ENSAMHET - ISOLATION!!!

1) Man känner sig osedd
2) Känslor av alienation
3) Man upplever att världen "är en emot"

Det har i alla tider funnits ensamma och utstötta människor. Man kunde tillspetsat rentav tolka dagens diskussioner om den ökande ensamheten som huvudsaklig yttring av de ensammas utökade möjligheter att i kommunikation yppa hur de känner inför sin respektive situation. Detta vore dock att dra till med en skadlig förenkling. Vi vet att kommersialismen drar in människorna i en mängd missbruk vilka trasar sönder individens känsla för de egna behoven. Vi vet att de sociala sammanhangen i föreningslivet blir allt mer inskränkta, skilsmässorna allt fler och barnfamiljerna allt mindre. Gamla människor överlåtes åt instutitioner att tagas om hand då yngre anförvanter, fångna i ekorrhjulet, säger sig inte ha tid med dem. De lokalkulturella hävderna får lämna plats åt pankulturell rotlöshet där ingen känner ingen utan människor driver runt som främlingar i destruktiv anonymitet. Kommersialistiskt förestavade sociala surrogat som samlingen inför tipset eller det av penninghungriga arrangörer utlysta partyt med droger och alkohol på menyn, får ersätta spontant gemyt. 

Uppenbarligen drabbas individen idag lätt av en slags negativ ensamhet. Ensamhet kan emellertid också vara av för nivelleringen positivt slag. I ett resonemang beror hur gynnsam ensamheten är inte minst på vilken typ av samvaro som gått en förlustig. Om samvaron är sund och ej uppfordrar till missbruk eller allmän försämring av tillstånden, så är ensamheten ogynnsam medan den är bra om man därigenom har kommit att undvika dåliga inflytanden som ej heller skulle väcka rätt reaktion hos individen. Bra människor är i dagens typ av samhälle ofta ensamma människor.

Filosofisk klarhet och introspektiv ypperlighet är två storheter som ofta korrelerar med graden ensamhet. I tiden är jag och du således betjänta av ett varierande socialt sammanhang därutinnan ej bara samvaro, men även ensamhet ingår som beståndsdel. Den proportion ensamhet som är optimal för en viss individ är inte optimal för en annan. Optimum bestäms bland annat av i vilken ladlyllo man befinner sig.