fraktal

Aha- upplevelser

Hur långt kan vi reducera världen omkring oss till formler och upprepningar? Bilden är tagen från:
http://sprott.physics.wisc.edu/fractals/
Hur långt kommer vi inom alternativmedicinen med mattram mot migrän, pollenkapslar mot hösnuva, OPC mot blodkärlssjukdomar och ginseng, vitaminer och mineraler för en energetiskt optimal hälsostatus? Vilka misstag gör folk då de skall träna (mer eller mindre spontant), vila eller sköta tarmhälsan? Är det sant att människor medelst hypnos kan suggeras att älska en vilt främmande människa? Hur långt når den mediterande?

Det finns eldsjälar inom snart sagt varje område, men för en människa med helhetssyn på tillvaron måste ändå lidelsefullhet inför ämnen som näringslära, neurologi och anatomi, socialvetenskaplig statistik, kroppsspråk och kommunikation te sig omedelbart laddade med eldsjälens hela energi. Anledningen är att dessa områden ligger närmast människan, och i det att människan är en betingelse som inte gärna tänkes förändrad från stund till stund.

Alternativvetenskap

Om betraktelse anställes på inriktningar som forskning i ESP (extrasensorisk perception), olika kraftfälts inverkan på människan och konstellationers betydelse för välmåendet så väcker dessa saker helt visst intresse. Det har på senare tid också stigit fram sökare vilka med bibehållen skepticism försökt bringa reda i vad som kan tänkas vara rimligt och vad som åtminstonde torde vara mindre fruktbart att sysselsätta tankarna med.

Tänk om evolutionen hade försett vissa individer med en förmåga till extrasensorisk perception. Borde inte då genen gör denna egenskap ha exploderat inom den population vari individen levde. Vore det inte en så stor fördel att t.ex kunna se in i framtiden, läsa tankar eller ana sammanhang på ett översinnligt sätt att förmågan härtill vore alldeles avgörande. Kanske inte, och framför allt inte när det inte längre är frågan om allt eller inget. Man kan hävda att det finns otaliga undersökningar som ger statistiska belägg för ESP och naturlig koppling mellan olika tillstånd av ordning i världen. Men att komma över och systematisera alla dessa undersökningar med avseende på möjliga fel som kan ha begåtts under undersökningarna o.s.v är verkligen ämne för en eldsjäl.

Den som härvidlag ville gå tillväga på ett sätt som var det mänskliga välmåendet till gagn borde först räkna fram en algoritm som gav en inledande vinkling om vilka fenomen som kombinerar relativt hög "träffprocent" med stor betydelse för människans väl. Vi vet att det har förekommit att polisen i olika länder tagit hjälp av fjärrskådare för att spåra försvunna människor. Det finns remarkabla historier att sätta under luppen. Det osvikligaste villkoret för "troende" brukar vara att man själv har varit med om och sett på när något sådant har genomförts. Då vet man att inte alltihop exempelvis faller på något så enkelt som att en sagesman har ljugit ihop alltihop.

Kan det vara sant?

Vem har inte stött på historierna om hur musik komponerad av Mozart får växter att växa snabbare? Man frågar sig hur det är möjligt att växter skulle kunna skilja på musikaliska kvaliteter då de saknar nervsystem? återigen: Den som själv har genomfört en statistisk undersökning och befunnit något fungera är mer benägen att tro än någon som bara har snappat upp andra- eller tredjehandshistorier.

Ändå är det av yttersta vikt att du som läsare inser att det går att standardisera sådana här undersökningar och arrangera dem på ett sådant sätt att möjligheterna till bluff minimeras. Man bör dessutom se till att ingen inblandad har ett särskilt intresse av utfall åt det ena eller det andra hållet.

Psykologi, Grafologi och Manipulation

Människans tankefokus är inte stort. Hon går som med ett litet titthål framför ögonen och med ett mycket begränsat synfält. Om man en gång fått för sig att växter växer snabbare då de får avlyssna musik av Mozart så kanske den tanken är svår att lägga undan, även om ett antal statistiska undersökningar skulle visa på motsatsen. Här kommer vi in på ämnet psykologi.

För att inleda med en enskildhet så måste det ändå ses som någonting positivt att grafologin äntligen börjar tagas på allvar. Grafologin ger goda exempel på samband som helt logiskt borde yppa korrelationer. Trots detta har grafologin tidigare med orätt fått bära en hokus- pukus- stämpel. Skärskådar man det hela finner man att det verkligen föreligger många fall av övertolkning och symboliska pseudotolkningar vilka inte hör hemma inom modern vetenskap. Det enda sättet att effektivt sålla agnarna från vetet på är just via systematik.

När det gäller system och effektivitet är psykologin kanske till 70% en fråga om att kunna läsa människor och se mellan raderna vem som är väl lämpad för det och det. Då frågar du: vems psykologi och vem läser mellan raderna? Det här är samhällets psykologi och den som läser är samhällets personkännare inom ett ansvarsområde. Effektivt företagande av vilket slag det vara månde kräver att personkännarna tages tillvara. Dessa har i sin tur förmågan att känna igen människor som förmår "sätta fingret på punkten" och tydligt beskriva felkällor och viktiga prioriteter. 30% av all psykologisk effektivitet stammar ur manipulation, detta förutsatt att man fastställer en viss rutin eller funktion som "normal".

