kategoriserar och uppsöker befintliga system för att invarsla dem i den enda fruktbara standarden för prioritering, inifrån och ut, och vilka inser att medvetandet inte är en produkt av hjärnan, trots avhängigheten. Du kommer att fortsatt antastas av diverse enfrågeorganisationer vilka vill ha ekonomiska bidrag för att driva sin respektive hopplösa kamp för det och det goda målet. Dagen efter ditt bidrag handlar likväl allting om stadsbudgeten, popstjärnans könsbyte och om vad som skall åstadkommas på Mars om 50 år.

  1. Jag har på flera håll läst eller hört om hur fantastiskt det vore om man kunde uppsöka och samla alla världens eldsjälskoncept under ett tak. Folk talar om det, men ingen gör det. Orsaken är att det inte är så enkelt. Om jag ber dig dra igång och samla alla eldsjälskoncept "under ett tak" - hur gör du? Det enda möjliga sättet att närma sig problemet är via systematiken.
  2. En riktig systematik måste oundgängligen vara uppbyggd inifrån och ut, med fokus på människan. Allt annat är för det första mindre effektivt, eftersom det är oss människor som allt handlar om, för det andra innebär det ett självbedrägeri att blanda bort människan och enbart tala om pengar, teknik eller vetenskap. Det är bedrägeri att tala om "den mänskliga faktorn" som om det vore något icke önskvärt. "Den mänskliga faktorn" är tvärtemot vad som allt skall uppbyggas kring, men utan ordlekar, utan att försöka sätta människor till att vara exakta där exakta rutiner planeras in. Hellre då automatisering "till förbannelse" för att uttrycka sig dramatiskt. En lösning som rör tekniken har kort livslängd, då tekniken förändras från tid till annan. Mycken möda lades på effektiviserandet av segelfartygen och de mekaniska räknemaskinerna. En idé som anknyter direkt till människan kan ha hur lång livslängd som helst.
  3. Man förvånar sig över alla de rörelser av engagemang som tycks kvävas i kommersialismens grepp: kampen mot djurplågeriet, alternativvetenskapen, den vackra musikens konst av idag, rörelser för bevarande av lokal kultur och odling, människor emot kommersialismens förespråkade svinaktiga leverne och för rätten att möta och prata med sina medmänniskor även på stan. Man konstaterar att många fattigpensionärer firar sin sista högtid ensamma i sina lägenheter och sedan dör bortglömda, men ingen gör något åt det. Inte heller den moderna människans enorma själsliga problem beaktas. Anledningen är att dessa frågor inte med framgång kan drivas var och en för sig. Men ett system som i effektivitet övertrumfar kommersialismens vanliga rutiner på dess egna områden kan inte ignoreras eller glömmas bort.
  4. Om du själv har idéer har du säkert märkt att ingen lyssnar på dig, hur bra idéerna i sak än är. För 30- 40 år sedan fanns det plats för uppfinnare och kreatörer. Idag säger näringslivets representanter öppet att de inte vill veta av någon idé som inte har en entreprenör bakom sig. Det räcker alltså inte att ha idéer om man inte har en plan för hur idéerna skall "säljas". Ett dylikt system är helt sjukt och bevisat ineffektivt eftersom 95% av alla idéer aldrig ens prövas av sakkunskapen. Ett gott system låter istället systematikerna leta efter människor med idéer med ljus och lykta. Dessa idéer bör sedan rangordnas enligt principen "inifrån och ut", systematiserat och eventuellt genomföras.
  5. Det system för lycka som inledes med frågorna när?, hur? och vad? är ingalunda perfekt. Tvärtom kan jag omedelbart finna ett antal svagheter och en del inkonsekvens däri. Det är inte helt enkelt att förnya och bygga vidare på. Det har ännu inga prioriteter satta. Men det utgör en bra inspiration för vidare arbete. Antag att varje hållpunkt i systemet förses med ett aritmetiskt värde. Ett visst ärende, problem eller en idé kan nu förses med en prioritet vilken räknas fram med en algoritm och alla de hållpunktsvärden som i loopar och slingor leder till den närmaste kategorin. Eventuellt kan ytterligare kategorisering göras utifrån en fristående grund. Bland annat måste tiden inkluderas som ett värde som kan läggas in i algoritmen. Det progressiva värdet är för sambedömning med allt annat. Lägre systemindex användes för klassificeringen.
  6. Systemet med när?, hur? och vad? kan lämpligtvis kompletteras med ett annat system som exempelvis utifrån en människas psykologiska tillstånd kommer med förslag på åtgärder. Det kan från grundnivån vara arrangerat för att inleda med långt vidare problemformuleringar. På så vis erhålles i någon mening en bruksanvisning för ett instrumentellt system (när?, vad? hur?) som med nödvändigtvis måste vara omfattande och delvis förmodligen ganska krångligt.