Inom medicinen förefinnes den välkända placeboeffekten. Läkaren ger effektiviteten hos sitt system för behandling av patienten en skjuts genom att manipulera denne till tro på att en viss kur kommer att göra underverk. De som driver företag låter istället chefen gå runt och klappa de anställda på axeln och säga att de är företagets viktigaste tillgång. De anställda gives små uppdrag vilka förlänar dem en känsla av ansvarstagande. Detta låter som en raljerande beskrivning. Vi må överväga alternativet, att inpränta i fotfolket att de är värdelösa och att i detalj diktera vad som skall göras och hur. Kanske är lite hederlig gammal manipulation kanske ändå inte alltid så dumt?

Chockerande fakta

Visserligen talar man i företagarkretsar om att de hierarkiska stukturerna fasas ut och ersättes med medbestämmande, ansvar och kompetens. Men det högciviliserade samhället kommer alltid att vara beroende av att olika människor gör olika saker, vilka de, individ för individ, är bra på. Förutsättningarna för att hamna på det ena eller det andra stället kommer alltid att skilja för den ene och den andre. Om man genomför en undersökning av vad ungdomar helst skulle tänka sig att arbeta med så visar det sig att över 50% gärna bleve skådespelare. Men vem skall då städa toaletterna, moka ur rören, sprutlackera reservdelar, plocka äpplen eller förlösa kalven vars moder kon fick komplikationer?

Låt oss slå fast det med en gång att skådespeleri är höjden av manipulation. Det är så att säga manipulationernas kungsmanipulation. Vad man som förnuftslig tänkande individ har svårt att fatta är att 99% av alla människor finner något som helst nöje i att se dessa människor lalla omkring på TV- skärmen och låtsas. Den genomsnittlige samhällsmedborgaren ser verkligen upp till kändisen på skärmen och betraktar vederbörande som en idol, värd att ta efter då denne super, mördar, låter de erotiska äventyren avlösa varandra och rent allmänt beter sig som ett svin, både på TV- skärmen och i verkligheten.

I någon mening är också skådespelaren ett offer för systemet. Det finns megastjärnor från filmens värld som utgjutit sig om sin olycka och om hur mycket hellre de hade velat erfara en riktig vänskap istället för 1000 köpta vänskaper.

TV:n är otvivelaktigt samhällets överlägset värsta gift. Det är som på en långfärd med bil då man ogärna vill stanna för att kliva ur och räta på benen. Men då man av någon anledning ändå motvilligt bromsar in och tar en luftpaus så märker man hur rätt det är. Ingen som inte har kastat ut TV:n vet vilken solid grund som en sådan åtgärd bereder för lycka och välmående. Att överväga ett helt system för lycka och sätta sig ned för att fundera igenom hur det skall genomföras är stora ting, revolutionerande ting, men innan man sätter sig ned för tankeakten ifråga bör man kasta ut TV:n. Den som försöker leva ett sunt liv framför TV- apparaten gör ett misstag väl så svårt som gubben som bygger korthus i stormväder. Detta betyder inte att all lycka nödvändigtvis är skör, men därföre att TV:n är en effektiv ödeläggare av allt sunt och gott.

Viktigt och oviktigt

Människan lockas i konsumtionssamhället ofta in i olika former av missbruk som sedan styr henne på ett för sinnesfriden ogynnsammt sätt. Exempel på ämnen för missbruk kan vara: mat, alkohol, TV-tittande, sex, internet , spel och sport. Rätten till missbruk tolkas felaktigt som frihet. I själva verket ledes människan allt längre ned i en spiral av ofrihet. Man analyserar sällan grunden för de enskilda viljeakterna. Man frågar aldrig efter vad man hade kunnat vilja om man bara hade givits tillfälle att ta ett steg tillbaka, andas djupt och tänka igenom alltihop. En ytterligare osak till den moderna människans problem är hennes benägenhet att koppla emotioner till abstraktioner, exempelvis via värdeladdade ord. Än väsentligare är att det moderna samhället manar en att fylla tankarna med abstraktioner och glömma den koncentrerade, vittfattade nuupplevelsen. Man kopplar idéer och företeelser till personliga identiteter, därvid till "egon", motställda ens eget. Man tänker på ärendet som skulle ha varit uträttat igår, på ekonomin eller politiken istället för på vad man upplever i stunden, på sommarens dofter, solnedgångens färger, fågelsångens nyanser et.c.


Links to framed and main pages: (Not needed with frames and JavaScript in function)

Homepage for Light! A picture of our mental health and joy in this world! Hemsida för LJUS!!! En bild av vår lycka i Sverige!!!
Chocking facts about the world. Are artists good human beings? Chockerande fakta om världen. Är kändisar bra människor?
Great and small politics. Joy and health. Systematics! Stor och liten politik. Lycka och välmående. Systematik!
Meditations for our brain and mental health Meditationer för hjärnan och medvetandet
Ideas: Love and wisdom - or God and abuse? Idéer: Kärlek och Visdom - eller Gud och Missbruk?

Systemintroduktion