  7. Har du visioner inom eller idéer rörande mer specifika frågor? Då är detta vägen för dig. Det kan förvisso ta sin tid att komma igång, då ju system alltid bäst kommer till sin rätt när man reser sig över vissa informationskvantiteter och antal inblandade personer, men om insatsen är förhållandevis liten så, vad har du att förlora? Gillar du att ha med människor att göra och önskar att du finge träffa fler och oftare? Då bör du på lite sikt få möjlighet till det. Om du gillar intellektuella utmaningar och projekt så är du också en given deltagare. Ogillar du stadsmentaliteten eller det sätt varpå kommersialismen formar människan idag? Menar du att det borde finnas utrymme för vetenskapen att undersöka varandets natur och andens koppling till kroppen? Tror du på projekt för upplevande? Kom med!
  8. Tänk dig en förbättrandekurva med andlig högnivellering och välmående på y- axeln och (tid) på x- axeln. Här kan man avsätta olika förlopp för diverse fasta inflytanden och kvalitetsinslag. Somliga kurvor går upp ett tag, sedan ned igen, men då med en different kurvas natur, andra når en någorlunda stabil nivå. Somliga kurvor gäller individer, andra grupper av personer. Det finns en optimal hjälpandegrad, där behjälplighet mot icke välmående individer utanför komplexet utgör det fasta inflytandet. Om man själv är på en låg nivå är det skadligt att i ögonblicket försöka hjälpa så många som den själv välmående skulle vilja hjälpa. Istället bör man växa först. Poängen är att välmående och andlig högnivellering kan kvantifieras och kartläggas vetenskapligt med avseende på ett stort antal faktorer. Endast systematik förmår kartlägga sambanden!
  9. En viktig uppgift för den goda rörelsen är att lägga en plan däruppå människor förmår bedöma riktning för mer eller mindre av olika kvalitéer (lukter). En människa mår dåligt. Charlatanen säger till henne: "Du mår dåligt eftersom du inte tillägnat dig de högre energiernas sanning. Pröva det och det!" Att någonsin säga sig må dåligt är att ställa ut sin person för dylik inrådan. Charlatanerna lägger inga planer. De kommer med argument. Ett argument är alltid detsamma oavsett hur de storheter argumentationen grundar sig på, förändras. Argumentet om "växthuseffekten" är alltid detsamma oavsett vilken nivå koldioxid vi har i luften. Dagssamhällets villrådiga människor prövar vilt, men de går på argument, inte på balans. Hur skall en människa veta att frid är gott, när hon aldrig erhåller en yta däruppå dess egenskaper kan inverka på henne såsom mer eller mindre, alltefter hennes egna rörelser? Endast systematik förmår bringa försoning över vardagen och den filosofiska grunden för varandet.
  10. Idag talas det mycket om intelligens. I ett bra system så betraktas intelligensen som ett redskap för kreativiteten på samma sätt som kreativiteten rätteligen är ett redskap för moralen. En miniräknare, d.v.s ett redskap för ännu större teknisk automatik än intelligensen, är värdelös utan någon som nyttjar den för sina uträkningar. En person som blixtsnabbt löser ett intelligenstests samtliga uppgifter, men inte uträttar någonting med mindre än att ett dylikt test placeras framför näsan, kan visst lämnas skräddarsydda åtaganden, men inte konfigurera dessa i en samhällelig strävan. I själva verket är till och med moralen verkligt moralisk endast om den systematiseras. Blind moral är som kärlek utan visdom, som ett barn vilket kramar ihjäl marsvinet för att det tycker så mycket om det.

Vad själva saken i grund och botten gäller!

Hoppas du är övertygad. Hoppas att en märklig tanke eller en association har väckts. Idag är faktiskt nästan ingenting som har med vår lycka att göra omöjligt eller ogenomförbart. Vad som tenderar att hindra oss från de mest livgivande projekten är oföretagsamhet, uppgivenhet eller brist på eftertanke. Vi måste få upp ögonen för det problemkomplex som genomsyrar hela dagens samhälle och verkligen skadar människor. Sedan är det bara att sätta igång att förändra.


Links to framed and main pages: (Not needed with frames and JavaScript in function)

Homepage for Light! A picture of our mental health and joy in this world! Hemsida för LJUS!!! En bild av vår lycka i Sverige!!!
Chocking facts about the world. Are artists good human beings? Chockerande fakta om världen. Är kändisar bra människor?
Great and small politics. Joy and health. Systematics! Stor och liten politik. Lycka och välmående. Systematik!
Meditations for our brain and mental health Meditationer för hjärnan och medvetandet
Ideas: Love and wisdom - or God and abuse? Idéer: Kärlek och Visdom - eller Gud och Missbruk?

Systemintroduktion